Novela zákona o európskom zatýkacom rozkaze v MPK do 6.10.2023

BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom...
Číslo Názov Vyhlásený
382/2023 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky k Dodatkovému protokolu k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúci sa trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov 29.09.2023
381/2023 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 29.09.2023
380/2023 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Stolica 29.09.2023
379/2023 Z. z. Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2024/2025 28.09.2023
378/2023 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2024 28.09.2023
377/2023 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi 28.09.2023
376/2023 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú číselníky trestných činov a trestov 28.09.2023
375/2023 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Devínska Kobyla 28.09.2023
374/2023 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 26. septembra 2023 č. MF/010575/2023-119, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení opatrenia z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022-119 27.09.2023
373/2023 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2024 27.09.2023
Typ Číslo Názov Začiatok štádia
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2023/592 Národný akčný plán boja proti terorizmu do roku 2027 29.09.2023
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2023/587 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 29.09.2023
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2023/588 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Kuenz - SK s.r.o., IČO 36 211 974, na podporu realizácie investičného zámeru v Kechneci, okres Košice-okolie 29.09.2023
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2023/573 Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2024 29.09.2023
Akt EÚ LPEU/2023/115 COM(2023)98 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/1009, pokiaľ ide o digitálne označovanie EÚ produktov na hnojenie 29.09.2023
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2023/590 Programy a akčné plány prevencie a kontroly infekčných ochorení v Slovenskej republike na roky 2024-2026 29.09.2023
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2023/583 Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých Skupinou štátov proti korupcii (GRECO) pre Slovenskú republiku v piatom kole hodnotení so zameraním na posilnenie integrity osôb vo vysokých výkonných funkciách 28.09.2023
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2023/582 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2021 kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky 28.09.2023
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2023/579 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Winkelmann Building + Industry Slovakia, k.s., IČO 55 492 355, na podporu realizácie investičného zámeru v Rimavskej Sobote 27.09.2023
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2023/578 Stratégia rezortného vzdelávania na roky 2024 - 2030 27.09.2023
Typ Číslo Názov Začiatok štádia
Predbežná informácia PI/2023/285 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 27.09.2023
Predbežná informácia PI/2023/286 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2023 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným 27.09.2023
Predbežná informácia PI/2023/287 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov 27.09.2023
Predbežná informácia PI/2023/282 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 26.09.2023
Predbežná informácia PI/2023/280 Návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor dôchodkovej prognózy a podrobnosti o obsahu dôchodkovej prognózy. 22.09.2023
Predbežná informácia PI/2023/281 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 22.09.2023
Predbežná informácia PI/2023/277 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 20.09.2023
Predbežná informácia PI/2023/279 Návrh opatrenia Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva jednotný celoštátny kódovník autobusových liniek a liniek mestskej dráhovej dopravy 20.09.2023
Predbežná informácia PI/2023/276 Návrh zákona o príspevku poskytovanom z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a o zmene a doplnení niektorých zákonov 19.09.2023
Predbežná informácia PI/2023/273 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. .../2023, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 316/2022 Z. z. o kategorizácii ústavnej starostlivosti 13.09.2023