LP/2016/1041 Návrh Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 8225/2016/OKPK
Podnet: Materiál sa predkladá na základe § 5 zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a Plánu práce vlády SR na II. polrok 2016
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1041
Dátum začiatku MPK: 23.11.2016
Dátum konca MPK: 06.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.11.2016
Ukončenie štádia: 23.11.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.11.2016
Ukončenie štádia: 06.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.12.2016
Ukončenie štádia: 07.12.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)