LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: § 16
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
4. V § 16 ods. 3 návrhu je potrebné slovo „prijímateľovi“ vložiť slovo „tieto“.
5. V § 16 ods. 3 je potrebné písmeno d) návrhu upraviť takto:
„d) číslo účtu vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.92)
Poznámka pod čiarou k odkazu 92 znie:
„92) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Pôvodné odkazy 92 až 135 vrátane poznámok pod čiarou k týmto odkazom je  potrebné prečíslovať.