Podkategórie
Proces Diskusie Príspevky  
LP/2017/98
Riadne predbežné stanovisko k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/96
Správa zo 77. zasadnutia Výboru pre bývanie a pozemkový manažment (pôvodne Výbor pre ľudské sídla) EHK OSN
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/95
Návrh revidovaného predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/94
Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 z 19. novembra 2008 o štrukturálnych zisťovaniach fariem a zisťovaní metód poľnohospodárskej výroby a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 z 13. decembra 2011 o európskej štatistike trvalých plodín
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/93
Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky na roky 2017 – 2046
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/926
Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o pravidlá vzťahujúce sa na dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/925
Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/924
Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2018
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/922
Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Optotune Slovakia s.r.o., IČO: 50 886 240, na realizáciu investičného zámeru v Trnave
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/921
Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 2018
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/92
Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia na roky 2017 – 2046
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/919
Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Zemianske Kostoľany – plynofikácia a zateplenie budov
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/917
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-44/2017, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/916
Návrh na ratifikáciu Protokolu, ktorým sa mení článok 56 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/915
Návrh na ratifikáciu Protokolu, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/914
Návrh na ratifikáciu Euro-stredozemskej leteckej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/913
Návrh na ratifikáciu a predbežné vykonávanie mnohostrannej Euro - stredozemnej leteckej Dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/912
Návrh na ratifikáciu Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/910
Návrh Medzirezortného programu 06E – Podpora obrany štátu na roky 2018 až 2023
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2017/91
Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky 2017 – 2046
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)