Podkategórie
Proces Diskusie Príspevky  
LP/2016/998
Návrh na uzatvorenie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2016/993
Vyhodnotenie plnenia opatrení Akčného plánu národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2016/991
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z.
1 2 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2016/990
Návrh Štatútu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2016/987
Návrh na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2016/986
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2016/985
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2008 Z. z.
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2016/984
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2016/983
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení neskorších predpisov
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2016/982
Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2016/981
Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých povolených spôsoboch používania diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2016/980
Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničnej výmene kópií určitých diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupnom formáte v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2016/979
Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2016/978
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 261)
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2016/977
Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady v dňoch 20.-21. októbra 2016 v Bruseli
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2016/976
Návrh na zrušenie niektorých úloh z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015 uložených podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2016/975
Zákon, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2016/974
Zákon, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2016/973
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)
LP/2016/971
Nariadenie vlády Slovenskej republiky z ................. 2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2016 Z. z
0 0 RSS RSS (Otvorí sa v novom okne)