• Dátum účinnosti

31/2022 R. o.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

31
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2022 č. MF/013184/2022-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 592/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24442/2008-74 (oznámenie č. 504/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10208/2009-74 (oznámenie č.101/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.), opatrenia z 3. novembra 2011 č. MF/24652/2011-74 (oznámenie č. 398/2011 Z. z.), opatrenia z 21. októbra 2015 č. MF/14949/2015-74 (oznámenie č. 296/2015 Z. z.), opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/13417/2018-74 (oznámenie č. 360/2018 Z. z.) a opatrenia z 9. decembra 2020 č. MF/011078/2020-74 (oznámenie č. 407/2020 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 11 sa slová „ku dňu zostavenia účtovnej závierky“ nahrádzajú slovami „ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka“.
2.
V § 15 ods. 13 sa slová „ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky“ nahrádzajú slovami „ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka, mimoriadna účtovná závierka alebo priebežná účtovná závierka“.
3.
V § 16 odsek 1 znie:
„(1)
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.“.
4.
V § 16 odseky 3, 4 a 5 znejú:
„(3)
Opravné položky sa tvoria k
a)
pohľadávkam, napríklad pohľadávkam z predpísaného poistného, pohľadávkam z obchodných záväzkových vzťahov, poskytnutým preddavkom,
b)
finančnému umiestneniu, o ktorom sa účtuje v účtovej triede 1,
c)
hmotnému majetku a nehmotnému majetku.
(4)
Tvorba opravných položiek sa účtuje na ťarchu vecne príslušného nákladového účtu tvorby a zúčtovania opravných položiek a v prospech vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek. Ak už boli opravné položky vytvorené, ich zmena v dôsledku zvýšenia alebo zníženia očakávaných ekonomických úžitkov sa účtuje ako dodatočná tvorba alebo zúčtovanie vytvorenej opravnej položky. Zúčtovanie opravnej položky sa účtuje z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva alebo z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku. K zúčtovaniu opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva dochádza napríklad pri predaji, likvidácii, darovaní, škode, spotrebe a inkase pohľadávky. Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku alebo z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku sa účtuje na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravnej položky so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného nákladového účtu, na ktorom sa účtovala jej tvorba.
(5)
Na opravné položky sa vzťahuje inventarizácia, v rámci ktorej sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.“.
5.
V § 16 odsek 7 znie:
„(7)
Opravná položka k odpisovanému dlhodobému majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje opotrebovaním, sa tvorí, ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako jeho ocenenie v účtovníctve; pričom ocenením v účtovníctve sa rozumie ocenenie po zohľadnení oprávok a už vytvorenej opravnej položky. Opravná položka k neodpisovanému dlhodobému majetku sa tvorí, ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako jeho ocenenie v účtovníctve. Ocenením neodpisovaného dlhodobého majetku v účtovníctve sa rozumie ocenenie po zohľadnení už vytvorenej opravnej položky. Ak predpokladaná predajná cena dlhodobého majetku po odpočítaní nákladov na predaj je vyššia ako predpokladaná hodnota ďalšieho využitia tohto majetku účtovnou jednotkou, pri tvorbe opravnej položky sa zohľadňuje predpokladaná predajná cena znížená o náklady na predaj.“.
6.
V § 16 ods. 8 sa slová „Ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky“ nahrádzajú slovami „Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka, mimoriadna účtovná závierka alebo priebežná účtovná závierka,“.
7.
V § 16 ods. 12 sa slová „ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky“ nahrádzajú slovami „ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka, mimoriadna účtovná závierka alebo priebežná účtovná závierka,“.
8.
V § 16 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:
„(16)
Opravná položka k pohľadávke sa tvorí najmä k pohľadávke, pri ktorej je opodstatnené predpokladať, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k spornej pohľadávke voči dlžníkovi, s ktorým sa vedie spor o jej uznanie.“.
Doterajšie odseky 16 až 18 sa označujú ako odseky 17 až 19.
9.
V § 16 ods. 17 sa za slovo „konkurzu“ vkladajú slová „alebo reštrukturalizácie“.
10.
V § 17 odsek 7 znie:
„(7)
Technické rezervy sa tvoria na ťarchu príslušného účtu nákladov účtovej skupiny 50 so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 44. Rezervy a ostatné rezervy sa tvoria na ťarchu príslušného účtu nákladov účtovej skupiny 56 so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 45.“.
11.
V § 17 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta.
12.
V § 17 odseky 9 a 10 znejú:
„(9)
Rezervy, technické rezervy a ostatné rezervy sa používajú len na účely, na ktoré boli vytvorené. Rozpustenie rezervy v dôsledku jej použitia alebo zrušenia nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba príslušnej rezervy, technickej rezervy alebo ostatnej rezervy.
