• Dátum účinnosti

5/2020

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 30. marca 2020 č. MF/007222/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 82/2020 Z. z.)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 609/2005 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74 (oznámenie č. 599/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74 (oznámenie č. 505/2008 Z. z.) a opatrenia z 20. októbra 2011 č. MF/24032/2011-74 (oznámenie č. 364/2011 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2020.
Eduard Heger v. r.
podpredseda vlády a minister financií