• Dátum účinnosti

9/2020

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

9
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 9. júna 2020 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov a na udelenie povolenia na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 164/2020 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 28 ods. 17 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 206/2013 Z.z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 28 ods. 2 písm. a) zákona sa
a)
uvádza obchodné meno a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom akciová spoločnosť,
b)
predkladá písomné vyhlásenie osoby spravujúcej vklad o splatení vkladu jednotlivými spoločníkmi, ) ak je žiadateľom zakladateľ.
(2)
Pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 28 ods. 2 písm. b) zákona sa predkladajú, ak je žiadateľom zakladateľ, doklady o pôvode vkladov vložených do základného imania budúcej správcovskej spoločnosti a doklady o pôvode ďalších finančných zdrojov budúcej správcovskej spoločnosti, a to ak ide o
a)
fyzickú osobu
1.
prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti o udelenie povolenia na vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov,
2.
písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe peňažných prostriedkov vložených do základného imania budúcej správcovskej spoločnosti vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie tohto úkonu a dokladmi preukazujúcimi tieto skutočnosti,
3.
výpisy o stavoch na účtoch žiadateľa v bankách, ) pobočkách zahraničných bánk ) a zahraničných bankách, ) ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
4.
doklad o príjme žiadateľa, ktorý je daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu, ) a to kópia daňového priznania k dani z príjmov alebo doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky pred podaním žiadosti alebo iný obdobný doklad; ak ide o cudzinca, ) obdobný doklad o príjmoch fyzickej osoby najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky pred podaním žiadosti,
5.
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že peňažné prostriedky vložené do základného imania budúcej správcovskej spoločnosti nepochádzajú z trestnej činnosti, )
b)
fyzickú osobu podnikateľa
1.
prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
2.
písomná informácia o druhu oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti alebo výpis z príslušného registra alebo z inej evidencie alebo obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu pôvodu, nie starší ako tri mesiace, ak ide o cudzinca,
3.
písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe peňažných prostriedkov vložených do základného imania budúcej správcovskej spoločnosti vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie tohto úkonu a dokladmi preukazujúcimi tieto skutočnosti,
4.
výpisy o stavoch na účtoch žiadateľa v bankách, pobočkách zahraničných bánk a zahraničných bankách, ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
5.
kópia daňového priznania žiadateľa k dani z príjmov najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky pred podaním žiadosti vrátane dokladu o splnení daňovej povinnosti; ak ide o cudzinca, obdobný doklad o príjmoch fyzickej osoby podnikateľa najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky pred podaním žiadosti; ak žiadateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti, predkladá sa kópia daňového priznania k dani z príjmov alebo obdobný doklad o príjmoch fyzickej osoby podnikateľa len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti,
6.
účtovné závierky žiadateľa overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia pred podaním žiadosti, ak účtovné závierky ešte neboli uložené do registra účtovných závierok ); ak žiadateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti, predkladá sa účtovná závierka len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti, ak účtovná závierka ešte nebola uložená do registra účtovných závierok; ak účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu ešte nebola ku dňu podania žiadosti audítorom overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,
7.
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že peňažné prostriedky vložené do základného imania budúcej správcovskej spoločnosti nepochádzajú z trestnej činnosti,
c)
právnickú osobu
1.
prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
2.
osvedčenie o zápise právnickej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie alebo obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu pôvodu, nie starším ako tri mesiace, ak ide o zahraničnú právnickú osobu a ak právo štátu, ktorým sa zahraničná právnická osoba spravuje, ustanovuje povinnosť jej zápisu do obchodného registra alebo inej evidencie,
3.
písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe peňažných prostriedkov vložených do základného imania budúcej správcovskej spoločnosti vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie tohto úkonu a dokladmi preukazujúcimi tieto skutočnosti,
4.
