Ročník 2017

Zoznam príspevkov:

Číslo príspevkuNázov príspevku
1Opatrenie Dopravného úradu č. 1/2017 o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení
2Vyhlásenie platnosti poštovej známky Kultúrne dedičstvo Slovenska SPU v Nitre
3Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Medzinárodná fyzikálna olympiáda“
4Emisný plán slovenských poštových celín na rok 2017
5Rozhodnutia výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva
6Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II
7Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2018
8Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2017 _ aktualizácia
9Oznámenie o vydaní nových predpisov a o zrušení predpisov ŽSR
10Oznámenie o neplatnosti preukazov na výkon štátneho odborného dozoru a štátneho zdravotného dozoru
11Aktualizácia Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí po ceste _ADR 2017
12Vyhlásenie platnosti poštovej známky 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime
13Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II
14Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách (ADN)
15Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách (ADN)
16Vyhlásenie platnosti poštovej známky Jozef Miloslav Hurban
17Vyhlásenie platnosti poštovej známky Veľká noc 2017
18Vyhlásenie platnosti celinovej pohľadnice Veľká noc 2017
19Vyhlásenie platnosti poštovej známky Pocta obetiam holokaustu
20Oznámenie o neplatnosti osvedčení o evidencii časť II
21TP 106 Stanovenie tried a minimálnych hodnôt retroreflexných materiálov s mikroprizmatickou technológiou
22Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II
23Vyhlásenie platnosti poštovej známky „Technické pamiatky: Oravská priehrada“
24Vyhlásenie platnosti poštovej známky _Lietava
25OZNÁMENIE o neplatnosti preukazu na výkon štátneho zdravotného dozoru
26MP č. 8/2017, ktorým sa mení a dopĺňa MP č. 21/2013 na používanie monitorovacieho záznamového zariadenia pri emisných kontrolách
27MP č. 9/2017, ktorým sa mení a dopĺňa MP č. 28/2014 na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej motorových vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom
28MP č. 10/2017, ktorým sa mení a dopĺňa MP č. 29/2014 na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej motorových vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom
29MP č. 11/2017, ktorým sa mení a dopĺňa MP č. 30/2014 na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej motorových vozidiel so vznetovým motorom
30MP č. 12/2017, ktorým sa mení a dopĺňa MP č. 32/2014, ktorý upravuje vyznačovanie výsledku emisnej kontroly do dokladov o emisnej kontrole
31MP č. 13/2017, ktorým sa mení a dopĺňa MP č. 20/2013 na používanie monitorovacieho záznamového zariadenia pri technických kontrolách
32Oznámenie o neplatnosti osvedčení o evidencii časť II
33Vyhlásenie platnosti poštovej známky _Štátny motív
34Vyhlásenie platnosti poštového lístka _Dobrý nápad Slovensko
35Emisný plán poštových známok 2017 - aktualizácia 30_05_2017
36Emisný plán slovenských poštových celín na rok 2018
37Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II
38Vyhlásenie platnosti poštovej známky Andrej Radlinský
39Rozhodnutia výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva
40Oznámenie o vydaní nových predpisov a zmien predpisov Železníc Slovenskej republiky
41Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II
42Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2017 _ aktualizácia
43Vyhlásenie platnosti poštovej známky Bienále ilustrácií Bratislava 2017
44Vyhlásenie platnosti poštovej známky s kupónom Šport
45Vyhlásenie platnosti poštovej známky Radvanský jarmok
46Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II
47TP 103 Povoľovacie konanie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií pri prepravách nadmerných a nadrozmerných nákladov
48Vyhlásenie platnosti poštovej známky Božena Slančíková-Timrava
49Emisný plán slovenských poštových známok 2018 -aktualizovaný
50Vyhlásenie platnosti poštovej známky Ochrana prírody: Pohárovka ohnivá
51Vyhlásenie platnosti poštovej známky Ochrana prírody: Kyjačik Zollingerov
52Vyhlásenie platnosti poštovej známky Jozef Božetech Klemens
53Vyhlásenie platnosti poštovej známky Oltár sv. Jakuba v Chráme sv. Jakuba v Levoči
54Vyhlásenie platnosti poštovej známky 500. výročie reformácie
55Metodický pokyn č. 30/2017, ktorým sa mení Metodický pokyn č. j.: 11524-2100/06 zo dňa 21.11.2006 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórie M1, N1, L5e a L7e pri technických kontrolách
56Metodický pokyn č. 31/2017 na overenie vhodnosti meradiel a prístrojov používaných pri emisných kontrolách motorových vozidiel
57Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II
58Vyhlásenie platnosti poštovej známky _Vianočná pošta 2017
59Vyhlásenie platnosti poštovej známky Vianoce 2017_Vajnorská ľudová maľba
60Vyhlásenie platnosti celinovej pohľadnice _Vianoce 2017
61Vyhlásenie platnosti poštovej známky_BECEP
62Vyhlásenie platnosti poštovej známky _ Jozef Vlček
63Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2019
64Oznámenie o vydaní leteckého predpisu L 19 Systém riadenia bezpečnosti
65Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II - december 2017
66Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2018 - aktualizovaný-
67Oznámenie o vydaných rozhodnutiach výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva december 2017