Ročník 2018

Zoznam príspevkov:

Číslo príspevkuNázov príspevku
1TP 002 Katalóg konštrukcií vozoviek pre nápravové zaťaženie 115 kN
2TP 044 Recyklácia asfaltových zmesí na mieste za horúca pre vozovky s dopravným zaťažením triedy II-VI
3TP 046 Opätovné spracovanie netuhých vozoviek za studena na mieste
4TP 057 Metodika pre používanie programu HDM4 v podmienkach SR
5TP 107 Diagnostika stavu zemného telesa a odvodnenia vozovky
6VL 4 Mosty
7VL 10 Navrhovanie úprav križovatiek pre prejazd nadrozmerných vozidiel
8TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi
9TKP časť 7 Liaty asfalt
10KLAZ 1_2010 Katalógové listy asfaltových zmesí
11Vyhlásenie platnosti poštovej známky_ Cintorín rumunskej kráľovskej armády vo Zvolene
12Oznámenie o vydaní leteckého predpisu L 18 Letecká preprava nebezpečného nákladu
13Vyhlásenie platnosti poštovej známky XXIII. zimné olympijské hry v PyeongChangu
14Oznámenie o vydaní nových predpisov a zrušení predpisov Železníc Slovenskej republiky
15Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II - január 2018
16Oznámenie o zrušení leteckého predpisu ESARR 5 _ Personál služieb manažmentu letovej prevádzky
17TP 086 Označovanie kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu na pozemných komunikáciách
18Vyhlásenie platnosti poštovej známky_VÚB Mlynské nivy_Bratislava
19Vyhlásenie platnosti poštovej známky_XII. zimné paralympijské hry v PyeongChangu
20Vyhlásenie platnosti poštovej známky_Veľká noc 2018-Paramenty-liturgické textílie
21Vyhlásenie platnosti celinovej pohľadnice_Veľká noc 2018
22Vyhlásenie platnosti poštovej známky_Kollár
23Vyhlásenie platnosti poštovej známky_Osobnosti: Karol L. Zachar (1918 – 2003)
24Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2018_aktualizácia
25Plán úloh rozvoja vedy a techniky (RVT) na rok 2018
26Oznámenie o neplatnosti osvedčení o evidencii časť II - marec 2018
27Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II_apríl 2018
28Vyhlásenie platnosti poštovej známky Poprad_Matejovce
29Metodický pokyn č. 6/2018 na použitie úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri výstavbe a modernizácii diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy a pri výstavbe a modernizácii železničnej infraštruktúry
30Vyhlásenie platnosti poštovej známky_Spoločné vydanie s Vatikánskym mestským štátom_1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka
31Vyhlásenie platnosti poštovej známky_EUROPA 2018_Most SNP v Bratislave
32Oznámenie MDV SR k dohode ADR
33Oznámenie o zrušení pokynov a metodických pokynov vydaných na základe zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
34Metodický pokyn č. 7/2018, ktorým sa zverejňuje zoznam automaticky uznávaných výnimiek
35Metodický pokyn č. 13/2018 na vykonávanie kontroly originality základnej na pracoviskách kontroly originality
36Metodický pokyn č. 14/2018, ktorým sa ustanovujú kontrolné úkony skupiny 200, 300, 400, 500 a 700 na vykonávanie kontroly originality základnej na pracoviskách kontroly originality
37Metodický pokyn č. 15/2018 na vykonávanie kontroly originality skrátenej na pracoviskách kontroly originality
38Metodický pokyn č. 16/2018, ktorým sa ustanovujú kontrolné úkony skupiny 200, 300, 400, 500 a 700 na vykonávanie kontroly originality skrátenej na pracoviskách kontroly originality
39Metodický pokyn č. 17/2018 na vykonávanie kontroly originality administratívnej na pracoviskách kontroly originality
40Metodický pokyn č. 18/2018, ktorým sa ustanovujú kontrolné skupiny 200, 300, 400, 500 a 700 na vykonávanie kontroly originality administratívnej na pracoviskách kontroly originality
41Metodický pokyn č. 19/2018 na vykonávanie kontroly originality opakovanej na pracoviskách kontroly originality
42Metodický pokyn č. 20/2018 na vykonávanie kontroly originality evidenčnej na pracoviskách kontroly originality
43Metodický pokyn č. 21/2018, ktorým sa ustanovujú kontrolné úkony skupiny 200, 300, 400, 500 a 700 na vykonávanie kontroly originality evidenčnej na pracoviskách kontroly originality
44TP 049 Vetranie cestných tunelov
45Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II_máj 2018
46Metodický pokyn č. 23/2018 upravujúci spôsob vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti technikov montáže plynových zariadení
47Metodický pokyn č. 24/2018 upravujúci spôsob vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti technikov kontroly originality
