Podkategórie
— 20 Položiek na stránku
Ukazujem 1 - 20 z 80 výsledkov.
Proces Diskusie Príspevky  
LP/2018/99
Komplexné zhodnotenie efektivity členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách a s ním spojené finančné aspekty (2016-2017)
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/98
Východiská Slovenskej republiky pre rokovania o viacročnom finančnom rámci Európskej únie po roku 2020
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/94
Návrh na zrušenie a doplnenie niektorých úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/92
Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/90
Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/9
Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/88
Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/86
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/82
Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/81
Východisková správa Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/80
Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre rozvoj zamestnanosti
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/79
Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu rozhodnutia Rady o určení jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/78
Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Saudskoarabským kráľovstvom o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/77
Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu smernice Rady, ktorou sa prijímajú ustanovenia týkajúce sa posilnenia fiškálnej zodpovednosti a strednodobého rozpočtového smerovania v členských štátoch
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/75
Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/74
Návrh na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/72
Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 4. štvrťroku 2017
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/71
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/70
Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/7
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
— 20 Položiek na stránku
Ukazujem 1 - 20 z 80 výsledkov.