• Dátum účinnosti

6/2019

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

6
OPATRENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 15. februára 2019 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2019
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 52/2019 Z. z.)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa a § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Hodnoty výstrojných súčastí podľa reálnych nákupných cien, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2019, sú uvedené v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 14. februára 2018 č. 27/2018 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2018 (oznámenie č. 45/2018 Z. z.).
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2019.
Denisa Saková v. r.
Príloha k opatreniu č. 6/2019 Z. z.