LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienka k: vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K odkazu pod čiarou  95)  navrhujeme doplniť na konci textu názov zákona  nasledovne „... zákon č. 375/2015 Z. z.  o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Odôvodnenie:
Odkaz č. 95 na zákony, v zmysle ktorých je možné vykonávať kontrolu v Platobnej agentúre, exemplifikatívne uvádza číslo zákona 357/2015 Z. z., no neuvádza jeho názov. Pre úplnosť navrhujeme doplnenie názvu zákona.