Naspäť na výsledky hľadania

NS SR Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 7. júna 2011, sp. zn. 2Tost 13/2011


Súd: Najvyšší súd Slovenskej republiky
Spisová značka: 2Tost 13/2011
Zo dňa: 07.06.2011
Typ rozhodnutia: Uznesenie
Väzby na predpisy Zbierky zákonov SR:Ak obvinený, ktorý nemá (a nemusí mať) obhajcu podal sťažnosť proti uzneseniu oneskorene, čo je dôvodom na zamietnutie sťažnosti podľa § 193 ods. 1 písm. b/ Tr. por., uznesenie nadobúda právoplatnosť v zmysle § 184 ods. 1 písm. b/, bod 1 Tr. por. márnym uplynutím lehoty na podanie sťažnosti uvedenej v § 187 ods. 1 veta prvá Tr. por. Za týchto okolností oznámenie obvineného v oneskorene podanej sťažnosti, že si volí obhajcu alebo žiada o ustanovenie obhajcu podľa § 40 ods. 2 Tr. por., nevyvoláva potrebu doručiť uznesenie zvolenému alebo následne ustanovenému obhajcovi v zmysle § 179 ods. 2 veta prvá, časť za bodkočiarkou Tr. por. a plynutie lehoty na podanie sťažnosti sa neobnoví.

Napadnutým uznesením Špecializovaný trestný súd samosudkyňou podľa § 331 ods. 1 písm. b/ Tr. por. odmietol návrh dohody o vine a treste medzi prokurátorom a obvineným ako zrejme neprimeranej.

 

Proti tomuto uzneseniu podal písomne sťažnosť obvinený, v ktorej namieta, že vo veci konal samosudca, dátum rozhodnutia podľa jeho písomného vyhotovenia a iné chyby konania.

 

Po predložení veci v konaní o sťažnosti Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len najvyšší súd) zistil nasledovné:

 

Uznesenie prevzal obvinený 6. mája 2011 a lehota troch dní od jeho oznámenia na podanie sťažnosti v zmysle § 187 ods. 1 Tr. por. uplynula dňom 9. mája 2011 (pondelok).

 

Podanie obvineného datované 10. mája 2011 a nesprávne označené ako odpor bolo podané na pošte v uvedený deň, teda 10. mája 2011. Ide teda o oneskorené podanú sťažnosť, o ktorej rozhodol najvyšší súd ako nadriadený súd Špecializovaného trestného súdu (§ 190 ods. 2 písm. b/ Tr. por.) jej zamietnutím podľa § 193 ods. 1 písm. b/ Tr. por.

 

Sťažnosť nebola vecne prejednávaná, keďže v prípade jej oneskoreného podania to zákon neumožňuje. Je však potrebné reagovať na formuláciu, ktorá je súčasťou jej obsahu, a ktorá vyznieva v tom smere, že obvinený si zvolil obhajcu (aj keď neuvádza ktorého).

 

Ak obvinený, ktorý nemá (a nemusí mať) obhajcu podal sťažnosť proti uzneseniu oneskorene, čo je dôvodom na zamietnutie sťažnosti podľa § 193 ods. 1 písm. b/ Tr. por., uznesenie nadobúda právoplatnosť v zmysle § 184 písm. b/ bod 1 Tr. por. márnym uplynutím lehoty na podanie sťažnosti uvedenej v § 187 ods. 1 veta prvá Tr. por. Za týchto okolností oznámenie obvineného v oneskorene podanej sťažnosti, že si volí obhajcu alebo že žiada o ustanovenie obhajcu podľa § 40 ods. 2 Tr. por., nevyvoláva potrebu doručiť uznesenie zvolenému alebo následne ustanovenému obhajcovi v zmysle § 179 ods. 2 veta prvá časť za bodkočiarkou Tr. por. a plynutie lehoty na podanie sťažnosti sa neobnoví.

 

Za vyššie uvedených okolností sa po právoplatnosti rozsudku v zmysle § 183 písm. b/ bod 1 Tr. por. neobnoví ani plynutie lehoty na podanie odvolania uvedenej v § 309 ods. 1 Tr. por. a po právoplatnosti trestného rozkazu v zmysle § 356 písm. a/ Tr. por. plynutie lehoty na podanie odporu uvedenej v § 355 ods. 1 Tr. por.

 

Nad rámec zamietnutia sťažnosti, nesprávnosť dátumu (označenie roka) na poslednej strane rozhodnutia bude potrebné odstrániť opravným uznesením podľa §§ 174 ods. 1, 180 Tr. por.

 

Pokiaľ ide o v sťažnosti obsiahnutú námietku zaujatosti konajúcej samosudkyne, táto už na ňu písomne reagovala, a to negatívne v zmysle § 32 ods. 6 Tr. por., čím je dotknutá otázka v súčasnom štádiu konania vyriešená.
NS SR Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 7. júna 2011, sp. zn. 2Tost 13/2011

Najvyšší súd vyššie uvedeným uznesením podľa § 193 ods. 1 písm. b/ Tr. por. sťažnosť obvineného R.S. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu zo 7. apríla 2011, sp. zn. BB 4T 10/2011, zamietol.