LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Dôvodovej správe časti B. Osobitná časť
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V Dôvodovej správe časti B. Osobitná časť odporúčame vypustiť „K § 3, K § 8, K § 31, K § 39, K § 44“ pre ich duplicitný výskyt, v K § 3 – 7 pred slová „a zo štátneho rozpočtu“ vložiť slová „Európskeho námorného a rybárskeho fondu“, v K § 11 uviesť úplný názov zákona o slobodnom prístupe k informáciám a v poslednom odseku za slová „súhrnný prehľad správ o zistenej nezrovnalosti“ vložiť slovo „štvrťročne“, v K § 12 slová „Pôdohospodárskej platobnej agentúry“ nahradiť slovami „platobnej agentúry“, v K § 13 uviesť správny a úplný názov zákona č. 233/1995 Z. z., zaviesť legislatívnu skratku a následne ju používať v celej Dôvodovej správe, v K § 14 zaviesť legislatívnu skratku pre zákon č. 431/2002 Z. z., následne ju používať v celej Dôvodovej správe a uviesť úplný názov nariadenia (ES) č. 1303/2013, v K § 16 v názve zákona č. 122/2013 Z. z. slová „neskorších predpisov“ nahradiť slovami „zákona č. 84/2014 Z. z.“, v K § 17 slová „rozpočtu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo“ nahradiť slovami „rozpočtu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho námorného a rybárskeho fondu“, v K § 21 za slová „o správnom konaní“ vložiť slová „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov“, v K § 26 za slovo „orgánom“ vložiť slová „alebo osobitným predpisom“.