účtovné závierky žiadateľa overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú spolu so správou audítora a výročnými správami alebo iné obdobné správy schválené valným zhromaždením alebo iným príslušným orgánom žiadateľa za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia pred podaním žiadosti a výročnými správami alebo inými obdobnými správami, ak účtovné závierky neboli uložené do registra účtovných závierok; ak ide o žiadateľa so sídlom v zahraničí, ak sa v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu vyhotovujú; ak je žiadateľ súčasťou konsolidovaného celku, predkladá sa aj audítorom overená konsolidovaná účtovná závierka spolu so správou audítora za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia pred podaním žiadosti, ak účtovná závierka nebola uložená do registra účtovných závierok; ak žiadateľ vznikol pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti, predkladá uvedené doklady len za obdobie od jeho vzniku, ak účtovná závierka nebola uložená do registra účtovných závierok; ak účtovná závierka žiadateľa, ktorá podlieha overeniu ešte nebola ku dňu podania žiadosti audítorom overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,
5.
výpisy o stavoch na účtoch žiadateľa v bankách, pobočkách zahraničných bánk a zahraničných bankách ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
6.
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že peňažné prostriedky vložené do základného imania budúcej správcovskej spoločnosti nepochádzajú z trestnej činnosti,
7.
ratingové hodnotenie žiadateľa, ak bolo vypracované, za obdobie troch kalendárnych rokov bezprostredne predchádzajúcich dňu podania žiadosti.
(3)
Pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 28 ods. 2 písm. b) zákona, ak je žiadateľom akciová spoločnosť, sa predkladajú doklady o pôvode základného imania a o pôvode ďalších peňažných zdrojov budúcej správcovskej spoločnosti; pričom na rozsah predkladaných dokladov sa použije odsek 2 písm. c).
(4)
Pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 28 ods. 2 písm. c) zákona sa predkladajú
a)
doklady podľa odseku 2 o osobách s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti,
b)
zoznam fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu, percentuálnej výšky podielu na základnom imaní budúcej správcovskej spoločnosti a hlasovacích právach v nej spolu s predložením písomného vyhlásenia týchto fyzických osôb o tom, že sú dôveryhodnými osobami podľa § 28 ods. 10 zákona a údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov ) týchto osôb a doklady na účely preverovania totožnosti žiadateľa a správnosti poskytnutých údajov podľa § 28 ods. 4 písm. f) zákona; ak ide o cudzinca, predkladá sa obdobný doklad o bezúhonnosti nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
c)
zoznam obsahujúci meno, priezvisko a trvalý pobyt blízkej osoby ) fyzickej osobe s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti, ktorá je v čase podania žiadosti v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu k inej správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti, k pobočke zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo k finančnej inštitúcii podľa § 3 písm. r) zákona, s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla organizácie a sídla,
d)
zoznam právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla organizácie, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní budúcej správcovskej spoločnosti a na hlasovacích právach v nej,
e)
zoznam obsahujúci meno, priezvisko a trvalý pobyt blízkej osoby člena štatutárneho orgánu právnickej osoby s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti, ktorá je v čase podania žiadosti v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu k inej správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti, pobočke zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo finančnej inštitúcii podľa § 3 písm. r) zákona, s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla organizácie a sídla,
f)
zoznam právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla organizácie, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní právnických osôb a hlasovacích práv v právnických osobách, v ktorých má
1.
fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti kvalifikovanú účasť, je členom ich štatutárnych orgánov alebo kontrolných orgánov, alebo významnou časťou svojho majetku ručí za ich záväzky vrátane rozsahu záväzku, za ktorý fyzická osoba ručí a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
2.
právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti kvalifikovanú účasť, je zastúpená v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch, alebo významnou časťou svojho majetku ručí za ich záväzky vrátane rozsahu záväzku, za ktorý právnická osoba ručí a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
g)
zoznam právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla organizácie a sídla a zoznam fyzických osôb s uvedením mena, priezviska a trvalého pobytu, ktoré vykonávajú kontrolu nad zakladateľom alebo akcionárom s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti vrátane informácií o spôsobe vykonávania kontroly,
h)
písomná informácia o administratívnych sankciách uložených žiadateľovi právoplatným a vykonateľným rozhodnutím v správnom konaní alebo inom obdobnom konaní v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti; ak je žiadateľom akciová spoločnosť, predkladajú sa takéto informácie aj o jej akcionároch s kvalifikovanou účasťou,
i)
písomná informácia o tom, či žiadateľovi bolo v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti odmietnuté udelenie povolenia alebo iného oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti právoplatným a vykonateľným rozhodnutím a písomná informácia o odobratí povolenia právoplatným a vykonateľným rozhodnutím; ak je žiadateľom akciová spoločnosť, predkladajú sa takéto informácie aj o jej akcionároch s kvalifikovanou účasťou.
