• Dátum účinnosti

8/2020

Časová verzia predpisu účinná od 03.06.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

8
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 26. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 142/2020 Z. z.)

Konsolidované znenie opatrenia

Národná banka Slovenska podľa § 22 ods. 5 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2017 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva (oznámenie č. 41/2018 Z.z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 prvej vete a ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak sa postupuje podľa § 3a.“.
2.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

㤠3a

(1) V období od vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu1) v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky sa môže až do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom vláda Slovenskej republiky odvolala mimoriadnu situáciu odborná skúška vykonávať dištančnou formou.

(2) Dištančná forma skúšky sa vykonáva prostredníctvom komunikačných prostriedkov využívajúcich internet.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Peter Kažimír v. r.
guvernér