48Metodický pokyn č. 25/2018 upravujúci spôsob vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti technikov technickej kontroly
49Metodický pokyn č. 26/2018 upravujúci spôsob vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti technikov emisnej kontroly
50Metodický pokyn č. 27/2018 upravujúci spôsob vykonávania základných školení a doškoľovacích kurzov technikov emisnej kontroly
51Metodický pokyn č. 28/2018 upravujúci spôsob vykonávania základných školení, rozširovacích školení alebo doškoľovacích kurzov technikov technickej kontroly
52Metodický pokyn č. 29/2018 upravujúci spôsob vykonávania základných školení alebo doškoľovacích kurzov kontroly originality
53Metodický pokyn č. 30/2018 upravujúci spôsob vykonávania základných školení, rozširovacích školení alebo doškoľovacích kurzov technikov montáže plynových zariadení
54Metodický pokyn č. 83/2018 upravujúci postup pri inšpekcii nádrží na uchovávanie stlačeného zemného plynu (CNG) alebo skvapalneného zemného plynu (LNG)
55Metodický pokyn č. 32/2018 na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej motorových vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a so vznetovým motorom
56Metodický pokyn č. 33/2018, ktorý upravuje vykonávanie emisnej kontroly zvláštnej
57Metodický pokyn č. 34/2018, ktorý upravuje vykonávanie emisnej kontroly administratívnej
58Metodický pokyn č. 35/2018, ktorý upravuje vykonávanie emisnej kontroly opakovanej
59Metodický pokyn č. 36/2018, ktorý upravuje vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej motorového vozidla, ktoré nie je prihlásené do evidencie
60Metodický pokyn č. 37/2018, ktorý upravuje vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách uvedených v § 1 ods. 5 a 8 zákona č. 106/2018 Z. z.
61Metodický pokyn č. 38/2018 na vyznačovanie výsledku emisnej kontroly do dokladov o emisnej kontrole
62Metodický pokyn č. 39/2018 na vykonávanie kalibrácie zariadení používaných pri emisných kontrolách motorových vozidiel
63Metodický pokyn č. 40 /2018 na overenie odbornej spôsobilosti osoby vykonávajúcej kalibráciu zariadení používaných pri emisných kontrolách motorových vozidiel
64Metodický pokyn č. 41/2018 na overenie vhodnosti zariadení používaných pri emisnej kontrole
65Metodický pokyn č. 42 /2018, ktorým sa stanovujú technické požiadavky na zariadenia používané pri emisných kontrolách motorových vozidiel
66Metodický pokyn č. 43/2018 upravujúci spôsob vykonávania skúšok z overenia znalostí o vozidlách
67Metodický pokyn č. 22/2018 na vydávanie výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel pracoviskami kontroly originality
68Vyhlásenie platnosti poštovej známky 25. výročie vzniku Slovenskej republiky
69Metodický pokyn č. 44/2018 na vykonávanie technických kontrol pravidelných, zvláštnych, administratívnych a opakovaných technických kontrol
70Metodický pokyn č. 45/2018 na používanie monitorovacieho záznamového zariadenia pri technických kontrolách
71Metodický pokyn č. 46/2018 na vyznačovanie výsledku technickej kontroly vozidla
72Metodický pokyn č. 47/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa identifikácie vozidla (Kontrolné položky skupiny 0)
73Metodický pokyn č. 48/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa brzdového zariadenia (Kontrolné položky skupiny 1)
74Metodický pokyn č. 49/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa riadenia vozidla (Kontrolné položky skupiny 2)
75Metodický pokyn č. 50/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa výhľadu z vozidla (Kontrolné položky skupiny 3)
76Metodický pokyn č. 51/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa osvetlenia a svetelnej signalizácie vozidla (Kontrolné položky skupiny 4)
77Metodický pokyn č. 52/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa náprav, kolies, pneumatík a zavesenia náprav (Kontrolné položky skupiny 5)
78Metodický pokyn č. 53/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa podvozku a jeho príslušenstva (Kontrolné položky skupiny 6)
79Metodický pokyn č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla (Kontrolné položky skupiny 7)
80Metodický pokyn č. 55/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa zaťaženia životného prostredia (Kontrolné položky skupiny 8)
81Metodický pokyn č. 56/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa doplňujúcich skúšok pre vozidlá kategórií M2 a M3 určených na prepravu osôb (Kontrolné položky skupiny 9)
82Metodický pokyn č. 57/2018 na vykonávanie technických kontrol vozidiel na prepravu nebezpečných vecí (ADR)
83Metodický pokyn č. 58/2018 na vykonávanie technických kontrol na vydanie prepravného povolenia
84Metodický pokyn č. 59/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami
85Metodický pokyn č. 60/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vydaním nového osvedčenia o evidencii časť II alebo nového technického osvedčenia vozidla pri hromadnej prestavbe typu vozidla
86Metodický pokyn č. 61/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s dodatočným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke
87Metodický pokyn č. 62/2018, ktorým sa upravuje postup vykonávania technických kontrol zvláštnych historických vozidiel
88Metodický pokyn č. 63/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s montážou spájacieho zariadenia na vozidlo
89Metodický pokyn č. 64/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti so zápisom alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík
90Metodický pokyn č. 65/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s opätovným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke
91Metodický pokyn č. 66/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti so zápisom zvláštnej výbavy vozidla
92Metodický pokyn č. 67/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s výmenou technického osvedčenia vozidla
93Metodický pokyn č. 68/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s výmenou karosérie, rámu alebo motora na jednotlivom vozidle
94Metodický pokyn č. 69/2018, ktorým sa upravuje vykonávanie technických kontrol na vozidlách uvedených v § 1 ods. 5 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
95Metodický pokyn č. 70/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou
96Metodický pokyn č. 71/2018 na vykonávanie kontroly brzdného účinku a súmernosti pôsobenia prevádzkovej brzdy vozidiel kategórií L, M, N, T a PS jazdnou skúškou pri technických kontrolách
97Metodický pokyn č. 72/2018 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií M1, N1, L5e a L7e, na valcových skúšobniach bŕzd
98Metodický pokyn č. 73/2018 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií L1e, L2e, L3e, L4e a L6e
99Metodický pokyn č. 74/2018 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií M1 s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 t, M2, M3, N2, N3, O3 a O4 na valcových skúšobniach bŕzd
100Metodický pokyn č. 75/2018 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií T a R na valcových skúšobniach bŕzd
101Metodický pokyn č. 76/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s montážou dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy výcvikových vozidiel autoškôl na vozidlo
102Metodický pokyn č. 77/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s demontážou dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy výcvikových vozidiel autoškôl na vozidlo
103Metodický pokyn č. 78/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s montážou alebo demontážou zvláštnych výstražných svietidiel a zvukových výstražných znamení
104Metodický pokyn č. 79/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s montážou alebo demontážou plachty na valníkové vozidlo a úpravou valníkového vozidla na plošinové vozidlo demontážou valníkovej konštrukcie
105Metodický pokyn č. 80/2018 na kontrolu nastavenia svetlometov pri technických kontrolách
106Metodický pokyn č. 81/2018 na kontrolu tlaku vzduchu vozidiel kategórie T pri technických kontrolách
107Metodický pokyn č. 82/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s konverziou motocyklov subkategórie L3e/L4e-A2 a L3e/L4e-A3
108Metodický pokyn č. 12/2018 o preukaze kontrolóra a o vykonávaní odborného dozoru nad dodržiavaním zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
109Vyhlásenie platnosti poštovej známky_technické pamiatky_historická elektráreň Piešťany
110Metodický pokyn č. 10/2018 o technických požiadavkách na trenažéry
111Emisný plán slovenských poštových celín na rok 2018
112Oznámenie o neplatnosti osvedčení o evidencii časť II jún 2018
113Vyhlásenie platnosti poštovej známky_ Kvetinový motív
114Vyhlásenie platnosti celinovej pohľadnice_Kvetinový motív
115Vyhlásenie platnosti poštovej známky_50. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády
116Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II
117Vyhlásenie platnosti poštovej známky _ Bratislavské korunovácie_400. výročie korunovácie Ferdinanda II.
