LP/2016/1025 Návrh na uzavretie Zmluvy o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou – Rámcový úver na spolufinancovanie investícií v rámci vybraných opatrení Programu rozvoj vidieka SR v programovom období 2014 – 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 28.11.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, str. 42, časť „Jazyk reportov“ – požadujeme zmeniť text nasledovne: "Slovenčina“.
Odôvodnenie: Riadiaci orgán PRV SR 2014-2020 nedisponuje administratívnymi kapacitami, ktoré by zabezpečovali preklad všetkých požadovaných podkladov pre EIB. Všetky relevantné podklady sú predkladané aj vo vzťahu k európskej komisii (DG AGRI) v slovenskom jazyku.