LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 4
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 4 návrhu zákona odporúčame v odseku 2 písmeno a) zvážiť doplnenie chýbajúceho Európskeho námorného a rybárskeho fondu, vzhľadom na to, že v § 4 ods. 1 je uvedený, v písmene b) upraviť slová „§ 3 ods. 1“, vzhľadom na to, že  § 3 sa nečlení na odseky.