Ročník 2019

Zoznam príspevkov:

Číslo príspevkuNázov príspevku
1Národný program ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania- oznámenie
2Metodický pokyn č. 2/2019, ktorým sa mení Metodický pokyn č. 7/2018, ktorým sa zverejňuje zoznam automaticky uznávaných výnimiek
3Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020
4Predpisy Železníc Slovenskej republiky - oznámenie
5Emisný plán slovenských poštových celín na rok 2020
6Vyhlásenie platnosti poštovej známky Osobnosti: Michael Strank
7Oznámenie o neplatnosti osvedčení o evidencii časť II-marec 2019
8TP 112 Nakladanie s dažďovými vodami odvádzanými z pozemkov pozemných komunikácií a parkovísk
9TP 113 Prechodové oblasti cestných a diaľničných mostov
10Vyhlásenie platnosti poštovej známky Veľká noc 2019: Tradičné slovenské drotárstvo
11Vyhlásenie platnosti celinovej pohľadnice Veľká noc 2019: Tradičné slovenské drotárstvo
12Vyhlásenie platnosti poštovej známky Spoločné vydanie so Slovinskom: Slovenský orloj v Starej Bystrici
13Vyhlásenie platnosti poštovej známky Spoločné vydanie so Slovinskom: Slnečné hodiny v Pleterje
14Plán úloh rozvoja, vedy a techniky 2019
15Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II_marec 2019
16Metodický pokyn č. 10/2019, ktorým sa mení Metodický pokyn č. 47/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa identifikácie vozidla (Kontrolné položky skupiny 0)
17Vyhlásenie platnosti poštovej známky 75. výročie Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO)
18Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2019_aktualizácia
19Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2019_aktualizácia3
20Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II_apríl 2019
21Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II-máj 2019
22Vyhlásenie platnosti poštovej známky EUROPA 2019: Vzácne vtáky-krakľa belasá
23Vyhlásenie platnosti poštovej známky MS v ľadovom hokeji v Bratislave a Košiciach
24Vyhlásenie platnosti poštovej známky Československé légie a M. R. Štefánik
25Rozhodnutia výkonného riaditeľa Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva
26Oznámenie _ Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí po cestách_ADR 2019
27Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II_máj1_2019
28MP č. 13/2019, ktorým sa dopĺňa a mení MP č. 32/2018 na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej motorových vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a so vznetovým motorom
29Metodický pokyn č. 14/2019, ktorým sa dopĺňa a mení Metodický pokyn č. 36/2018, ktorý upravuje vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej motorového vozidla, ktoré nie je prihlásené do evidencie
30Metodický pokyn č. 15/2019, ktorým sa dopĺňa a mení Metodický pokyn č. 105/2018 na počiatočné a priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie emisnej kontroly
31Vyhlásenie platnosti poštovej známky 50. výročie Zväzu slovenských filatelistov
32TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia
33TP 110 Vodiace steny
34TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
35TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
36TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá
37TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
38Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II_máj2
39Metodický pokyn č. 19/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 59/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami
40Vyhlásenie platnosti poštovej známky Medzinárodná matematická olympiáda
41Vyhlásenie platnosti poštového lístka s natlačenou známkou_Športový motív
42TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
43TP 018 Zvodidlá na pozemných komunikáciách Oceľové zvodidlá.
