Ročník 2020

Zoznam príspevkov:

Číslo príspevkuNázov príspevku
1Vyhlásenie platnosti poštovej známky 75. výročie tragických udalostí v obciach Ostrý Grúň a Kľak
2Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II
3Metodický pokyn č. 1/2020 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti so zmenou vozidla kategórie O na vozidlo kategórie Ra, ak na vozidle nedošlo k žiadnej konštrukčnej úprave alebo zmene
4Metodický pokyn č. 2/2020 na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej motorových vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a so vznetovým motorom
5Metodický pokyn č. 3/2020, ktorým sa dopĺňa a mení Metodický pokyn č. 36/2018, ktorý upravuje vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej motorového vozidla, ktoré nie je prihlásené do evidencie
6Metodický pokyn č. 4/2020, ktorým sa dopĺňa a mení Metodický pokyn č. 38/2018 na vyznačovanie výsledku emisnej kontroly do dokladov o emisnej kontrole
7Metodický pokyn č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 42/2019 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou
8Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021
9Vyhlásenie platnosti poštovej známky 75. výročie Organizácie Spojených národov
10Vyhlásenie platnosti poštovej známky 100. výročie založenia Slovenského národného divadla
11Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020- 2. zmena
12Rozhodnutia výkonného riaditeľa Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva
13Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II
14Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II_marec2020
15Metodický pokyn č. 16/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 25/2018, upravujúci spôsob vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti technikov technickej kontroly
16Metodický pokyn č. 17/2020, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 104/2018 na počiatočné a priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly
17Multilaterálna dohoda ADN / M025 podľa oddielu 1.5.1 ADN o osvedčeniach pre špecializované znalosti ADN v súlade s 8.2.2.8 ADN a certifikátoch bezpečnostných poradcov v súlade s 1.8.3.7 ADN
18Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Veľká noc 2020: Tradičná slovenská modrotlač“
19Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Spoločné vydanie s Talianskom: MILANOFIL 2020 – ACT NOW“
20Vyhlásenie platnosti celinovej pohľadnice „Veľká noc 2020: Tradičná slovenská modrotlač“
21Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Osobnosti: Andrej Sládkovič (1820 – 1872)“
22Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020_ 3. zmena 2020
23Plán úloh RVT 2020
24Metodický pokyn č. 20/2020, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 42/2019 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou
25TP 114 Ochranné a stabilizujúce konštrukcie skalných svahov a zárezov na dopravných stavbách
26Metodický pokyn č. 21/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla (kontrolné položky skupiny 7)
27Metodický pokyn č. 22/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 105/2018 na počiatočné a priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie emisnej kontroly v znení metodického pokynu č. 15/2019
28Multilaterálna dohoda ADN/M026 podľa oddielu 1.5.1 ADN predpisov pripojených k ADN o periodických inšpekciách v súlade s časťami 8 a 9 ADN a osvedčení o schválení v súlade s oddielom 1.16.1 ADN
29Vyhlásenie platnosti poštovej známky EUROPA 2020: Dávne poštové trasy - Magna Via
30Vyhlásenie platnosti poštovej známky Osobnosti: Maximilián Hell (1720 - 1792)
31Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020_4. zmena
32Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021_1. zmena
33Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny KLK KB 1/2013_Dodatok č. 1/2020
34TP 038 Základná mapa diaľnice a rýchlostnej cesty. Vyhotovenie, údržba a obnova. Dodatok č. 1/2020
35Metodický pokyn č. 25/2020 na vykonávanie kontroly brzdného účinku a súmernosti pôsobenia prevádzkovej brzdy vozidiel kategórií L, M, N, O, T, R, PS a C jazdnou skúškou pri technických kontrolách
36Metodický pokyn č. 26/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 73/2018, na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií L1e, L2e, L3e, L4e a L6e
37Metodický pokyn č. 27/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 75/2018 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií T a R na valcových skúšobniach bŕzd
38Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Spoločné vydanie s Poľskom: 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. (1920 – 2005)“
39Oznámenie _Národný program ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania
40TP 093 Centrálny riadiaci systém a vizualizácia – Tunely
41TP 115 Osvetlenie cestných tunelov
42Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Filatelistická olympiáda“
43Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Ochrana prírody: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach – magnólia veľkokvetá“
44Metodický pokyn č. 35/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 53/2018, ktorým sa ustanovujú kontrolné položky týkajúce sa podvozku a jeho príslušenstva (Kontrolné položky skupiny 6) v znení MP č. 23/2019 a MP č. 36/2019
45Oznámenie o vydaní leteckého predpisu L 13 Bezpečnostné vyšetrovanie udalostí v civilnom letectve
46Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II-jún 2020
47TP 116 Inšpekcia tunelov
48Oznámenie o vydaní rozhodnutia sekcie civilného letectva Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 20587/2020/SCL/51355
49Vyhlásenie platnosti poštovej známky 1150. výročie ustanovenia sv. Metoda za panónskeho a veľkomoravského arcibiskupa
50Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II_júl 2020
51Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II_júl_1_2020
52Vyhlásenie platnosti poštovej známky 125. výročie vzniku mestskej hromadnej dopravy v Bratislave
53Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020_5. zmena
54Emisný plán slovenských poštových celín na rok 2021
55Oznámenie o vydaní rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky sekcie civilného letectva o vydaní rozhodnutia _Letecký predpis L 19 systém riadenia bezpečnosti
56Vyhlásenie platnosti poštovej známky „COVID-19“
57Vyhlásenie platnosti poštovej známky „XVI. paralympijské hry Tokio“
58Rozhodnutia výkonného riaditeľa Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva_1
59Metodický pokyn č. 45/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 44/2018 na vykonávanie technických kontrol pravidelných, zvláštnych, administratívnych a opakovaných technických kontrol v znení MP č. 103/2018 a MP č. 39/2019
60Metodický pokyn č. 46/2020, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 42/2019 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou v znení MP č. 9/2020 a MP č. 20/2020
61Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch“
62Vyhlásenie platnosti poštovej známky „150. výročie založenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave“
63Oznámenie o vydaní rozhodnutia, ktorým sa vydáva letecký predpis L 15 Letecká informačná služba
64Oznámenie o vydaní rozhodnutia, ktorým sa vydáva letecký predpis L 10066 Postupy pre letecké navigačné služby – Manažment leteckých informácií
65Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021_2. zmena
66Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky číslo 44/2020 na vykonávanie expertíznych činností a rezortnej expertíznej kontroly
67Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Spoločné vydanie s Mongolskom: Sokoliarstvo“
68MP č. 48/2020, ktorým sa mení a dopĺňa MP č. 93/2018 Postup pre prideľovanie a vydávanie trvalých prepravných povolení CEMT a postup pri odovzdávaní jednorazových prepravných povolení vnútroštátnym dopravcom na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy
69Rozhodnutia výkonného riaditeľa Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva
70Vyhlásenie platnosti poštovej známky „UMENIE: Ferdinand Katona (1864 – 1932)“
71Vyhlásenie platnosti poštovej známky „UMENIE: Ladislav Vychodil (1920 – 2005)“
72Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Spoločné vydanie s Maltou: Vinohradníctvo na Slovensku“
73Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Spoločné vydanie s Maltou: Vinohradníctvo na Malte“
74Dodatok č. 1/2020 k technickým podmienkam TP 010 Záchytné bezpečnostné zariadenia