Naspäť na výsledky hľadania

NS SR Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 12. februára 2013, sp. zn. 2 Tdo 4/2013


Súd: Najvyšší súd Slovenskej republiky
Spisová značka: 2 Tdo 4/2013
Zo dňa: 12.02.2013
Typ rozhodnutia: Uznesenie
Väzby na predpisy Zbierky zákonov SR:I. Za využitie práva podať odvolanie proti rozsudku treba považovať iba situáciu, keď odvolací súd môže v dôsledku tohto riadneho opravného prostriedku uplatniť svoje oprávnenie podľa § 319 Tr. por. alebo podľa § 316 ods. 3 Tr. por. alebo rovnaké oprávnenie podľa § 321 Tr. por. s následným postupom podľa § 322 ods. 1 Tr. por. alebo podľa odseku 3 tohto ustanovenia po uplatnení prieskumnej povinnosti podľa § 317 Tr. por. Sem však nepatria prípady zamietnutia odvolania z formálnych dôvodov podľa § 316 ods. 1 Tr. por., kedy odvolací súd nemôže preskúmať napadnuté rozhodnutie, ani konanie, ktoré mu predchádzalo a jeho prieskumná povinnosť môže byť zameraná výlučne len na to, či existuje niektorý z dôvodov uvedených v tomto ustanovení, ktorý bez ďalšieho znamená zamietnutie odvolania.

 

II. Podanie urobené oprávnenými osobami uvedenými v § 369 ods. 2 písm. b/ a ods. 5 Tr. por., ktoré má obsahové náležitosti dovolania podľa § 374 Tr. por. treba vzhľadom na ustanovenie § 382 písm. d/ Tr. por. považovať za dovolanie, aj keď nebolo urobené prostredníctvom obhajcu. To umožňuje späťvzatie aj takého dovolania výslovným vyhlásením osoby, ktorá ho podala.

 

III. Späťvzatie dovolania a jeho vzatie na vedomie uznesením predsedu senátu dovolacieho súdu alebo predsedu senátu súdu prvého stupňa v situácii, keď ešte vec nebola predložená dovolaciemu súdu, má rovnaký účinok ako späťvzatie odvolania, t.j. vytvára prekážku vecného prieskumu napadnutého rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo na základe opätovne podaného dovolania tou istou oprávnenou osobou, ktoré v takom prípade musí byť odmietnuté z formálnych dôvodov (§ 382 písm. b/ Tr. por. per analogiam).

Rozsudkom Okresného súdu Žilina zo 7. februára 2011, sp. zn. 34 T 53/2008 bol obvinený M.S. uznaný za vinného v bode 1/ z prečinu útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. a v bodoch 2/ a 3/ z pokračovacieho prečinu krádeže, čiastočne v spolupáchateľstve podľa § 20, § 212 ods. 1, 2, ods. 3 písm. b/ Tr. zák. a z prečinu neoprávneného vyrobenia a používania elektronického platobného prostriedku a inej platobnej karty v spolupáchateľstve podľa § 20, § 219 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že

 

                1/ – dňa 28. apríla 2008 v presne nezistenom čase asi o 8.30 hod. v Ústave na výkon väzby v Žiline nachádzajúcom sa v Žiline na ulici Hlboká cesta číslo 21, v čakárni určenej pre návštevy, slovne urážal príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, po otvorení mrežových dverí s týmito začal udierať o stenu a poškodil ich, následne fyzicky zaútočil na službukonajúceho príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže ppráp. M.M., ktorý ho vyzval, aby šiel do čakárne a to tak, že ho začal sácať a trhať za uniformu a keď sa ho pokúsil udrieť, M.M. sa úderu vyhol, následne obaja spadli na zem, kde vzájomne zápasili, čím M.S. spôsobil M.M. drobné zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie bez pracovnej neschopnosti a M.S. upustil od konania po tom, čo boli proti nemu použité hmaty a chvaty.

