Podkategórie
Proces Diskusie Príspevky  
LPEU/2018/21
Akt EÚ COM(2018)626
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LPEU/2018/10
Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPAIII)
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/99
Komplexné zhodnotenie efektivity členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách a s ním spojené finančné aspekty (2016-2017)
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/98
Východiská Slovenskej republiky pre rokovania o viacročnom finančnom rámci Európskej únie po roku 2020
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/97
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/95
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/94
Návrh na zrušenie a doplnenie niektorých úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/92
Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/90
Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/9
Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/88
Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/86
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/82
Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/81
Východisková správa Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/80
Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre rozvoj zamestnanosti
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/79
Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu rozhodnutia Rady o určení jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/78
Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Saudskoarabským kráľovstvom o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/77
Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu smernice Rady, ktorou sa prijímajú ustanovenia týkajúce sa posilnenia fiškálnej zodpovednosti a strednodobého rozpočtového smerovania v členských štátoch
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/76
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2018/75
Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)