LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 30.12.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Návrh zákona odporúčame zosúladiť s legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky (napríklad v § 2 písm. g) za slovo „fyzická“ vložiť slovo „osoba“, v § 2 písm. n) za slovo „štátna“ vložiť slovo „pomoc“, v § 2 písm. q) slovo „plochy“ nahradiť slovom „pôdy“, v § 4 ods. 1 slová „je riadiacim orgánom a“ vypustiť z dôvodu, že definícia riadiaceho orgánu je upravená už v § 2 písm. j), v § 20 ods. 9  slovo „stanoví“ nahradiť slovom „ustanoví“, v § 24 ods. 4 slová „odseku 1 až odseku 3“ nahradiť slovami „odseku 1 až 3“, v § 34 ods. 4, § 39 ods. 1 a § 44 ods. 1 pri odkazoch na zákon uviesť odkazy na konkrétne ustanovenia zákona).