LP/2016/1025 Návrh na uzavretie Zmluvy o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou – Rámcový úver na spolufinancovanie investícií v rámci vybraných opatrení Programu rozvoj vidieka SR v programovom období 2014 – 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: Predkladacej správe a k Doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 29.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V Predkladacej správa a v Doložke vybraných vplyvov sa uvádza, že “dodatočný dopad na deficit bude len vo výške finančných nákladov (úroky z úveru) na daný úver”. Keďže dodatočný vplyv na verejný rozpočet by mal mať len rozdiel v úrokových nákladoch platených z úveru od EIB voči alternatívnej forme financovania (štátne dlhopisy), NBS navrhuje v tomto zmysle upraviť aj znenie textu.