 

                2/ – dňa 23. apríla 2008 v presne nezistenom čase asi o 18.25 hod. v Ž.– T. na ulici Š. nezisteným predmetom rozbil sklenenú výplň ľavých predných dverí na tam odparkovanom osobnom motorovom vozidle ev. č. X. a následne zo stredového panela odcudzil koženú príručnú taštičku v hodnote 1.370,- Sk, v ktorej sa nachádzala pánska kožená peňaženka čiernej farby v hodnote 390,- Sk ako i osobné doklady R.M., 3 bankomatové karty, kópia živnostenského listu, doklad DIČ a finančná hotovosť 5.000,- Sk, plátená peňaženka s logom Provident s finančnou hotovosťou 25.000,- Sk a doklady od osobného motorového vozidla, čím spôsobil R.M. škodu odcudzením vo výške 31.760,- Sk a škodu poškodením vozidla vo výške 2.455,- Sk, pričom uvedeného skutku sa dopustil napriek tomu, že bol rozsudkom Okresného súdu Žilina, sp. zn. l T 155/2007, zo dňa 17. októbra 2007, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť toho istého dňa, odsúdený okrem iného pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. c/ Tr. zák.

 

                3/ - dňa 2. mája 2008 v presne nezistenom čase asi o 12.10 hod. vo V. okr. Ž. v budove Správy národného parku Malá Fatra na ul. H. č. X. z neuzamknutej kancelárie po predchádzajúcej vzájomnej dohode M.V. z kabelky nachádzajúcej sa na stoličke odcudzil 2 kožené peňaženky, ktoré následne podal M.S., ktorý si ich ukryl za pás nohavíc, pričom v peňaženkách sa nachádzala finančná hotovosť 9.000,- Sk, kolok v hodnote 1.000,- Sk, osobné doklady a preukazy vystavené na meno Mgr. A.L. ako i platobná karta Maestro vydaná Istrobankou a.s. Bratislava k účtu číslo X., následne toho istého dňa spoločne vykonali z bankomatu nachádzajúceho sa na ulici O. v Ž. v čase o 12.40 hod. výber finančnej hotovosti v sume 20.000,- Sk a v čase o 12.47.52 hod. z bankomatu Slovenskej sporiteľne nachádzajúceho sa na ulici J. v Ž. vo výške 5.000,- Sk, z toho istého bankomatu na ulici O. sa neúspešne pokúsili v čase o 12.40.52 hod. vykonať výber hotovosti vo výške 20.000,- Sk a v čase o 12.48.37 hod. sa neúspešne pokúsili z bankomatu na ulici J. č. X. vykonať výber hotovosti vo výške 5.000,- Sk a následne odcudzenou platobnou kartou v čase o 13.05 hod. v P. okr. Ž. v predajni Jednota chceli vykonať platbu za nákup tovaru v hodnote 800,- Sk, čo sa im však nepodarilo, nakoľko v tom čase už platobná karta bola zablokovaná. Uvedeným konaním spôsobili Mgr. A.L. celkovú škodu vo výške 35.940,- Sk, pričom M.S. sa uvedeného skutku dopustil napriek tomu, že bol rozsudkom Okresného súdu v Žiline, sp. zn. l T 155/2007, zo dňa 17. októbra 2007, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť toho istého dňa odsúdený, okrem iného za prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. c/ Tr. zák. a M.V. sa uvedeného skutku dopustil napriek tomu, že bol rozsudkom Okresného súdu v Žiline, sp. zn. 1 T 45/2007, zo dňa 25. apríla 2007, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť toho istého dňa, okrem iného, odsúdený pre pokračovací prečin podľa § 212 ods. 2 písm. a/ Tr. zák. v spolupáchateľstve podľa § 20 Tr. zák.

 

Za to bol obvinený M.S. odsúdený podľa § 219 ods. 1 Tr. zák., § 42 ods. 1 Tr. zák., § 38 ods. 4 Tr. zák., § 36 písm. l/ Tr. zák., § 37 písm. h/, m/ Tr. zák. na súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 34 (tridsaťštyri) mesiacov.

 

Podľa § 48 ods. 2 písm. b/ Tr. zák. bol na výkon tohto trestu zaradený do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia.

