• Dátum účinnosti

8/2019

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

8
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 22. mája 2019 č. MF/007421/2019-75, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 169/2019 Z. z.)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 203 ods. 15 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí je uvedená v prílohe č. 1.
(2)
Hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí je uvedená v prílohe č. 2.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019.
Ladislav Kamenický v. r.
Príloha č. 1 k opatreniu č. 8/2019 R. o.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 8/2019 R. o.