(10)
Spôsob tvorby a rozpustenia rezerv sa ustanovuje vo vnútornom predpise účtovnej jednotky.“.
13.
V § 18 ods. 3 sa slová „ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky“ nahrádzajú slovami „ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka, mimoriadna účtovná závierka alebo priebežná účtovná závierka“.
14.
V § 18 ods. 6 druhej vete sa slová „alebo použitia“ nahrádzajú slovami „a rozpustenia“.
15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
14) Zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 171 až 177 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 20 ods. 14 prvá veta znie: „Na ocenenie podielových cenných papierov a vkladov podľa odseku 10 sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka, mimoriadna účtovná závierka alebo priebežná účtovná závierka použijú údaje o vlastnom imaní dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky k tomu istému dňu ako je deň, ku ktorému sa podielové cenné papiere a vklady oceňujú.“.
17.
V § 32 ods. 1 a § 34 ods. 1 sa slovo „účtuje“ nahrádza slovom „účtujú“.
18.
V § 40 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
záväzky voči Národnému inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve25a) (ďalej len „Národný inštitút“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
25a) Zákon č. 358/2021 Z. z. o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 266/2022 Z. z.“.
19.
§ 40 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Na účte Záväzky voči Národnému inštitútu sa účtujú príspevky na činnosť Národného inštitútu26b) súvzťažne na ťarchu účtu Ostatné technické náklady.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26b znie:
26b) § 15a zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 358/2021 Z. z.“.
20.
V § 44 ods. 7 sa slová „ku dňu zostavenia účtovnej závierky“ nahrádzajú slovami „ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka“.
21.
V § 51 odsek 1 znie:
„(1)
Na účtoch účtovej skupiny 44 sa účtujú technické rezervy podľa osobitného predpisu.14) Pri účtovaní tvorby a rozpustenia technických rezerv sa účtuje ich hrubá výška ako aj podiel zaisťovateľov na nich, ak to vyplýva zo zmluvy. Analytické účty sa vedú tak, aby bolo možné zistiť
a)
podiel zaisťovateľa alebo zaisťovateľov na tvorbe a rozpustení technických rezerv,
b)
prevody alebo prechody technických rezerv v súvislosti s prírastkami alebo úbytkami portfólia poistného kmeňa,
c)
zmenu stavu príslušnej technickej rezervy,
d)
umiestnenie prostriedkov technických rezerv podľa osobitného predpisu.14)“.
22.
V § 51 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Na účte Technická rezerva na poistné budúcich období sa účtuje tvorba a rozpustenie tejto rezervy, ktorá je formou časového rozlíšenia poistného. Táto rezerva sa vzťahuje na predpísané poistné v hrubej výške účtované na účtoch Predpísané poistné v hrubej výške účtovej skupiny 60 a na podiel zaisťovateľov účtovaný na účtoch Predpísané poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom účtovej skupiny 60.
(4)
Na účte Technická rezerva na poistné plnenia sa účtuje tvorba a rozpustenie tejto rezervy. Na účte Technická rezerva na poistné plnenia sa účtujú technické rezervy na úhradu za zdravotnú starostlivosť.2) Pre verejné zdravotné poistenie sa analytické účty vedú samostatne na úhradu
a)
za zdravotnú starostlivosť poskytnutú do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorá nebola do tohto termínu uhradená, ak táto zdravotná starostlivosť nebola účtovaná podľa odseku 6,
b)
za zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ale do tohto termínu nebol zdravotnej poisťovni doručený účtovný doklad,
c)
plánovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených v zozname čakajúcich poistencov28c) a inej plánovanej zdravotnej starostlivosti,
d)
zdravotnej starostlivosti v cudzine, na ktorú zdravotná poisťovňa udelila súhlas podľa osobitných predpisov.28d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28c a 28d znejú:
28c) § 6 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 40 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
28d) § 6 ods. 3 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 540/2021 Z. z.“.
23.
V § 51 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Na účte Technická rezerva na prerozdeľovanie poistného sa účtuje tvorba a rozpustenie rezervy, ak sú výsledkom mesačného prerozdeľovania preddavkov na poistné28e) záväzky zdravotnej poisťovne voči inej zdravotnej poisťovni, a ak sú výsledkom ročného prerozdeľovania poistného28f) záväzky zdravotnej poisťovne voči inej zdravotnej poisťovni.
(6)
Na účte Záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti účtovej skupiny 33 sa účtuje, ak bolo vykázané poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ale úhrada za ňu nebola vykonaná v bežnom účtovnom období.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28e a 28f znejú:
28e) § 27 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28f) § 27a zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 7 až 9.