44TP 048 Návrh debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
45TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
46VL 1 – Vozovky a krajnice
47Vyhlásenie platnosti poštovej známky _Prezidentka SR Zuzana Čaputová
48Vyhlásenie platnosti poštovej známky_Krásy našej vlasti_Demänovská ľadová jaskyňa
49Vyhlásenie platnosti poštovej známky_100. výročie Univerzity Komenského
50Metodický pokyn č. 22/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 45/2018 upravujúci používanie monitorovacieho záznamového zariadenia pri technických kontrolách
51Metodický pokyn č. 23/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 53/2018, ktorým sa ustanovujú kontrolné položky týkajúce sa podvozku a jeho príslušenstva (Kontrolné položky skupiny 6)
52Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2019
53Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II-jún 2019
54Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II_júl 2019
55Oznámenie o neplatnosti osvedčení o evidencii časť II _august 2019
56Oznámenie o neplatnosti osvedčení o evidencii časť II _august1_2019
57VL 6.1. Zvislé dopravné značky
58Vyhlásenie platnosti poštovej známky _75. výročie SNP
59Vyhlásenie platnosti poštovej známky_Bienále ilustrácií Bratislava 2019
60Vyhlásenie platnosti poštovej známky_400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov
61Vyhlásenie platnosti poštovej známky_100. výročie Parížskej mierovej konferencie
62Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II_sept2019
63Oznámenie o vydaných rozhodnutiach výkonného riaditeľa Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva
64Vyhlásenie platnosti poštovej známky_Spoločné vydanie s Čínskou ľudovou republikou: Bronzová faléra z Podunajských Biskupíc
65Vyhlásenie platnosti poštovej známky Spoločné vydanie s Čínskou ľudovou republikou Strieborná kadidelnica z chrámu Famen
66Vyhlásenie platnosti poštovej známky Ochrana prírody: Ovocné stromy_hruška obyčajná
67Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II_ okt. 2019
68Vyhlásenie platnosti poštovej známky Umenie: Ladislav Hudec
69Vyhlásenie platnosti poštovej známky Umenie: Ernest Zmeták
70Metodický pokyn č. 27/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 50/2018, ktorým sa ustanovujú kontrolné položky týkajúce sa výhľadu z vozidla (Kontrolné položky skupiny 3)
71Metodický pokyn č. 28/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla (Kontrolné položky skupiny 7)
72Metodický pokyn č. 29/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 61/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s dodatočným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke
73Metodický pokyn č. 30/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 65/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s opätovným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke
74Rozhodnutia výkonného riaditeľa Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva
75Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Vianočná pošta 2019“
76Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Vianoce 2019: Tradičné slovenské drotárstvo“
77Vyhlásenie platnosti celinovej pohľadnice „Vianoce 2019: Tradičné slovenské drotárstvo“
78Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Spoločné vydanie s Českou republikou: 30. výročie Nežnej revolúcie“
79Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II
80Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Osobnosti: Michal Bosák (1869 – 1937)“
81Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020
82Oznámenie o udelení výnimky o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave
83Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Deň poštovej známky: Vincent Hložník (1919 – 1997)“
84Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II
85OPATRENIE Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 25. novembra 2019 č. 21934/2019/SCL/96603-M, ktorým sa ustanovujú vzor žiadosti o poskytnutie príspevku v civilnom letectve a vzory vybraných príloh k tejto žiadosti
86Katalógové listy asfaltov 1/2019
87Katalógové listy asfaltových zmesí 1/2019
88TKP časť 8 Cementobetónové kryty vozoviek
89TKP časť 38 Asfaltové zmesi s vysokým modulom tuhosti
90Dodatok č. 2/2019 ku katalógovým listom KLK 1/2012 Katalógové listy kameniva
91TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi
92TKP časť 7 Liaty asfalt
93TKP časť 2 Zemné práce
94Dodatok č. 1/2019 k technicko-kvalitatívnym podmienkam TKP časť 31 Zvláštne zemné konštrukcie
95TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II., a III. triedy
96Katalógové listy mostných prefabrikátov 1/2019
97Metodický pokyn č. 34/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 51/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa osvetlenia a svetelnej signalizácie vozidla (Kontrolné položky skupiny 4)
98Metodický pokyn č. 35/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 48/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce brzdového zariadenia (Kontrolné položky skupiny 1)
99Metodický pokyn č. 36/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 53/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa podvozku a jeho príslušenstva (Kontrolné položky skupiny 6)
100Metodický pokyn č. 37/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla (Kontrolné položky skupiny 7)
101Metodický pokyn č. 38/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 49/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa riadenia vozidla (Kontrolné položky skupiny 2)
102Metodický pokyn č. 39/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 44/2018 na vykonávanie technických kontrol pravidelných, zvláštnych, administratívnych a opakovaných technických kontrol v znení Metodického pokynu č. 103/2018
103Metodický pokyn č. 40/2019, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 45/2018 na používanie monitorovacieho záznamového zariadenia pri technických kontrolách
104Metodický pokyn č. 41/2019 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s demontážou plynového zariadenia z vozidla
105Metodický pokyn č. 42/2019 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou
106Metodický pokyn č. 45/2019, ktorý upravuje vykonávanie emisnej kontroly zvláštnej
107Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II