Podkategórie
Proces Diskusie Príspevky  
LP/2017/98
Riadne predbežné stanovisko k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/973
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení vyhlášky č. 271/2017 Z. z.
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/972
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Podmanického, Martina Glváča a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 780)
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/971
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Podmanického, Martina Glváča a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 779)
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/970
Nariadenie vlády Slovenskej republiky ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/968
Návrh Rozhodnutia Rady EÚ, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Rady EÚ z 22. mája 2017 poverujúce na začatie rokovaní so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o dohode, ktorou sa stanovia podmienky jeho vystúpenia z Európskej únie - Príloha k návrhu Rozhodnutia Rady EÚ, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Rady EÚ z 22. mája 2017 poverujúce na začatie rokovaní so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o dohode, ktorou sa stanovia podmienky jeho vystúpenia z Európskej únie
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/964
Opatrenie Národnej banky Slovenska z .... 2018, o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/963
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ..... 2017, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/962
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky návrh opatrenia č. MF/016537/2017-75, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/960
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/96
Správa zo 77. zasadnutia Výboru pre bývanie a pozemkový manažment (pôvodne Výbor pre ľudské sídla) EHK OSN
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/959
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ........... 2017 o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu posudzovaného lieku alebo spoločne posudzovaných liekov na prostriedky verejného zdravotného poistenia, o hodnotiacich kritériách pre výpočet koeficientu prahovej hodnoty a o podrobnostiach výpočtu koeficientu prahovej hodnoty
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/953
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/952
Akčný plán na roky 2018 - 2020 k Stratégii rozvoja kultúry SR na roky 2014 - 2020
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/951
Opatrenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/950
Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/95
Návrh revidovaného predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/948
Metodika pre spoločné postupy a podporu, prevencie a pripravenosti organizácie pre systematické zabezpečenie informačnej bezpečnosti
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/947
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 672)
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/946
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)