LP/2016/1025 Návrh na uzavretie Zmluvy o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou – Rámcový úver na spolufinancovanie investícií v rámci vybraných opatrení Programu rozvoj vidieka SR v programovom období 2014 – 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Pripomienka k: návrhu zmluvy
Dátum vytvorenia: 25.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
v čl. 6, bod. 6.04 "Postup obstarávania" sa postup opísaný za bodkočiarkou javí ako nejasný. Návrh zmluvy nikde neozrejmuje, čo sú to postupy obstarávania, ktoré k spokojnosti banky rešpektujú kritériá hospodárnosti a efektívnosti a v prípade verejných zákaziek zásady transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie na základe štátnej príslušnosti. 

Smernice EÚ sa neuplatnia na obstarávanie tovarov, služieb alebo stavebných prác v prípade, keď požadované plnenie napĺňa znaky výnimky uznanej týmito smernicami alebo v prípade, že predpokladaná hodnota zákazky nedosahuje finančné limity predpokladané smernicami a súvisiacim delegovaným nariadením EK, t. j. v prípade Slovenskej republiky nedosiahne hodnoty nadlimitných zákaziek. 

Zákazky pod prahovými hodnotami smerníc, ktoré zadávajú verejní obstarávatelia, zákon o verejnom obstarávaní rozdeľuje na podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou a zároveň zákon v súvislosti s týmito druhmi zákaziek pozná aj osobitné kategórie výnimiek z použitia pravidiel verejného obstarávania, ktoré presahujú rámec výnimiek predpokladaný smernicami.

V podmienkach SR tak v praxi môžu nastať rôzne situácie, v ktorých sa na uzatváranie zmlúv neuplatnia pravidlá predpokladané smernicami EÚ v o verejnom obstarávaní, a síce:
- ak je prijímateľom dotácie verejný obstarávateľ a predmet plnenia spadá pod niektorú zo zákonných výnimiek
- ak je prijímateľom dotácie verejný obstarávateľ a ide o podlimitnú zákazku alebo zákazku s nízkou hodnotou, 
- ak ide o prijímateľa dotácie, ktorý nie je verejný obstarávateľ a ide o zadávanie inej zákazky, ako je zákazka na stavebné práce alebo službu súvisiacu s týmito stavebnými prácami, ktorej hodnota je vyššia ako finančný limit platný pre nadlimitnú zákazku a dotácia poskytnutá verejným obstarávateľom na takúto zákazku predstavuje viac ako 50% finančných prostriedkov.

Vzhľadom na absenciu uvedenia pravidiel rešpektovaných EIB pre dané prípady navrhujeme za účelom zamedzenia prípadných sporov v budúcnosti zvážiť ich bližšiu špecifikáciu v zmluve, a to predovšetkým vo vzťahu k prípadom, na ktoré sa vzťahujú výnimky z pravidiel verejného obstarávania. Ako vhodné sa taktiež javí ujasnenie s EIB, či sú s ich požiadavkami/pravidlami zlúčiteľné naše vnútroštátne postupy zadávania podlimitných zákaziek (vrátane použitia systému EKS) a zákaziek s nízkou hodnotou pre prípady, v ktorých sa predpokladá ich použitie. 

Napokon navrhujeme v prípadoch odkazu na legislatívu EÚ vo verejnom obstarávaní v texte slovenskej verzie zmluvy vykonať opravu, nakoľko máme za to, že nemá ísť o nariadenia EÚ, ale o smernice EÚ (napr. bod 6.05 písm. h) - anglická verzia v tomto podľa nás správne používa pojem Directive, bod vi) - tu zrejme anglická verzia používa pojem regulation v širšom, všeobecnom kontexte).