LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: § 26 ods. 3
Dátum vytvorenia: 03.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V navrhovanom § 26 ods. 3 sa uvádza, že „podanie možno urobiť písomne alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu..“. Táto formulácia mylne vytvára dojem, že elektronické podanie je opakom písomného podania, pričom ale listinná a elektronická podoba sú obe považované za písomné. 
Navrhujeme nahradiť prvú vetu § 26 ods. 3 nasledovne: „Podanie možno urobiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu.“