(5)
Pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 28 ods. 2 písm. d) zákona sa pri fyzickej osobe navrhovanej za člena predstavenstva, za člena dozornej rady, za prokuristu, za vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti podľa zákona, za osobu zodpovednú za riadenie investícií, výkon funkcie dodržiavania opatrení, stratégií a postupov na identifikáciu rizika, výkon funkcie vnútorného auditu a výkon funkcie riadenia rizík (ďalej len „navrhovaná osoba“) predkladá
a)
doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi navrhovanej osoby, ktorý potvrdzuje splnenie podmienok podľa § 28 ods. 8 a 9 zákona,
b)
stručný odborný životopis navrhovanej osoby,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov navrhovanej osoby a doklady na účely preverovania totožnosti navrhovanej osoby a správnosti poskytnutých údajov podľa § 28 ods. 4 písm. f) zákona; ak ide o cudzinca, predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
d)
písomné vyhlásenie navrhovanej osoby o tom, že je dôveryhodnou osobou podľa § 28 ods. 10 zákona.
(6)
Pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 28 ods. 2 písm. e) až g) zákona sa predkladá grafické znázornenie štruktúry kvalifikovanej účasti akcionára s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti a grafické znázornenie štruktúry skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti vrátane označenia zahraničných dohliadaných subjektov v rámci skupiny s úzkymi väzbami s uvedením príslušných orgánov dohľadu a informácie o povoleniach udelených zahraničným dohliadaným subjektom príslušným orgánom dohľadu; ak ide o akcionára s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti, ktorý je zahraničnou osobou, aj jej písomným vyhlásením o tom, že spĺňa požiadavky podľa § 28 ods. 2 písm. f) a g) zákona.
(7)
Pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 28 ods. 2 písm. h) zákona sa predkladá doklad potvrdzujúci, že miesto sídla budúcej správcovskej spoločnosti a miesto jej ústredia bude na území Slovenskej republiky, a to
a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva, ak je žiadateľom zakladateľ,
b)
návrh stanov, ak je žiadateľom zakladateľ alebo stanov a návrh ich zmien, ak je žiadateľom akciová spoločnosť,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva, ) ak žiadateľ je vlastníkom nehnuteľnosti, ktorej adresa je sídlom a ústredím budúcej správcovskej spoločnosti alebo iná listina, ktorou sa preukazuje užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla a ústredia budúcej správcovskej spoločnosti nevylučuje,
d)
iný obdobný doklad ako je uvedený v písmenách a) až c) preukazujúci splnenie tejto podmienky.
(8)
Pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 28 ods. 2 písm. i) zákona sa predkladá
a)
návrh stanov, ak je žiadateľom zakladateľ,
b)
stanovy a návrh ich zmien, ak je žiadateľom akciová spoločnosť.
(9)
Pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 28 ods. 2 písm. j) zákona sa predkladá písomné vyhlásenie žiadateľa, že akcionárom budúcej správcovskej spoločnosti nie je osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo nie je osoba, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz počas uplynulých piatich rokov a od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu, uplynul najmenej jeden rok.
