LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V Doložke vybraných vplyvov bode 10. Poznámky odporúčame slová „nariadenie vlády o štátnej pomoci“ nahradiť slovami „zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)“ a v názve zákona č. 543/2007 Z. z. na konci pripojiť slová „v znení neskorších predpisov“.