• Dátum účinnosti

9/2019

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

9
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 22. mája 2019 č. MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 170/2019 Z. z.)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 123 ods. 1, § 220 ods. 12 a § 221 ods. 1 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Vzor formulára majetkového priznania je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
(1)
Preventívna rehabilitácia formou výkonu fyzickej práce v prospech služobného úradu sa vykonáva pri svojpomocnej účelovej výstavbe v rámci investičnej výstavby finančnej správy, pri opravách a údržbe účelových zariadení finančnej správy a rekreačných zariadení finančnej správy alebo pri iných akciách určených služobným úradom.
(2)
Preventívna rehabilitácia formou aktívneho odpočinku sa vykonáva na území Slovenskej republiky, spravidla v mieste pobytu príslušníka finančnej správy.
§ 3
Činnosti, ktoré sú zakázané tehotným príslušníčkam finančnej správy, matkám – príslušníčkam finančnej správy do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim príslušníčkam finančnej správy, sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019.
Ladislav Kamenický v. r.
Príloha č. 1 k opatreniu č. 9/2019 R. o.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 9/2019 R. o.