LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: pozn. pod čiarou k jednotlivým odkazom
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V pozn. pod čiarou k jednotlivým odkazom odporúčame uvádzať úplné a skrátené citácie právne záväzných aktov Európskej únie v platnom znení a v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky (napr. v pozn. pod čiarou 3 uviesť pri čl. 67 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 korigendum, vzhľadom na to, že sa ho priamo dotýka, v pozn. pod čiarou 63 za slová „decembra“ vložiť slová „1995“), uvádzať názvy právnych predpisov a  citovať jednotlivé ustanovenia paragrafov a článkov právnych predpisov v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky (napr. pozn. pod čiarou 49 v názve zákona č. 597/2006 Z. z. nahradiť slová „neskorších predpisov“ slovami „zákona č. 467/2008 Z. z.“, pozn. pod čiarou 68 v názve zákona č. 211/2000 Z. z. za slovo „zákonov“ vložiť slová „(zákon o slobode informácií)“, odvolávať sa na platné právne predpisy (napr. v pozn. pod čiarou 102 je vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. neplatná, v pozn. pod čiarou 128 je nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2012 Z. z. neplatné), v súlade s bodom 47.2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky uvádzať skrátené citácie (napr. pozn. pod čiarou 106 a 109).