LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecné
Dátum vytvorenia: 05.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Poznámky pod čiarou odporúčame upraviť podľa Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Ďalej odporúčame za jednotlivé písmená v odsekoch doplniť čiarky, slovo „realizovať“ odporúčame nahradiť slovom „vykonávať“ v príslušnom tvare, slovo „pokiaľ“ odporúčame nahradiť slovom „ak“ a slová „rodné číslo“ odporúčame nahradiť slovami „dátum narodenia“.  Taktiež odporúčame znížiť počet dielov napríklad v druhej časti v prvej hlave.

V § 2 písm. g) za slovom „fyzická“ odporúčame doplniť slovo „osoba“, v písm. s) slová „za účelom“ nahradiť slovami „na účel“, v písm. u) vypustiť slovo „najmä“.
V § 4 ods. 3 písm. f)  odporúčame za slovo „príslušný“ doplniť slovo „kalendárny“, v písm. i) pred slovom vrátane vypustiť čiarku, za písm. p) doplniť bodku.
V § 9 písm. i) odporúčame pred slovo „webovom“ doplniť slovo „svojom“.
V § 10 ods. 6 písm. a) odporúčame za slovom „čiastočnom“ doplniť slovo „uvoľnení“.
V § 11 ods. 6 úvodnú vetu odporúčame upraviť takto:  „Správa o zistenej nezrovnalosti obsahuje tieto údaje:“.
V § 20 ods. 9 odporúčame slová „poradenských služieb a poradcov a čakateľov a ich odbornú prípravu“ nahradiť slovami „poradenských služieb, poradcov a čakateľov a na ich odbornú prípravu“, slovo „stanoví“ nahradiť slovom „ustanoví“.
V § 24 ods. 4 a  5 odporúčame slová „odseku 1 až odseku 3“ a slová „odseku 1 až odseku 4“ nahradiť slovami „odseku 1 až 3 a „odseku 1 až 4“.
V § 26 ods. 2 odporúčame doplniť odkaz na osobitné prepisy., v ods. 4 za slovom „pravdivosti“ odporúčame doplniť slovo „podania“.
V § 31 a § 32 odporúčame používať jednotnú terminológiu na pojem „poľnohospodárska plocha“.
V § 40 ods. 2 odporúčame štylisticky upraviť., v odseku 4 odporúčame slovo „prípadne“ nahradiť slovom „alebo“.
V § 45 odporúčame označenie písm. a) a b )nahradiť  označenie poradovými  číslami 1 a 2.