(10)
Pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 28 ods. 2 písm. k) zákona sa predkladá
a)
písomný opis technického vybavenia budúcej správcovskej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informačnom systéme a systéme na technické spracovanie údajov zabezpečujúcom všetky činnosti správcovskej spoločnosti,
b)
návrh vnútorných aktov riadenia upravujúcich bezpečnosť systému prenosu údajov, spôsob zálohovania údajov v tomto systéme, systémy a postupy na ochranu bezpečnosti, integrity a dôvernosti informácií,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva, ak žiadateľ je vlastníkom nehnuteľnosti, ktorej adresa je sídlom a ústredím budúcej správcovskej spoločnosti alebo iná listina, ktorou sa preukazuje užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla a ústredia budúcej správcovskej spoločnosti nevylučuje,
d)
obchodný plán budúcej správcovskej spoločnosti najmenej na obdobie troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola podaná žiadosť,
e)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti zabezpečujúcich plnenie pravidiel obozretného podnikania, ktoré upravujú najmä
1.
organizačný poriadok a organizačnú štruktúru budúcej správcovskej spoločnosti,
2.
postupy primeraného, rýchleho a bezplatného vybavovania sťažností investorov podľa § 38 zákona a klientov podľa osobitného predpisu, )
3.
program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, )
4.
fungovanie mechanizmu vnútornej kontroly,
5.
stratégiu nepretržitosti jej činnosti podľa § 32 ods. 3 zákona,
6.
stratégie a postupy na identifikáciu rizika spojeného s nedodržaním povinností ustanovených zákonom v súlade s § 35 ods. 1 zákona,
7.
politiku riadenia rizík podľa § 101 zákona, opatrenia a postupy na jej vykonávanie,
8.
oceňovanie majetku vo fondoch vrátane opatrení a postupov na zabezpečenie vhodného, transparentného a reálneho oceňovania pozícií vo finančných derivátoch uzatváraných mimo regulovaného trhu podľa § 107 ods. 3 zákona,
9.
opatrenia pri konflikte záujmov podľa § 44 ods. 1 zákona,
10.
postupy na zamedzenie zneužívania dôverných informácií vrátane uzatvárania osobných obchodov podľa § 39 ods. 1 zákona,
11.
stratégiu uplatňovania hlasovacích práv podľa § 46 ods. 1 zákona,
12.
administratívne a účtovné metódy a postupy podľa § 32 ods. 4 zákona,
f)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti zabezpečujúcich dodržiavanie pravidiel činnosti, ktoré upravujú najmä
1.
pravidlá poskytovania informácií investorom, podielnikom a klientom,
2.
spôsob fungovania systému riadenia investícií vo fondoch vrátane postupov na prijímanie investičných rozhodnutí pre každý spravovaný fond,
3.
opatrenia a postupy súvisiace s odbornou starostlivosťou podľa § 48 ods. 6 zákona,
4.
stratégiu vykonávania pokynov podľa § 49 zákona, stratégiu zadávania pokynov podľa § 50 zákona a stratégiu alokácie pokynov podľa § 51 zákona,
5.
postupy pri identifikáciách platieb investorov a podielnikov a pri chybách vznikajúcich pri identifikácii platieb podľa § 13 ods. 3 zákona,
g)
informácie o plánovaných spôsoboch distribúcie cenných papierov fondov,
h)
návrh vnútorného aktu riadenia o pravidlách archivácie dokumentov.
(11)
Pre posúdenie splnenia podmienky odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti podľa § 28 ods. 2 písm. l) zákona sa pri fyzickej osobe, ktorá je členom štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, predkladajú
a)
doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok podľa § 28 ods. 8 zákona,
b)
stručný odborný životopis,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, a doklady na účely preverovania totožnosti navrhovaných osôb a správnosti poskytnutých údajov podľa § 28 ods. 4 písm. f) zákona; ak ide o cudzinca, predkladá sa obdobný doklad o bezúhonnosti nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
d)
písomné vyhlásenie o tom, že je dôveryhodnou osobou podľa § 28 ods. 10 zákona.
(12)
Pre posúdenie splnenia podmienky vhodnosti akcionárov podľa § 28 ods. 2 písm. l) zákona kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť sa predkladá zoznam
a)
akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť s uvedením percentuálnej výšky podielu jednotlivých akcionárov na základnom imaní týchto spoločností,
b)
právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla organizácie, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní právnických osôb, v ktorých má
1.
fyzická osoba, ktorá je akcionárom kontrolujúcim finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo dozorných orgánov, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky,
2.
právnická osoba, ktorá je akcionárom kontrolujúcim finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpená v ich štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky.
