• Dátum účinnosti

4/2020

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

4
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 26. februára 2020 č. MF/007223/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 43/2020 Z. z.)

Konsolidované znenie opatrenia

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74 (oznámenie č. 599/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74 (oznámenie č. 505/2008 Z. z.), opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17618/2013-74 (oznámenie č. 405/2013 Z. z.) a opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/20338/2015-74 (oznámenie č. 24/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 32 ods. 3 prvá veta znie:
„Na účte 213 – Ceniny sa účtuje stav a pohyb cenín, ktoré zahŕňajú karty okrem elektronických stravných kariet, ak majú pred ich vydaním hodnotu, z ktorej sa môže čerpať po ich vydaní do používania.“.
2.
V § 33 odsek 5 znie:
„(5) Na účte 316 – Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie sa účtujú pohľadávky voči platiteľom poistného, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie18) a poistného na príspevok za prácu v obecnej polícii. Pohľadávka na poistnom, príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a poistnom na príspevok za prácu v obecnej polícii sa účtuje podľa výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie alebo iného účtovného dokladu, ak je známa jej suma. Na tomto účte sa účtujú aj pohľadávky vzniknuté v súvislosti s výplatou nemocenských dávok, dôchodkových dávok, úrazových dávok, dávok garančného poistenia, dávok osobitného sociálneho poistenia, dávok v nezamestnanosti a úhradou nákladov, na ktoré poskytuje finančné prostriedky štát na osobitný účet Sociálnej poisťovne.“.
3.
V § 35 ods. 6 sa za slovo „sporenie“ vkladá čiarka a slová „voči platiteľom poistného na príspevok za prácu v obecnej polícii“.
4.
V § 35 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „V priebehu účtovného obdobia sa v účtovníctve Sociálnej poisťovne účtujú na tomto účte záväzky na základe vyúčtovania hodnoty nárokov na poskytnutie stravovania uplatnených zamestnancami.“.
5.
V § 37 ods. 7 sa vypúšťa štvrtá veta.
6.
V § 60 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) 920 – Osobitný fond,“.
Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená c) až j).
7.
V § 60 ods. 3 sa slová „až h)“ nahrádzajú slovami „až i)“.
8.
V § 60 ods. 7 sa slová „účtov 922“ nahrádzajú slovami „účtov 920, 922“.
9.
V prílohe účtovej triede 9 účtovej skupine 92 sa za slová „92 – Osobitné fondy Sociálnej poisťovne“ vkladajú slová „920 – Osobitný fond“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2020.
Ladislav Kamenický, v. r.
minister financií