Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa učebná osnova vodičských kurzov zo dňa 1. marca 2016

Autor: MDaVSR
Krátky názov: Dodatok č. 2 k učebným osnovám vodičských kurzov
Číslo príspevku: 95
Dátum zverejnenia: 28.12.2020
Dátum účinnosti: 29.12.2020
Vykonáva predpisy ZZ:
Mení príspevky:
Ruší príspevky:
Popis:
Hlavný dokument:Dodatok č. 2
Popis dokumentu:

Prílohy:

Príspevok neobsahuje žiadne prílohy.