• Dátum účinnosti

18/2022 R. o.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

18
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 23. augusta 2022, č. 4/2022
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska
zo 14. novembra 2017 č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver v znení neskorších predpisov
Národná banka Slovenska podľa § 7 ods. 41 písm. a) až c) a f) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. novembra 2017 č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver (oznámenie č. 306/2017 Z. z.) v znení opatrenia z 29. mája 2018 č. 6/2018 (oznámenie č. 168/2018 Z. z.) a opatrenia zo 17. decembra 2019 č. 9/2019 (oznámenie č. 502/2019 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov, na ktoré sa vzťahuje limit pre ukazovateľ schopnosti splácať podľa osobitného predpisu3b) a pri ktorých sa zvýšenie výšky nákladov podľa odseku 5 určí vo výške aspoň 30 % a menej ako 40 % a objem poskytnutých úverov na bývanie, na ktoré sa vzťahuje limit pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie podľa osobitného predpisu3c) a pri ktorých sa zvýšenie výšky nákladov podľa osobitného predpisu3d) určí vo výške aspoň 30 % a menej ako 40 %, nemôže presiahnuť 7 % z celkového objemu nových spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, na ktoré sa vzťahujú limity pre ukazovatele schopnosti spotrebiteľa splácať úvery podľa osobitných predpisov3e) s dátumom uzavretia zmluvy v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku a zároveň nemôže presiahnuť 5 % z celkového objemu nových spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, na ktoré sa vzťahujú limity pre ukazovatele schopnosti spotrebiteľa splácať úvery podľa osobitných predpisov3e) s dátumom uzavretia zmluvy v predchádzajúcom kalendárnom polroku.
(9)
Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov s lehotou splatnosti neprevyšujúcou päť rokov a spotrebiteľských úverov vo forme povoleného prečerpania alebo kreditnej karty, na ktoré sa vzťahuje limit pre ukazovateľ schopnosti splácať podľa osobitného predpisu3b) a pri ktorých sa zvýšenie výšky nákladov podľa odseku 5 určí vo výške aspoň 30 % a menej ako 40 %, nemôže presiahnuť 7 % z celkového objemu nových spotrebiteľských úverov s lehotou splatnosti neprevyšujúcou päť rokov a spotrebiteľských úverov vo forme povoleného prečerpania alebo kreditnej karty, na ktoré sa vzťahuje limit pre ukazovateľ schopnosti splácať podľa osobitného predpisu3b) s dátumom uzavretia zmluvy v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku a zároveň nemôže presiahnuť 5 % z celkového objemu nových spotrebiteľských úverov s lehotou splatnosti neprevyšujúcou päť rokov a spotrebiteľských úverov vo forme povoleného prečerpania alebo kreditnej karty, na ktoré sa vzťahuje limit pre ukazovateľ schopnosti splácať podľa osobitného predpisu3b) s dátumom uzavretia zmluvy v predchádzajúcom kalendárnom polroku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3b až 3e znejú:
3b) § 7 ods. 19 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3c) § 8 ods. 3 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
3d) § 2 ods. 5 opatrenia Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie (oznámenie č. 373/2016 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2019 č. 10/2019 (oznámenie č. 503/2019 Z. z.).
3e) § 7 ods. 19 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 3 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.
2.
V § 2 ods. 11 sa slovo „Limit“ nahrádza slovami „Ak § 7 zákona neustanovuje inak, limit“.
3.
V § 2 odsek 23 znie: „(23) Pri spotrebiteľskom úvere vo výške neprekračujúcej 28 000 eur, určenom na financovanie obnovy rodinného domu na základe predchádzajúcej platnej zmluvy uzatvorenej so Slovenskou agentúrou životného prostredia sa na účely § 2 ods. 3 výška splátky poskytovaného spotrebiteľského úveru znižuje o sumu najviac 50 eur.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.
4.
V § 6 ods. 1 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 3“.
5.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: „(3) Limit pre maximálnu splatnosť spotrebiteľského úveru podľa § 2 ods. 23 sa určuje tak, aby lehota splatnosti tohto spotrebiteľského úveru neprekračovala desať rokov.“.
6.
V § 6a odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu nemôže prekročiť hodnotu 8. Táto hodnota sa pri spotrebiteľskom úvere poskytnutom spotrebiteľovi, ktorý ku dňu posúdenia žiadosti o úver dovŕšil 41 rokov veku a termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru nastane po dovŕšení 65 rokov veku spotrebiteľa, okrem spotrebiteľského úveru vo forme povoleného prečerpania alebo kreditnej karty poskytnutého pred dovŕšením 65 rokov veku spotrebiteľa, znižuje z hodnoty 8 o 0,25násobok rozdielu aktuálneho veku spotrebiteľa zaokrúhleného nadol na celé číslo a hodnoty 40. Najnižšia hodnota limitu na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu je 3. Limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu sa vypočíta osobitne pre každého spoludlžníka, ktorého príjem je zahrnutý do výpočtu ukazovateľa schopnosti splácať a pri poskytnutí spotrebiteľského úveru sa berie do úvahy vážený priemer takto vypočítaných limitov, pričom ako váhy sa použijú individuálne príjmy každého spoludlžníka.
(3)
Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov, na ktoré sa vzťahuje limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu podľa osobitného predpisu3b) a pri ktorých podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu prekračuje hodnotu limitu podľa odseku 2 a objem poskytnutých úverov na bývanie, na ktoré sa vzťahuje limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu podľa osobitného predpisu3c) a pri ktorých podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu prekračuje hodnotu limitu podľa osobitného predpisu,11aa) nemôže presiahnuť 7 % z celkového objemu nových spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, na ktoré sa vzťahuje limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu podľa osobitných predpisov3e) s dátumom uzavretia zmluvy v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku a zároveň nemôže presiahnuť 5 % z celkového objemu nových spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, na ktoré sa vzťahuje limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu podľa osobitných predpisov3e) s dátumom uzavretia zmluvy v predchádzajúcom kalendárnom polroku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:
11aa) § 8a ods. 2 opatrenia z 13. decembra 2016 č. 10/2016 (oznámenie č. 373/2016 Z. z.) v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 6a ods. 5 sa slovo „Limit“ nahrádza slovami „Ak § 7 zákona neustanovuje inak, limit“.
8.
Za § 7b sa vkladá § 7c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023
Na spotrebiteľský úver, pri ktorom veriteľ posúdil s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať úver do 31. decembra 2022, sa vzťahuje § 6a ods. 2 a 3 v znení účinnom do 31. decembra 2022, aj keď sa zmluva o tomto spotrebiteľskom úvere uzatvorí po 31. decembri 2022.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2022 okrem čl. I bodov 1, 2 a 6 až 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.
v z. Ľudovít Ódor v. r.