• Dátum účinnosti

6/2020

Časová verzia predpisu účinná od 06.05.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

6
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 4. mája 2020 č. 08167-2020-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 109/2020 Z. z.)

Konsolidované znenie opatrenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 25. februára 2004 č. 07045-2/2004-OAP (oznámenie č. 130/2004 Z. z.), opatrenia z 20. apríla 2004 č. 07045-3/2004-OAP (oznámenie č. 253/2004 Z. z.), opatrenia z 3. augusta 2004 č. 07045-4/2004-OAP (oznámenie č. 474/2004 Z. z.), opatrenia z 23. augusta 2004 č. 07045-5/2004OAP (oznámenie č. 487/2004 Z. z.), opatrenia z 18. novembra 2004 č. 07045-6/2004-OAP (oznámenie č. 628/2004 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2004 č. 07045-7/2004-OAP (oznámenie č.754/2004 Z. z.), opatrenia z 1. marca 2005 č. 07045-8/2005-SL (oznámenie č. 89/2005 Z. z.), opatrenia zo 16. marca 2005 č. 07045-9/2005-SL (oznámenie č. 106/2005 Z. z.), opatrenia z 27. apríla 2005 č. 07045-10/2005-SL (oznámenie č. 183/2005 Z. z.), opatrenia z 15. júna 2005 č. 07045-11/2005-SL (oznámenie č. 272/2005 Z. z.), opatrenia z 18. októbra 2005 č. 07045-12/2005-SL (oznámenie č. 472/2005 Z. z.), opatrenia z 25. januára 2006 č. 07045-13/2006-SL (oznámenie č. 34/2006 Z. z.), opatrenia zo 17. marca 2006 č. 07045-14/2006-SL (oznámenie č. 165/2006 Z. z.), opatrenia z 19. apríla 2006 č. 07045-15/2006-SL (oznámenie č. 241/2006 Z. z.), opatrenia z 21. júna 2006 č. 07045-16/2006-SL (oznámenie č. 426/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2006 č. 28380/2006-OL (oznámenie č. 666/2006 Z. z.), opatrenia z 5. marca 2007 č. 07045-17/2007-OL (oznámenie č. 98/2007 Z. z.), opatrenia z 20. júna 2007 č. 07045-18/2007-OL (oznámenie č. 290/2007 Z. z.), opatrenia z 19. septembra 2007 č. 21992-19/2007-OL (oznámenie č. 451/2007 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2007 č. 07045-20/2007-OL (oznámenie č. 612/2007 Z. z.), opatrenia z 19. marca 2008 č. 07045-21/2008-OL (oznámenie č. 103/2008 Z. z.), opatrenia z 28. mája 2008 č. 07045-22/2008-OL (oznámenie č. 193/2008 Z. z.), opatrenia z 11. júna 2008 č. 07045-23/2008-OL (oznámenie č. 227/2008 Z. z.), opatrenia zo 17. septembra 2008 č. 07045-24/2008-OL (oznámenie č. 363/2008 Z. z.), opatrenia z 8. októbra 2008 č. 07045-25/2008-OL (oznámenie č. 430/2008 Z. z.), opatrenia zo 17. decembra 2008 č. 07045-26/2008-OL (oznámenie č. 638/2008 Z. z.), opatrenia z 11. marca 2009 č. 07045-27/2009-OL (oznámenie č. 115/2009 Z. z.), opatrenia zo 4. júna 2009 č. 07045-28/2009-OL (oznámenie č. 260/2009 Z. z.), opatrenia z 27. augusta 2009 č. 07045-29/2009-OL (oznámenie č.370/2009 Z. z.), opatrenia z 25. novembra 2009 č. 07045-30/2009-OL (oznámenie č. 582/2009 Z. z.), opatrenia z 24. februára 2010 č. 07045-31/2010-OL (oznámenie č. 123/2010 Z. z.), opatrenia z 10. júna 2010 č. 07045-32/2010-OL (oznámenie č. 308/2010 Z. z.), opatrenia zo 16. septembra 2010 č. 07045-33/2010-OL (oznámenie č. 385/2010 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2010 č. 07045-34/2010-OL (oznámenie č. 542/2010 Z. z.), opatrenia z 24. marca 2011 č. 07045-35/2011-OL (oznámenie č. 89/2011 Z. z.), opatrenia z 22. júna 2011 č. 07045-36/2011-OL (oznámenie č. 195/2011 Z. z.), opatrenia z 20. septembra 2011 č. 07045-37/2011-OL (oznámenie č. 306/2011 Z. z.), opatrenia z 19. decembra 2011 č. 07045-38/2011-OL (oznámenie č. 527/2011 Z. z.), opatrenia z 30. januára 2012 č. 07045-39/2012-OL (oznámenie č. 27/2012 Z. z.), opatrenia z 22. februára 2012 č. 07045-40/2012-OL (oznámenie č. 83/2012 Z. z.), opatrenia z 25. marca 2013 č. 07045-41/2012-OL (oznámenie č. 66/2013 Z. z.), opatrenia z 27. októbra 2015 č. 07045-42/2015-OL (oznámenie č. 284/2015 Z. z.), opatrenia z 13. januára 2016 č. 07045-43/2016-OL (oznámenie č. 82/2016 Z. z.), opatrenia z 31. januára 2018 č. 07045-44/2018-OL (oznámenie č. 35/2018 Z. z.), opatrenia z 30. mája 2018 č. 07045-45/2018-OL (oznámenie č. 155/2018 Z. z.), opatrenia z 21. novembra 2018 č. 07045-46/2018-OL (oznámenie č. 341/2018 Z. z.), opatrenia z 28. januára 2019 č. 12702-2018-OL (oznámenie č. 26/2019 Z. z.) a opatrenia z 12. júna 2019 č. 09456-2019-OL (oznámenie č. 167/2019 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠3a
Prechodné ustanovenia účinné od 5. mája 2020

