• Dátum účinnosti

11/2022

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

11
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 18. mája 2022 č. S15921-2022-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2022
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2022 za jeden bod je 24,22 eur.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. mája 2022.
Vladimír Lengvarský v. r.
minister