LP/2016/1038 Návrh majetkového usporiadania obytného súboru Krasňany a vysporiadania finančných vzťahov s mestom Žilina

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 32664/2016-4220-64163
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba predložiť materiál na rokovanie vlády do 7. 12. 2016.
Posledná zmena: 01.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1038
Dátum začiatku MPK: 22.11.2016
Dátum konca MPK: 30.11.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.11.2016
Ukončenie štádia: 22.11.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.11.2016
Ukončenie štádia: 30.11.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)