24.
V § 51 ods. 7 sa nad slovo „starostlivosti“ umiestňuje odkaz 28g.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28g znie:
28g) § 6 ods. 1 písm. s) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
25.
§ 51 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Analytické účty technických rezerv sa vedú osobitne pre verejné zdravotné poistenie a pre individuálne zdravotné poistenie.
(11)
Informácia o použitej metóde tvorby technických rezerv, spôsobe ich použitia a dôvodoch pre zrušenie sa uvedie v účtovnej závierke v poznámkach.“.
26.
V § 52 prvej vete a štvrtej vete sa slovo „použitie“ nahrádza slovom „rozpustenie“.
27.
V § 56 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
tvorba a rozpustenie technických rezerv podľa osobitných predpisov,14) podiel zaisťovateľov na nákladoch na poistné plnenie alebo ostatných nákladoch, alebo ich podiel na tvorbe a rozpustení technických rezerv, tvorba a zúčtovanie opravných položiek k jednotlivým zložkám majetku účtovnej jednotky a tvorba a rozpustenie ostatných rezerv,“.
28.
V § 56 ods. 5 sa slovo „použitím“ nahrádza slovom „rozpustením“.
29.
V § 57 ods. 1 písmená c) a d) znejú:
„c)
tvorba a rozpustenie technických rezerv,
d)
tvorba a zúčtovanie opravných položiek,“.
30.
V § 57 ods. 2 písmená c) a d) znejú:
„c)
tvorba a rozpustenie rezerv,
d)
tvorba a zúčtovanie opravných položiek,“.
31.
V § 57 odsek 4 znie:
„(4)
Postup podľa odseku 3 sa nevzťahuje na dane a poplatky vedené na účtoch Dane a poplatky, Odložená daň z príjmov, Dodatočné odvody dane z príjmov účtovej skupiny 57, tie náklady z účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55, ktoré nesúvisia s poistením a zaistením, a ďalej náklady, pre ktoré sú účty len v netechnickom účte Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému umiestneniu účtovej skupiny 55, Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k majetku účtovej skupiny 55, Tvorba a rozpustenie rezerv účtovej skupiny 56 a Mimoriadne náklady účtovej skupiny 56. V účtovnej jednotke sa upraví postup prevodov týchto nákladov. Informácie o postupe a o celkovej výške takto vykonaných prevodov sa uvedú v účtovnej závierke v poznámkach.“.
32.
V § 58 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Na ťarchu účtov Tvorba a rozpustenie technickej rezervy na poistné plnenia, Tvorba a rozpustenie technickej rezervy na poistné budúcich období, Tvorba a rozpustenie technickej rezervy na prerozdeľovanie poistného, Tvorba a rozpustenie iných technických rezerv sa účtuje tvorba a rozpustenie technických rezerv v hrubej výške vrátane podielu zaisťovateľov so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 44.
(6)
V prospech účtov Podiel zaisťovateľov na tvorbe a rozpustení technickej rezervy na poistné plnenia, Podiel zaisťovateľov na tvorbe a rozpustení technickej rezervy na poistné budúcich období, Podiel zaisťovateľov na tvorbe a rozpustení iných technických rezerv v účtovej skupine 50 sa účtuje podiel zaisťovateľov na technických rezervách so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu v účtovej skupine 44.“.
33.
V § 58 odsek 10 znie:
„(10)
Na ťarchu účtu Ostatné technické náklady účtovej skupiny 51 sa účtujú ostatné technické náklady v hrubej výške. Ide najmä o účtovné prípady, ktoré sa neúčtujú na inom účte nákladov v rámci technického účtu. Na ťarchu účtu sa účtuje odpis pohľadávok z poistenia a zaistenia a trovy exekúcie29d) k týmto pohľadávkam. Na tomto účte sa účtujú na samostatných analytických účtoch náklady na príspevok na činnosť úradu29e). Na tomto účte sa účtujú aj penále a úroky z omeškania pri úhradách za zdravotnú starostlivosť a úroky z úveru pri kontokorentnom úvere účtovanom na účte účtovej skupiny 36 priamo súvisiacom s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29e znie:
29e) § 30 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
34.
V § 58 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Na ťarchu účtu Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam z poistenia a zaistenia sa účtuje tvorba opravných položiek k pohľadávkam z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 30 a v prospech tohto účtu sa účtuje zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam z poistenia a zaistenia z dôvodu vyradenia pohľadávky z účtovníctva alebo z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty pohľadávok.
(12)
Na ťarchu účtu Náklady na prerozdeľovanie poistného sa účtujú záväzky z prerozdeľovania poistného so súvzťažným zápisom na účet Záväzky voči inej zdravotnej poisťovni účtovej skupiny 33.“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 13.