118Vyhlásenie platnosti poštovej známky_25. výročie členstva SR v Rade Európy
119Vyhlásenie platnosti poštovej známky 150. výročie založenia Múzea mesta Bratislavy
120Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2018_aktualizácia
121Oznámenie o vydaní a zrušení predpisov Železníc Slovenskej republiky
122Vyhlásenie platnosti poštovej známky Ladislav Bielik_Muž s odhalenou hruďou
123Technické podmienky 111_Technická evidencia, prehliadky, údržba a opravy priepustov
124Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II_júl 2018
125Metodický pokyn č. 93/2018. Postup pre prideľovanie a vydávanie trvalých prepravných povolení CEMT a postup pri odovzdávaní jednorazových prepravných povolení vnútroštátnym dopravcom na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy
126Metodický pokyn č. 95/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 52/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa náprav, kolies, pneumatík a zavesenia náprav (Kontrolné položky skupiny 5)
127Metodický pokyn č. 96/2018, ktorým sa mení Metodický pokyn č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla (Kontrolné položky skupiny 7)
128Emisný plán slovenských poštových celín na rok 2019
129TP 100 Projektovanie turbo-okružných križovatiek 1. dodatok
130OPATRENIE č. 2/2018 Dopravného úradu zo 7. septembra 2018, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam
131Metodický pokyn č. 99/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 70/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou
132Metodický pokyn č. 100/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 40/2018 na overenie odbornej spôsobilosti osoby vykonávajúcej kalibráciu zariadení používaných pri emisných kontrolách
133Metodický pokyn č. 101/2018 upravujúci spôsob umiestňovania a upevňovania náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a identifikačného čísla vozidla VIN
134Metodický pokyn č. 102/2018, ktorým sa zverejňuje zoznam určených pracovísk kontroly originality pre umiestňovanie a upevňovanie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a identifikačného čísla vozidla VIN
135Rozhodnutia výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva_október 2018
136Vyhlásenie platnosti poštovej známky Ochrana prírody: Slovenské minerály: libethenit
137Vyhlásenie platnosti poštovej známky Ochrana prírody: Slovenské minerály: euchroit
138Metodický pokyn č. 103/2018, ktorým sa mení Metodický pokyn č. 44/2018 na vykonávanie technických kontrol pravidelných, zvláštnych, administratívnych a opakovaných technických kontrol
139Vyhlásenie platnosti poštovej známky UMENIE: Ikona Krásnobrodskej Bohorodičky
140Vyhlásenie platnosti poštovej známky 100. výročie vzniku Česko-Slovenska
141Vyhlásenie platnosti poštovej známky_Vianočná pošta 2018
142Vyhlásenie platnosti poštovej známky_Vianoce 2018: Paramenty – liturgické textílie
143Vyhlásenie platnosti celinovej pohľadnice „Vianoce 2018: Paramenty – liturgické textílie“
144Metodický pokyn č. 104/2018 na počiatočné a priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly
145Metodický pokyn č. 105/2018 na počiatočné a priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie emisnej kontroly
146Metodický pokyn č. 106/2018 na počiatočné a priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie kontroly originality
147Metodický pokyn č. 107/2018 na počiatočné a priebežné overenie plnenia podmienok na montáž plynových zariadení
148Vyhlásenie platnosti poštovej známky_Spoločné vydanie s Tureckom: Otomanský manuskript z Bašagićovej zbierky
149MP č. 109/2018, ktorým sa stanovuje postup na overenie spôsob. odb. spôsob. osôb na kalibráciu zariadení používaných pri TK a požiadavky na odb. spôsob. osoby a osoby vykonávajúce kalib. v mene odb. spôsob. osôb na kalib. zariadení používaných pri TK
150TP 047 Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek Dodatok č. 1.
151Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II _november 2018
152Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2019 - aktualizácia
153TKP časť 15 Betónové konštrukcie všeobecne
154TKP časť 18 Betón na konštrukcie
155TKP časť 19 Predpäté betónové konštrukcie
156TP 004 Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukcií vozoviek
157Vyhlásenie platnosti poštovej známky_A. Mucha_Hradčany
158Oznámenie o vydaní rozhodnutí výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva
159Vyhlásenie platnosti poštovej známky_Predsedníctvo SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)