• Dátum účinnosti

1/2020

Časová verzia predpisu účinná od 20.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
OPATRENIE
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
č. MK-1862/2020-110/138 zo 14. januára 2020, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu v znení opatrenia č. MK-5339/2018-110/14219 z 5. novembra 2018
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 11/2020 Z. z.)

Konsolidované znenie opatrenia

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 3 zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu (oznámenie č. 52/2016 Z. z.) v znení opatrenia č. MK-5339/2018-110/14219 z 5. novembra 2018 (oznámenie č. 315/2018 Z. z.) sa dopĺňa takto:

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

㤠4a

(1) Dotáciu na účel podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona možno poskytnúť na podporu týchto projektov:
a) rozvoj a prezentácia tradičnej kultúry,
b) vznik a prezentácia tvorby v oblasti neprofesionálneho umenia,
c) vedeckovýskumná činnosť kultúrnohistorického významu obcí,
d) prvky zapísané v národných alebo medzinárodných zoznamoch nehmotného kultúrneho dedičstva podľa Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva1) UNESCO,
e) postupové regionálne súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum alebo Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

(2) Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. a) a b) je
a) podrobná charakteristika projektu,
b) charakteristika žiadateľa a zoznam jeho činností v oblasti kultúry a umenia za posledných dvanásť mesiacov,
c) špecifikácia projektu, ktorým je vydanie zvukového a multimediálneho diela na akomkoľvek nosiči, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu vydávania zvukových a multimediálnych nosičov,
d) odborný posudok projektu vypracovaný odborníkom v predmetnom odbore, ktorý pôsobí v oblasti posudzovaného projektu najmenej desať rokov, nie starší ako tri mesiace,
e) demonahrávka, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu na vydávanie elektronických nosičov.

(3) Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. c) a d) je
a) podrobná charakteristika projektu,
b) charakteristika žiadateľa a zoznam jeho činností v oblasti kultúry a umenia za posledných dvanásť mesiacov,
c) špecifikácia projektu, ktorým je vydanie zvukového a multimediálneho diela na akomkoľvek nosiči, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu vydávania zvukových a multimediálnych nosičov,
d) odborný posudok projektu vypracovaný odborníkom v predmetnom odbore, ktorý pôsobí v oblasti posudzovaného projektu najmenej desať rokov, nie starší ako tri mesiace, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu vydávania zvukových a multimediálnych nosičov,
e) demonahrávka elektronického nosiča v bežnom formáte, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu vydávania zvukových a multimediálnych nosičov,
f) odborný posudok zámeru výskumu vypracovaný odborníkom pôsobiacim v oblasti posudzovaného projektu najmenej desať rokov, nie starší ako tri mesiace, ak sa predkladá žiadosť na podporu vedeckovýskumnej činnosti,
g) doplňujúce údaje a technické parametre publikácie, ak sa žiadosť predkladá na podporu projektu publikačnej činnosti,
h) ukážka rukopisu v rozsahu najmenej desiatich strán autorského textu, ak sa žiadosť predkladá na podporu projektu publikačnej činnosti,
i) stručný obsah publikácie najviac v rozsahu jednej strany, ak sa žiadosť predkladá na podporu projektu publikačnej činnosti,
j) dva odborné posudky vypracované odborníkmi pôsobiacimi v oblasti posudzovaného projektu najmenej desať rokov, nie staršie ako tri mesiace, ak sa žiadosť predkladá na podporu projektu publikačnej činnosti,
k) potvrdenie o poslednom vydaní, ak sa predkladá žiadosť na vydávanie monografií a kultúrnohistorickej a spoločenskej topografie regiónov miest a obcí alebo pri reedícii publikácie.

(4) Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. e) je
a) podrobná charakteristika projektu,
b) charakteristika žiadateľa a zoznam jeho činností v oblasti kultúry a umenia za posledných dvanásť mesiacov.“.


Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: „1) Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (oznámenie č. 375/2006 Z. z.).“.

Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. január 2020.
Ľubica Laššáková v. r.
ministerka kultúry Slovenskej republiky