• Dátum účinnosti

3/2020

Časová verzia predpisu účinná od 05.03.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

3
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 26. februára 2020 č. MF/007067/2020-32, ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 38/2020 Z. z.)

Konsolidované znenie opatrenia

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 7 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice (oznámenie č. 7/2013 Z. z.) v znení výnosu zo 14. mája 2014 č. MF/003114/2014-321 (oznámenie č. 134/2014 Z. z.), výnosu z 10. decembra 2014 č. MF/025384/2014-321 (oznámenie č. 383/2014 Z. z.), výnosu z 2. decembra 2015 č. MF/022689/2015-323 (oznámenie č. 418/2015 Z. z.), opatrenia z 8. marca 2017 č. MF/007720/2017-323 (oznámenie č. 66/2017 Z. z.), opatrenia z 30. mája 2018 č. MF/007021/2018-32 (oznámenie č. 167/2018 Z. z.) a opatrenia zo 7. augusta 2019 č. MF/006803/2019-32 (oznámenie č. 251/2019 Z. z.) sa mení takto:

V § 2 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) 30 000 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote 5 000 eur prepočítané podľa referenčného kurzu pre každého z týchto klientov:
1. Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
2. Úrad pre reguláciu hazardných hier,“.

Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 5. marca 2020.
Ladislav Kamenický, v.r.
minister financií