• Dátum účinnosti

7/2022

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

7
OPATRENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
z 25. februára 2022 č. 037447/2022-LEG1-028741, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 22. mája 2017 č. 015709/2017-POLS-0066553, ktorým sa ustanovujú krízové oblasti
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 54/2022 Z. z.)

Konsolidované znenie opatrenia

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky podľa § 134 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 12 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 22. mája 2017 č. 015709/2017-POLS-0066553, ktorým sa ustanovujú krízové oblasti (oznámenie č. 121/2017 Z. z.) sa mení takto:
V § 1 sa vypúšťajú slová ,,(Krym, Donecká a Luhanská oblasť)“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 26. februára 2022.
Ivan Korčok v. r.
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky