LP/2016/1025 Návrh na uzavretie Zmluvy o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou – Rámcový úver na spolufinancovanie investícií v rámci vybraných opatrení Programu rozvoj vidieka SR v programovom období 2014 – 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 28.11.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, str.3, ods. 1 -2 – požadujeme upraviť nasledovne:
(1) „Dlžník vyhlásil, že vykonáva program (ďalej ako „program“) na spolufinancovanie investícií v rámci vybraných opatrení Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020 (ďalej ako „PRV“) (každý ďalej ako „projekt“ a spoločne ako „projekty“) napomáhajúci, okrem iného, podpore konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora a rozvoju vidieckeho hospodárstva, a to spoločne s EÚ fondami, poskytnutými v období rokov 2014-2020, konkrétne Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV),tak, ako sú podrobnejšie opísané v technickej špecifikácii (ďalej ako „technická špecifikácia“) v Rozpise A.1.

(2) Dlžník vyhlásil, že pri implementácii programu bude konať prostredníctvom Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky, ktoré je riadiacim orgánom PRV (ďalej ako „riadiaci orgán“), zodpovedným za účinné, efektívne a správne riadenie a vykonávanie programu a projektu. Úlohu poskytovateľa (okrem technickej pomoci, v ktorej prípade je poskytovateľom riadiaci orgán) pre poskytovanie príspevku z EPFRV plní v zmysle §3, ods. 2, písm. f) zákona č. 292/2014 Z. z. Poľnohospodárska platobná agentúra (ďalej ako „poskytovateľ"), ktorá je platobnou agentúrou, zodpovednou za manažment a kontrolu výdavkov PRV a kontroly oprávnenosti výdavkov.“
Odôvodnenie: Zosúladenie zmenia zmluvy s platných Programom rozvoja vidieka SR 2014-2020 a nariadením č. 1305/2013, zákonom č. 292/2014 o EŚIF a textáciou zaužívanou v praxi PRV SR 2014-2020.