(1) Cena dopravy za jeden kilometer jazdy poskytovanej od 5. mája 2020 do 31. decembra 2020 poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby na vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“, je 1,185 eura; to neplatí, ak zdravotná poisťovňa uhradila za celé obdobie od 1. januára 2020 do 4. mája 2020 poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby na vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“, cenu dopravy za kilometer jazdy v sume rovnej alebo vyššej ako 0,79 eura za jeden kilometer jazdy a nepožiadala poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby na vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“ o vrátenie tejto úhrady.

(2) Pevná cena za zdravotnú starostlivosť poskytovanú od 1. júna 2020 do 30. júna 2020 poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby14) v 24 hodinovej službe v stanici záchrannej zdravotnej služby sa vypočíta ako súčin počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých mal tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby14) v 24 hodinovej službe v stanici záchrannej zdravotnej služby v období od 1. januára 2020 do 30. apríla 2020 a sumy uvedenej v odseku 3.

(3) Suma podľa odseku 2 pre jedno vozidlo ambulancie záchrannej zdravotnej službya) rýchlej zdravotnej pomoci „S“ je 1 468 eur,b) rýchlej zdravotnej pomoci je 1 284 eur, c) rýchlej lekárskej pomoci je 2 727 eur, d) rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky je 2 543 eur.

(4) K pevnej cene vypočítanej podľa odsekov 2 a 3 sa pripočíta suma ustanovená v prílohe č. 4 časti A položke 86.90.14 bode 3. Záchranná zdravotná služba písmene a) pre jednotlivé vozidlá ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

(5) Pevná cena za neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú od 1. júna 2020 do 30. júna 2020 poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v 24 hodinovej službe, je 114 333 eur na jednu ambulanciu.“.
2.
V prílohe č. 4 Poznámky pod čiarou k odkazom v časti A znejú:

„Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 11 až 17 znejú:
„8) § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11) § 2 ods. 20 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
12) § 2 ods. 29 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
13) § 8 ods. 6 a 9 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14) § 11 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15) § 9 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.15a) § 2 ods. 34 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 139/2019 Z. z.
16) § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.§ 8 ods. 13 a 14 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17) § 7a a § 8 ods. 15 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.“.
3.
V prílohe č. 4 časti A položka 86.90.14 bod 3. Záchranná zdravotná služba znie:

„86.90.14 3. Záchranná zdravotná služba
a) Pevná cena za zdravotnú starostlivosť poskytovanú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby14) v 24 hodinovej službe v stanici záchrannej zdravotnej služby, je 22 993 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“, 25 793 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci, 44 250 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci a 46 583 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky, ktoré sú v nepretržitej prevádzke.

b) Podiel zdravotnej poisťovne na úhrade ceny podľa písmena a) zodpovedá podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov.

c) K pevnej cene výkonov podľa písmena a) sa pripočítava cena dopravy za jeden kilometer jazdy vozidlom ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“, rýchlej zdravotnej pomoci, rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky. Pevná cena dopravy za jeden kilometer jazdy je 0,79 eura.

d) Maximálna cena výkonov záchrannej zdravotnej služby poskytnutých cudzincovi a výkonov záchrannej zdravotnej služby uhrádzaných z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu,15) je 63 eur. K cene výkonov sa pripočítava cena dopravy, ktorej pevná cena za jeden kilometer jazdy vozidlom záchrannej zdravotnej služby je 0,79 eura.

e) Cena výkonov podľa písmen a), c) a d) zahŕňa všetky náklady súvisiace s poskytovaním záchrannej zdravotnej služby vrátane nákladov na výkony sterilizácie, okrem nákladov na lieky označené symbolom úhrady „A“ zaradené do zoznamu liekov podľa § 5 a § 8 zákona o úhrade liekov z verejného poistenia, ktoré sa vykazujú zdravotnej poisťovni poistenca na osobitnom zúčtovacom doklade.

f) Pevná cena za neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v 24 hodinovej službe, je 101 237 eur mesačne na jednu ambulanciu.

g) Podiel zdravotnej poisťovne na úhrade ceny podľa písmena f) zodpovedá podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov.

h) K cene výkonov podľa písmena f) sa pripočítava cena dopravy. Pevná cena dopravy vrtuľníkom za jednu letovú minútu je 37,50 eura.

i) Pevná cena jednej letovej minúty za výkony vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby poskytnuté cudzincovi a výkony vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby uhrádzané z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu15) je 101 eur.

j) Cena podľa písmen f), h) a i) zahŕňa všetky náklady súvisiace s poskytovaním vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby vrátane nákladov na výkony sterilizácie.

k) Pevná cena jednej letovej minúty za poskytnutú neodkladnú prepravu letúnom15a) je 62,22 eura.

l) Cena podľa písmena k) zahŕňa všetky náklady súvisiace s poskytovaním neodkladnej prepravy letúnom vrátane nákladov na výkony sterilizácie.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 6. mája 2020.
Marek Krajčí v. r.
minister zdravotníctva