 

Podľa § 42 ods. 2 Tr. zák. bol zrušený výrok o treste, ktorým bol obvinenému M.S. uložený právoplatným rozsudkom Okresného súdu Dolný Kubín z 28. júna 2009, sp. zn. 9 T 60/2009, trest odňatia slobody vo výmere 5 mesiacov, na výkon ktorého bol zaradený do ústavu na výkon trestu so streným stupňom stráženia; výrok o treste uložený obvinenému M.S. trestným rozkazom Okresného súdu Čadca, sp. zn. 3 T 105/2010 z 28. septembra 2010, právoplatným 13. októbra 2010, ktorým mu bol uložený trest odňatia slobody vo výmere 1 rok so zaradením do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením stratili podklad.

 

Proti citovanému rozsudku, ktorým okrem M.S. bolo rozhodnuté aj o vine obvineného M.V. podali odvolanie obaja obvinení, t.j. M.V. a M.S. Ostatne uvedený obvinený tak urobil potom, ako sa na hlavnom pojednávaní 7. februára 2011 výslovne vzdal práva podať proti rozsudku odvolanie, pričom z možnosti podať uvedený opravný prostriedok zároveň vylúčil aj oprávnené osoby uvedené v § 308 ods. 2 Tr. por. V dôsledku uvedeného vzhľadom na ustanovenie § 183 ods. 1 písm. b/ bod 2/ Tr. por. rozsudok Okresného súdu Žilina vo vzťahu k obvinenému M.S. nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho vyhlásenia, t.j. 7. februára 2011, ako je to na tomto rozsudku správne vyznačené.

 

Zamietnutie odvolania obvineného M.S. rozsudkom Krajského súdu v Žiline z 23. mája 2012, sp. zn. 2 To 38/2012 (táto forma rozhodnutia odvolacieho súdu musela byť použitá len v dôsledku nového rozhodovania odvolacieho súdu vo vzťahu k obvinenému M.V.) podľa § 316 ods. 1 Tr. por. (bez preskúmania prvostupňového rozsudku vo vzťahu k označenému obvinenému) predstavuje len rozhodnutie procesnej povahy nemajúceho vplyv na spomenutú právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudku okresného súdu.

 

Proti označenému rozsudku Krajského súdu v Žiline a jemu predchádzajúcemu rozsudku Okresného súdu Žilina zo 7. februára 2011, sp. zn. 34 T 53/2008 podal obvinený M.S. 30. novembra 2012 prostredníctvom ustanoveného obhajcu dovolanie z dôvodov uvedených v § 371 ods. 1 písm. g/, h/ a i/ Tr. por. Uviedol v ňom, že s výmerou trestu odňatia slobody súhlasil s vedomím, že v rámci súhrnného trestu bude zrušený aj výrok o treste vo veci 1 T 455/07 Okresného súdu Žilina, ako mu to bolo povedané na hlavnom pojednávaní 7. februára 2011, a preto sa aj vzdal práva podať odvolanie proti rozsudku. Až z doručenia rovnopisu písomného vyhotovenia rozsudku zistil, že sa tak nestalo. Keďže pre uvedené pochybenie bol naplnený dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. g/ Tr. por., bol nútený podať riadny opravný prostriedok – odvolanie, aj keď sa predtým práva na odvolanie vzdal. Pokiaľ odvolací súd za tohto stavu zamietol jeho odvolanie bez splnenia prieskumnej povinnosti podľa § 316 ods. 1 Tr. por., postupoval v rozpore so zákonom a došlo tak k naplneniu dovolacích dôvodov podľa § 371 ods. 1 písm. h/ a i/ Tr. por.

 

Obvinený M.S. preto navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky označené rozhodnutia Okresného súdu Žilina a Krajského súdu v Žiline zrušil a aby okresnému súdu prikázal vec v potrebnom rozsahu znovu prejednať a rozhodnúť.

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací zistil, že dovolanie podal obvinený M.S. síce v zákonnej lehote (§ 370 ods. 1 Tr. por.), prostredníctvom obhajcu (podmienka dovolania podľa § 373 ods. 1 Tr. por.) a s obsahovými náležitosťami uvedenými v § 374 ods. 1, 2 Tr. por., ovšem bez splnenia zákonnej podmienky uvedenej v § 372 ods. 1 Tr. por. veta prvá, teda bez využitia svojho zákonného práva podať riadny opravný prostriedok, o ktorom by bolo rozhodnuté, ktoré zistenie vylučuje vecný prieskum a je dôvodom odmietnutia dovolania podľa § 382 písm. d/ Tr. por.

