Ročník 2016

Zoznam príspevkov:

Číslo príspevkuNázov príspevku
1Vestník MDVRR SR č. 1/2016
2Vestník MDVRR SR č. 2/2016
3Metodický pokyn č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 76/2011, ktorým sa stanovujú kontrolné úkony týkajúce sa ostatného ústrojenstva a zariadení vozidla vykonávaných pri technických kontrolách vozidiel (Kontrolné úkony skupiny 700)
4Učebná osnova vodičských kurzov
5Učebná osnova doškoľovacieho kurzu vodičov
6Učebná osnova osobitných výcvikov
7Učebná osnova inštruktorských kurzov
8Učebná osnova doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl
9Oznámenie o vydaní Národného programu ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania
10Vyhlásenie platnosti poštovej známky Veľká noc 2016
11Vyhlásenie platnosti celinovej pohľadnice Veľká noc 2016
12Oznámenie o neplatnosti osvedčení o evidencii časti II
13Opatrenie MDVRR SR č. 07059/2016/C421-SCLVD/05695-M, ktorým sa dopĺňa výnos MDVRR SR č. 05358/2014/C421-SCLVD/67299-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky
14Oznámenie MDVRR SR o vydaní rozhodnutí výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva
15Plán rozvoja vedy a techniky (RVT) 2016/2017
16Vyhlásenie platnosti poštovej známky Osobnosti: Matej Hrebenda (1796 - 1880)
17Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II
18Metodický pokyn č. 16/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 76/2011, ktorým sa stanovujú kontrolné úkony týkajúce sa ostatného ústrojenstva a zariadení vozidla vykonávaných pri technických kontrolách vozidiel (Kontrolné úkony skupiny 700)
19Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II
20Vyhlásenie platnosti poštovej známky Technické pamiatky: Parná lokomobila Umrath (1894)
21Vyhlásenie platnosti poštovej známky Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike 2015 - Peter Sagan
22Oznámenie o vydaných rozhodnutiach výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva
23Oznámenie o neplatnosti osvedčení o evidencii časť II
24Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II
25Plán úloh RVT 2016/2017 - Dodatok č. 1
26Oznámenie o schválení technických podmienok TP 2/2016 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
27Vyhlásenie platnosti poštovej známky Europa 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!
28Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II
29Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II
30Vyhlásenie platnosti poštovej známky Filatelia
31Metodický pokyn č. 37/2016, ktorým sa vydáva jednotný celoštátny číselník autobusových liniek
32Metodický pokyn č. 38/2016 pre tvorbu, schvaľovanie a zverejňovanie technických predpisov v rezorte MDVRR SR
33Vyhlásenie neplatnosti preukazu kontrolóra na výkon štátneho odborného dozoru nad miestnymi komunikáciami
34Oznámenie o vydaných rozhodnutiach výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva
35Metodický pokyn č. 39/2016 pre overovanie celkovej hmotnosti ložených kontajnerov a iných ložených intermodálnych nákladných jednotiek
36Vyhlásenie platnosti poštovej známky: 450. výročie narodenia Jána Jessenia (1566 – 1621): Spoločné vydanie s Českou republikou, Maďarskom a Poľskou republikou
37Emisný plán slovenských poštových známok 2016 - aktualizácia
38Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II
39Emisný plán slovenských poštových známok 2017 - aktualizácia jún
40Oznámenie MDVRR SR o prečíslovaní databázy technických podmienok v rezorte
41Vyhlásenie platnosti poštovej známky Predsedníctvo SR v Rade Európskej únie
42Vyhlásenie platnosti poštovej známky XXXI. letné olympijské hry v Riu de Janeiro
43Vyhlásenie platnosti poštovej známky XV. letné paralympijské hry v Riu de Janeiro
44Oznámenie o neplatnosti osvedčení o evidencii časť II - júl 2016
45Vyhlásenie platnosti poštovej známky 101. svetový kongres esperanta
46Oznámenie o rozhodnutiach výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva
47Emisný plán slovenských poštových celín na rok 2017
48Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II
49Oznámenie o platnosti poštovej známky Krásy našej vlasti: Herliansky gejzír
50Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa učebná osnova vodičských kurzov zo dňa 1. marca 2016
51Oznámenie o vydaní a zrušení predpisov ŽSR
52Multilaterálna dohoda ADN/M 016
53Vyhlásenie platnosti poštovej známky Jelša lepkavá
54Vyhlásenie platnosti poštovej známky Krušina jelšová
55Vyhlásenie platnosti poštovej známky Papraď ostnatá
56Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II
57Oznámenie o vydaných rozhodnutiach riaditeľa Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva
58Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II
59Vyhlásenie platnosti poštovej známky UMENIE: Ester Šimerová-Martinčeková
60Vyhlásenie platnosti poštovej známky UMENIE: Mária Bartuszová
61Metodický pokyn č. 53/2016, ktorým sa upravuje vykonávanie technických kontrol zvláštnych historických vozidiel
62Metodický pokyn č. 54/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 76/2011, ktorým sa stanovujú kontrolné úkony týkajúce sa ostatného ústrojenstva a zariadení vozidla vykonávaných pri technických kontrolách vozidiel (Kontrolné úkony skupiny 700)
63KLHS 1/2016 Katalógové listy hydraulických spojív
64TP 038 Základná mapa diaľnice a rýchlostnej cesty. Vyhotovenie, údržba a obnova
65TP 064 Použitie geosyntetických a im podobných materiálov v asfaltových vrstvách vozoviek
66Vyhlásenie platnosti poštovej známky Vianočná pošta 2016
67Vyhlásenie platnosti poštovej známky Vianoce 2016_Paličkovaná čipka
68Vyhlásenie platnosti celinovej pohľadnice _Vianoce 2016_Paličkovaná čipka
69Vyhlásenie platnosti poštovej známky Osobnosti_100. výročie narodenia Františka Dibarboru
70Vyhlásenie platnosti poštovej známky Deň poštovej známky Budova pošty Piešťany 1
71Oznámenie o schválení TP 21_2016 Vystrojovacie triedy - 1. časť Cyklické razenie
72Oznámenie o schválení TP 32_2016 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí
73Oznámenie o schválení TKP časť 28 Geotechnický monitoring pre tunely a prieskumné štôlne
74Oznámenie o schválení TKP časť 35 Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií
75Oznámenie o schválení VL 2 Teleso pozemných komunikácií
76Oznámenie o schválení VL 2 Teleso pozemných komunikácií VL 2.2 Odvodnenie
77Oznámenie o schválení Dodatku č. 1 ku KLEaZ 1_2014 Katalógové listy emulzií a zálievok
78Metodický pokyn č. 55/2016, ktorým sa upravujú podmienky pre meradlá a prístroje používané pri technických kontrolách vozidiel
79Metodický pokyn č. 56/2016, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na meradlá používané pri emisných kontrolách motorových vozidiel
80TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov
81TKP časť 40 Kamerový dohľad, videodetekcia vrátane ADR - tunely
82Oznámenie o schválení TP 105 Použitie smerových stĺpikov a odrážačov
83Oznámenie o schválení TKP časť 26 Tunely
84Oznámenie o schválení TKP časť 41 Nízkoteplotné asfaltové zmesi
85Oznámenie o schválení VL 5 Tunely