(13)
Pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 28 ods. 2 písm. m) zákona sa predkladajú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu ) vo vzťahu k požadovanému rozsahu činností podľa § 27 ods. 3 zákona.
(14)
Pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 28 ods. 2 písm. n) zákona sa predkladajú údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, a doklady na účely preverovania totožnosti navrhovaných osôb a správnosti poskytnutých údajov podľa § 28 ods. 4 písm. f) zákona; ak ide o cudzinca, predkladá sa obdobný doklad o bezúhonnosti nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava.
§ 2
(1)
Pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 28a ods. 2 písm. a) zákona sa predkladajú údaje a doklady podľa § 1 ods. 1.
(2)
Pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 28a ods. 2 písm. b) zákona, ak je žiadateľom zakladateľ, sa predkladajú doklady o pôvode vkladov vložených do základného imania budúcej správcovskej spoločnosti a doklady o pôvode ďalších finančných zdrojov budúcej správcovskej spoločnosti, a to ak ide o
a)
fyzickú osobu, informácie a doklady podľa § 1 ods. 2 písm. a),
b)
fyzickú osobu podnikateľa, informácie a doklady podľa § 1 ods. 2 písm. b),
c)
právnickú osobu, informácie a doklady podľa § 1 ods. 2 písm. c).
(3)
Pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 28a ods. 2 písm. b) zákona, ak je žiadateľom akciová spoločnosť, sa predkladajú doklady o pôvode základného imania a o pôvode ďalších finančných zdrojov budúcej správcovskej spoločnosti; pričom na rozsah predkladaných dokumentov sa primerane použije odsek 2 písm. c).
(4)
Pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 28a ods. 2 písm. c) zákona sa predkladajú údaje a doklady podľa § 1 ods. 4.
(5)
Pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 28a ods. 2 písm. d) zákona sa pri navrhovanej osobe predkladajú
a)
doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi navrhovanej osoby, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok podľa § 28 ods. 8 a 9 zákona,
b)
stručný odborný životopis navrhovanej osoby,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov navrhovanej osoby a dokladov na účely preverovania totožnosti navrhovanej osoby a správnosti poskytnutých údajov podľa § 28a ods. 4 písm. g) zákona; ak ide o cudzinca, predkladá sa obdobný doklad o bezúhonnosti nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
d)
písomné vyhlásenie navrhovanej osoby o tom, že je dôveryhodnou osobou podľa § 28 ods. 10 zákona.
(6)
Pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 28a ods. 2 písm. e) až g) zákona sa predkladá grafické znázornenie štruktúry kvalifikovanej účasti akcionára s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti a grafické znázornenie štruktúry skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti vrátane označenia zahraničných dohliadaných subjektov v rámci skupiny s úzkymi väzbami s uvedením príslušných orgánov dohľadu a informácie o povoleniach udelených zahraničným dohliadaným subjektom príslušným orgánom dohľadu; ak ide o akcionára s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti, ktorý je zahraničnou osobou, aj jej písomným vyhlásením o tom, že spĺňa požiadavky podľa § 28a ods. 2 písm. f) a g) zákona.
(7)
Pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 28a ods. 2 písm. h) zákona sa predkladá doklad potvrdzujúci, že sídlo budúcej správcovskej spoločnosti a jej ústredie bude na území Slovenskej republiky, a to informácie a doklady podľa § 1 ods. 7.
(8)
Pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 28a ods. 2 písm. i) zákona sa predkladajú údaje a doklady podľa § 1 ods. 9.