 

Za využitie práva podať riadny opravný prostriedok proti rozsudku, teda odvolanie, treba považovať iba situáciu, keď odvolací súd môže uplatniť svoje kasačné oprávnenie podľa § 316 ods. 3 Tr. por. alebo rovnaké oprávnenie podľa § 321 Tr. por. s následným postupom podľa § 322 ods. 1 Tr. por. alebo podľa odseku 3 tohto ustanovenia po uplatnení prieskumnej povinnosti podľa § 317 Tr. por. Nepatria sem však prípady zamietnutia odvolania z formálnych dôvodov podľa § 316 ods. 1 Tr. por., v ktorých odvolací súd nemôže preskúmať napadnuté rozhodnutie, ani konanie mu predchádzajúce a jeho prieskumná povinnosť je zameraná výlučne len na to, či existuje niektorý z dôvodov v tomto ustanovení uvedený, ktorý bez ďalšieho znamená zamietnutie odvolania.

 

Okrem uvedenej prekážky brániacej skúmať dovolaciemu súdu uplatnené dovolacie dôvody, najvyšší súd zistil, že obvinený M.S. dovolanie prostredníctvom obhajcu podal po tom, ako predtým podané dovolanie vzal výslovne späť a toto späťvzatie dovolania bolo vzaté na vedomie uznesením predsedníčky senátu Okresného súdu Žilina.

 

Podanie obsahujúce dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. vecne odôvodnený takmer zhodne ako v dovolaní podanom prostredníctvom obhajcu, urobil obvinený M.S. osobným podaním doručeným 23. januára 2012 Okresnému súdu Žilina. Následne podaním z 2. februára 2012 požiadal o ustanovenie obhajcu a ďalším podaním doručeným Okresnému súdu Žilina 9. marca 2012 (č.l. 522) vzal podané dovolanie výslovne späť.

 

Predsedníčka senátu Okresného súdu Žilina uznesením z 12. marca 2012, sp. zn. 34 T 53/2008, podľa § 375 ods. 3 Tr. por. vzala na vedomie späťvzatie dovolania obvineným M.S.

 

Uvedené zistenie podľa názoru dovolacieho súdu predstavuje prednostný dôvod odmietnutia dovolania, než akým je dôvod založený na nesplnení podmienky dovolania podľa § 372 Tr. por., pretože okrem konštatácie faktu, že ide o podanie dovolania po jeho skoršom späťvzatí, skúmanie iných podmienok potrebných pre správne rozhodnutie o podanom dovolaní neprichádza do úvahy.

 

V súvislosti so samotným spôsobom rozhodnutia dovolacieho súdu vo veci dovolateľa M.S. treba uviesť nasledovné:

Podanie urobené oprávnenými osobami uvedenými v § 369 ods. 2 písm. b/ a ods. 5 Tr. por., majúce obsahové náležitosti dovolania podľa § 374 Tr. por. treba vzhľadom na ustanovenie § 382 písm. d/ Tr. por. považovať za dovolanie aj keď nebolo urobené prostredníctvom obhajcu.

 

Vzhľadom na to je možné späťvzatie aj takého dovolania výslovným vyhlásením osoby, ktorá ho podala.

Späťvzatie dovolania a jeho vzatie na vedomie uznesením predsedu senátu dovolacieho súdu alebo predsedu senátu súdu prvého stupňa (v situácii, keď ešte vec nebola predložená dovolaciemu súdu), má rovnaký účinok ako späťvzatie odvolania, t.j. vytvára prekážku vecného prieskumu napadnutého rozhodnutia a konania mu predchádzajúceho na základe opätovne podaného dovolania, ktoré v takom prípade musí byť odmietnuté z formálnych dôvodov.

 

Keďže Trestný poriadok procesný postup pri naznačenej situácii bližšie neupravuje bolo potrebné použiť analógiu ustanovenia § 382 písm. b/ Tr. por. a podľa neho dovolanie obvineného M.S. odmietnuť.
NS SR Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 12. februára 2013, sp. zn. 2 Tdo 4/2013

Vyššie uvedeným uznesením najvyšší súd podľa § 382 písm. b/ Tr. por. per analógiám dovolanie obvineného M.S. podané proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 23. mája 2012, sp. zn. 2 To 38/2012, odmietol.