• Dátum účinnosti

7/2019

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

7
OPATRENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z 13. marca 2019 č. 1/2019 o podrobnostiach o stravovaní osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 81/2019 Z. z.)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 4 a zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 62/2019 Z. z. ustanovuje ustanovuje:
§ 1
(1)
Stravovanie osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda, sa zabezpečuje zo stravovacieho zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky, z prevádzky verejného stravovania na základe uzatvorenej zmluvy alebo nákupom v hotovosti.
(2)
Stravovanie osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda, sa zabezpečuje podaním najmenej jedného teplého jedla počas 24 hodín.
§ 2
(1)
Percentuálny podiel z limitu výdavkov na jednotlivé stravné dávky osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda a ktoré znáša štát, je spravidla
a)
20 % na raňajky,
b)
50 % na obed,
c)
30 % na večeru.
(2)
Do limitu výdavkov podľa odseku 1 sa započítavajú aj výdavky na obrúsky, taniere, poháre, tácky, príbor a iný materiál na jednorazové použitie.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.
Peter Gajdoš v. r.
minister obrany
Slovenskej republiky