(9)
Pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 28a ods. 2 písm. j) zákona sa predkladá
a)
písomný opis technického vybavenia budúcej správcovskej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informačnom systéme a systéme na technické spracovanie údajov zabezpečujúcom všetky činnosti správcovskej spoločnosti,
b)
návrh vnútorných aktov riadenia upravujúcich bezpečnosť systému prenosu údajov, spôsob zálohovania údajov v tomto systéme, systémy a postupy na ochranu bezpečnosti, integrity a dôvernosti informácií,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva, ak žiadateľ je vlastníkom nehnuteľnosti, ktorej adresa je sídlom a ústredím budúcej správcovskej spoločnosti alebo inej listiny, ktorou sa preukazuje užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla a ústredia budúcej správcovskej spoločnosti nevylučuje,
d)
obchodný plán budúcej správcovskej spoločnosti najmenej na obdobie troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola podaná žiadosť podľa odseku 2 písm. a) prvého bodu,
e)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti zabezpečujúcich plnenie pravidiel obozretného podnikania, ktoré upravujú najmä
1.
organizačný poriadok a organizačnú štruktúru budúcej správcovskej spoločnosti,
2.
postupy primeraného, rýchleho a bezplatného vybavovania sťažností investorov a klientov podľa osobitného predpisu,
3.
program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti,
4.
fungovanie mechanizmu vnútornej kontroly,
5.
stratégiu nepretržitosti jej činnosti podľa osobitného predpisu, )
6.
stratégie a postupy na identifikáciu rizika spojeného s nedodržaním povinností ustanovených zákonom alebo osobitnými predpismi vydanými podľa osobitného predpisu, )
7.
systém riadenia rizík podľa § 37a zákona, opatrenia a postupy na jeho vykonávanie,
8.
oceňovanie majetku vo fondoch podľa § 37c zákona a riadenie likvidity podľa § 37b zákona,
9.
opatrenia pri konflikte záujmov podľa § 45a zákona,
10.
postupy na zamedzenie zneužívania dôverných informácií vrátane uzatvárania osobných obchodov podľa osobitného predpisu, )
11.
stratégiu uplatňovania hlasovacích práv podľa § 46 ods. 1 zákona,
12.
administratívne a účtovné postupy, )
f)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti zabezpečujúcich dodržiavanie pravidiel činnosti, ktoré upravujú najmä
1.
pravidlá poskytovania informácií investorom, podielnikom a klientom,
2.
spôsob fungovania systému riadenia investícií vo fondoch vrátane postupov na prijímanie investičných rozhodnutí pre každý spravovaný fond,
3.
opatrenia a postupy súvisiace s odbornou starostlivosťou podľa § 48 ods. 6 zákona,
4.
stratégiu vykonávania pokynov podľa § 49 zákona a osobitného predpisu, ) stratégiu zadávania pokynov podľa § 50 zákona a osobitného predpisu,19) a stratégiu alokácie pokynov podľa § 51 zákona a osobitného predpisu,19)
5.
postupy pri identifikáciách platieb investorov a podielnikov a pri chybách vznikajúcich pri identifikácii platieb podľa § 13 ods. 3 zákona,
g)
informácie o plánovaných spôsoboch distribúcie cenných papierov fondov,
h)
návrhu vnútorného aktu riadenia o pravidlách archivácie dokumentov.
(10)
Pre posúdenie splnenia podmienky odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti podľa § 28a ods. 2 písm. k) zákona sa predkladajú pri fyzickej osobe, ktorá je členom štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, informácie a doklady podľa § 1 ods. 11.
(11)
Pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 28a ods. 2 písm. l) zákona sa predkladajú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu14) vo vzťahu k požadovanému rozsahu činností podľa § 27 ods. 6 zákona.
(12)
Pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 28a ods. 2 písm. m) zákona sa predkladajú údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a doklady na účely preverovania totožnosti navrhovaných osôb a správnosti poskytnutých údajov podľa § 28a ods. 4 písm. g) zákona; ak ide o cudzinca,6) predkladá sa obdobný doklad o bezúhonnosti nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava.
(13)
Pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 28a ods. 2 písm. n) zákona sa predkladajú doklady podľa § 1 ods. 8.
§ 3
Doklady uvedené v § 1 a 2 sa predkladajú podľa osobitného predpisu ) v origináloch; ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ich úradne osvedčené kópie.
§ 4
Týmto opatrením sa zrušuje Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2012 z 12. júna 2012 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti, oznámenie č. 182/2012 Z. z.
§ 5
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2020.
Peter Kažimír v. r.
guvernér