LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienka k: vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K odkazu pod čiarou 10)  k § 2 ods. 1 písm. t) navrhujeme text upraviť nasledovne „10) Čl. 58 nariadenia (EÚ)         č. 1306/2013 v platnom znení.“
Odôvodnenie:
Ustanovenie definuje ochranu finančných záujmov EÚ s odkazom číslo 10, na články  54 až 58 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES)   č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (ďalej len „nariadenie“). Navrhujeme aby tento odkaz bol upravený tak, aby odkazoval len na článok 58 nariadenia, ktorý samostatne definuje ochranu finančných záujmov EÚ.