Naspäť na výsledky hľadania

KS SR Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne z 2. januára 2014, sp. zn. 23Ntro/1/2013


Súd: Najvyšší súd Slovenskej republiky
Spisová značka: 23Ntro/1/2013
Zo dňa: 02.01.2014
Typ rozhodnutia: Uznesenie
Väzby na predpisy Zbierky zákonov SR:V prieskumnom konaní podľa § 55 ods. 3 Tr. por. na základe sťažnosti pre nečinnosť súdu, nemôže nadriadený súd preskúmavať vecnú správnosť rozhodnutia súdu prvého stupňa ani jeho procesný postup s výnimkou tých procesných úkonov, ktoré sa týkajú rýchlosti konania. Preskúmavanie otázok vecnej správnosti rozhodnutia a relevantných procesných úkonov a postupov môže obvinený dosiahnuť len podaním opravných prostriedkov proti rozhodnutiu súdu vo veci samej.
KS SR Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne z 2. januára 2014, sp. zn. 23Ntro/1/2013

Krajský súd v Trenčíne  na neverejnom zasadnutí konanom 2. januára 2014, prejednal sťažnosť odsúdeného J. H., ktorú podal podľa § 55 ods. 3 Tr. por. pre nečinnosť v súvislosti s konaním súdu o návrhu na povolenie obnovy konania na Okresnom súde Trenčín, sp. zn. 8Nt/97/2013, a rozhodol tak, že podľa § 55 ods. 5 písm. a/ Tr. por. sťažnosť odsúdeného sa zamieta, pretože zo strany súdu prvého stupňa k prieťahom nedošlo.

Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 8Nt/97/2013 zo dňa 26.09.2013 bol podľa § 399 ods. 2  Tr. por. zamietnutý návrh odsúdeného J. H. na povolenie obnovy konania v trestnej veci jeho odsúdenia právoplatným rozsudkom Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 4T/115/2010 zo dňa 13.01.2013. pretože súd nezistil podmienky obnovy konania podľa § 394 Tr. por.

 

V súvislosti s konaním súdu prvého stupňa o návrhu odsúdeného na obnovu konania podal odsúdený  J. H. písomne sťažnosť pre prieťahy vo vyhotovení a doručení súdneho rozhodnutia podľa § 55 ods. 1, ods. 3           Tr. por. V sťažnosti uviedol, že dňa 26.09.2013 bol na verejnom zasadnutí zamietnutý jeho návrh na obnovu konania, ktorý smeroval do viny aj do trestu. Proti tomuto uzneseniu podal sťažnosť. Dňa 07.11.2013 obdržal uznesenie Okresného súdu Trenčín o zamietnutí jeho návrhu na obnovu konania. Z odôvodnenia uznesenia však vyplynulo, že sa súd zaoberal len tou časťou návrhu, ktorý smeroval proti výroku o treste v odsudzujúcom rozsudku. Vo vzťahu k tej časti jeho návrhu, ktorý smeroval proti výroku o vine „nebolo v uznesení ani slovo". Preto podal sťažnosť pre prieťahy vo vyhotovení súdneho rozhodnutia a žiadal o nápravu.

 

O sťažnosti pre nečinnosť rozhodoval nadriadený súd na neverejnom zasadnutí, pričom po oboznámení sa s trestným spisom zistil, že zo strany súdu prvého stupňa nedošlo k prieťahom vo vyhotovovaní a doručovaní uznesenia zo dňa 26.09.2013, sp. zn. 8Nt/97/2013.

 

V súlade s obsahom sťažnosti, senát krajského súdu zo spisu sp. zn. 8Nt/97/2013 Okresného súdu Trenčín zistil, že súd prvého stupňa vo veci uznesením rozhodol na verejnom zasadnutí dňa 26.09.2013, pričom na tomto verejnom zasadnutí bolo uznesenie vyhlásené v prítomnosti odsúdeného, ktorý ihneď proti tomuto uzneseniu zahlásil sťažnosť. Predseda senátu písomne vyhotovil uznesenie tak, že toto bolo dňa 31.10.2013 dané na poštu na doručenie odsúdenému, jeho obhajkyni a Okresnej prokuratúre Trenčín. Obhajkyňa prevzala uznesenie dňa 4.11.2013, Okresná prokuratúra Trenčín dňa 31.10.2013 a odsúdený dňa 7.11.2013.

 

Podľa § 180 Tr. por., ak ustanovenia týkajúce sa vyhlásenia, vyhotovenia a oznámenia uznesenia neustanovujú niečo iné, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia Trestného poriadku týkajúce sa vyhlásenia, vyhotovenia a doručenia rozsudku. Podľa § 172 ods. 3 Tr. por. rozsudok treba písomne vyhotoviť vo väzobných veciach najneskôr do 10 pracovných dní, v ostatných veciach do 30 pracovných dní odo dňa jeho vyhlásenia.

 

Z vyššie uvedeného potom vyplýva, že predseda senátu písomne vyhotovil uznesenie 26. pracovný deň od vyhlásenia uznesenia a ihneď bolo dané uznesenie na poštu na doručenie stranám. Zákonná lehota teda pri vyhotovení uznesenia prekročená nebola.

 

Pokiaľ odsúdený prieťahy vo vyhotovovaní a doručovaní uznesenia súdu prvého
stupňa videl aj v tom, že súd prvého stupňa sa pri rozhodovaní nezaoberal jeho návrhom v celom rozsahu    (výrok o vine v odsudzujúcom rozsudku), k tomu senát nadriadeného súdu uvádza nasledovné.

V prieskumnom konaní podľa § 55 ods. 3 Tr. por. na základe sťažnosti pre nečinnosť, nemôže nadriadený súd preskúmavať vecnú správnosť rozhodnutia súdu prvého stupňa ani jeho procesný postup s výnimkou tých procesných úkonov, ktoré sa týkajú rýchlosti konania. Preskúmanie týchto otázok môže odsúdený dosiahnuť len podaním opravných prostriedkov proti rozhodnutiu vo veci samej, čo v danom prípade aj odsúdený urobil.

 

Z takto rozvedených dôvodov rozhodol krajský súd tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.