35.
V § 59 odsek 2 znie:
„(2)
Na účte Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému umiestneniu účtovej skupiny 55 sa účtuje tvorba a zúčtovanie opravných položiek podľa § 16.“.
36.
V § 59 odsek 6 znie:
„(6)
Na účte Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k majetku účtovej skupiny 55 sa účtuje tvorba a zúčtovanie opravných položiek podľa § 16. Na ťarchu účtu Tvorba a rozpustenie rezerv účtovej skupiny 56 sa účtuje tvorba rezerv na ostatné riziká a straty podľa § 17, v prospech tohto účtu sa účtuje ich rozpustenie.“.
37.
V § 60 sa slová „ku dňu zostavenia účtovnej závierky“ nahrádzajú slovami „ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka“.
38.
V § 61 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
postúpenie poistného,“.
39.
V § 62 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
40.
V § 62 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená b) a c).
41.
V § 62 odsek 5 znie:
„(5)
Postupom podľa odseku 4 sa neprevádzajú výnosy z účtov Mimoriadne výnosy účtovej skupiny 66 a tie výnosy z účtu Ostatné výnosy účtovej skupiny 65, ktoré nesúvisia s poistením.“.
42.
V § 63 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 5.
43.
V § 63 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Na účte Výnosy z prerozdeľovania poistného sa účtujú výnosy z titulu prerozdeľovania poistného so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Pohľadávky voči inej zdravotnej poisťovni účtovej skupiny 30.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
44.
V § 63 ods. 6 druhej vete sa vypúšťa čiarka a slová „ako aj použitie opravných položiek k pohľadávkam z poistenia a zaistenia“.
45.
V § 64 ods. 1 sa vypúšťa štvrtá veta.
46.
V § 64 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 6.
47.
V § 67 ods. 6 písmeno d) znie:
„d)
podiel zaisťovateľov na tvorbe a rozpustení technických rezerv na účte Podiel zaisťovateľov na tvorbe a rozpustení rezerv v účtovej triede 5,“.
48.
V prílohe č. 1 účtovej triede 3 sa účtová skupina 33 dopĺňa účtom „Záväzky voči Národnému inštitútu“.
49.
V prílohe č. 1 účtovej triede 4 sa účtová skupina 44 dopĺňa účtom „Technická rezerva na prerozdeľovanie poistného“.
50.
V prílohe č. 1 účtovej triede 5 účtová skupina 50 znie:
„50 Náklady na poistné plnenia
Podiel zaisťovateľov na nákladoch na poistné plnenia
Tvorba a rozpustenie technickej rezervy na poistné plnenia
Podiel zaisťovateľov na tvorbe a rozpustení technickej rezervy na poistné plnenia
Tvorba a rozpustenie technickej rezervy na poistné budúcich období
Podiel zaisťovateľov na tvorbe a rozpustení technickej rezervy na poistné budúcich období
Tvorba a rozpustenie technickej rezervy na prerozdeľovanie poistného
Tvorba a rozpustenie iných technických rezerv
Podiel zaisťovateľov na tvorbe a rozpustení iných technických rezerv“.
51.
V prílohe č. 1 účtovej triede 5 sa účtová skupina 51 dopĺňa účtami „Náklady na prerozdeľovanie poistného“ a „Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam z poistenia a zaistenia“.
52.
V prílohe č. 1 účtovej triede 5 v účtovej skupine 55 sa účet „Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu“ nahrádza účtom „Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému umiestneniu“ a účet „Tvorba opravných položiek k majetku“ sa nahrádza účtom „Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k majetku“.
53.
V prílohe č. 1 účtovej triede 5 v účtovej skupine 56 sa účet „Tvorba rezerv“ nahrádza účtom „Tvorba a rozpustenie rezerv“.
54.
V prílohe č. 1 účtovej triede 6 účtová skupina 60 znie:
„60 Predpísané poistné v hrubej výške
Predpísané poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom“.
55.
V prílohe č. 1 účtovej triede 6 sa účtová skupina 61 dopĺňa účtom „Výnosy z prerozdeľovania poistného“.
56.
V prílohe č. 1 účtovej triede 6 v účtovej skupine 65 sa vypúšťa účet „Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu“ a účet „Použitie opravných položiek k majetku“.
57.
V prílohe č. 1 účtovej triede 6 účtová skupina 66 znie:
„66 Prírastky hodnoty finančného umiestnenia
Mimoriadne výnosy“.
58.
V prílohe č. 1 účtovej triede 7 v účtovej skupine 72 sa vypúšťa účet „Záväzky za plánovanú zdravotnú starostlivosť“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
Igor Matovič

podpredseda vlády a minister financií