• Dátum účinnosti

5/2019

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 28. januára 2019 č. 12702-2018-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 26/2019 Z. z.)

Konsolidované znenie opatrenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 25. februára 2004 č. 07045-2/2004-OAP (oznámenie č. 130/2004 Z. z.), opatrenia z 20. apríla 2004 č. 07045-3/2004-OAP (oznámenie č. 253/2004 Z. z.), opatrenia z 3. augusta 2004 č. 07045-4/2004-OAP (oznámenie č. 474/2004 Z. z.), opatrenia z 23. augusta 2004 č. 07045-5/2004OAP (oznámenie č. 487/2004 Z. z.), opatrenia z 18. novembra 2004 č. 07045-6/2004-OAP (oznámenie č. 628/2004 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2004 č. 07045-7/2004-OAP (oznámenie č.754/2004 Z. z.), opatrenia z 1. marca 2005 č. 07045-8/2005-SL (oznámenie č. 89/2005 Z. z.), opatrenia zo 16. marca 2005 č. 07045-9/2005-SL (oznámenie č. 106/2005 Z. z.), opatrenia z 27. apríla 2005 č. 07045-10/2005-SL (oznámenie č. 183/2005 Z. z.), opatrenia z 15. júna 2005 č. 07045-11/2005-SL (oznámenie č. 272/2005 Z. z.), opatrenia z 18. októbra 2005 č. 07045-12/2005-SL (oznámenie č. 472/2005 Z. z.), opatrenia z 25. januára 2006 č. 07045-13/2006-SL (oznámenie č. 34/2006 Z. z.), opatrenia zo 17. marca 2006 č. 07045-14/2006-SL (oznámenie č. 165/2006 Z. z.), opatrenia z 19. apríla 2006 č. 07045-15/2006-SL (oznámenie č. 241/2006 Z. z.), opatrenia z 21. júna 2006 č. 07045-16/2006-SL (oznámenie č. 426/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2006 č. 28380/2006-OL (oznámenie č. 666/2006 Z. z.), opatrenia z 5. marca 2007 č. 07045-17/2007-OL (oznámenie č. 98/2007 Z. z.), opatrenia z 20. júna 2007 č. 07045-18/2007-OL (oznámenie č. 290/2007 Z. z.), opatrenia z 19. septembra 2007 č. 21992-19/2007-OL (oznámenie č. 451/2007 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2007 č. 07045-20/2007-OL (oznámenie č. 612/2007 Z. z.), opatrenia z 19. marca 2008 č. 07045-21/2008-OL (oznámenie č. 103/2008 Z. z.), opatrenia z 28. mája 2008 č. 07045-22/2008-OL (oznámenie č. 193/2008 Z. z.), opatrenia z 11. júna 2008 č. 07045-23/2008-OL (oznámenie č. 227/2008 Z. z.), opatrenia zo 17. septembra 2008 č. 07045-24/2008-OL (oznámenie č. 363/2008 Z. z.), opatrenia z 8. októbra 2008 č. 07045-25/2008-OL (oznámenie č. 430/2008 Z. z.), opatrenia zo 17. decembra 2008 č. 07045-26/2008-OL (oznámenie č. 638/2008 Z. z.), opatrenia z 11. marca 2009 č. 07045-27/2009-OL (oznámenie č. 115/2009 Z. z.), opatrenia zo 4. júna 2009 č. 07045-28/2009-OL (oznámenie č. 260/2009 Z. z.), opatrenia z 27. augusta 2009 č. 07045-29/2009-OL (oznámenie č.370/2009 Z. z.), opatrenia z 25. novembra 2009 č. 07045-30/2009-OL (oznámenie č. 582/2009 Z. z.), opatrenia z 24. februára 2010 č. 07045-31/2010-OL (oznámenie č. 123/2010 Z. z.), opatrenia z 10. júna 2010 č. 07045-32/2010-OL (oznámenie č. 308/2010 Z. z.), opatrenia zo 16. septembra 2010 č. 07045-33/2010-OL (oznámenie č. 385/2010 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2010 č. 07045-34/2010-OL (oznámenie č. 542/2010 Z. z.), opatrenia z 24. marca 2011 č. 07045-35/2011-OL (oznámenie č. 89/2011 Z. z.), opatrenia z 22. júna 2011 č. 07045-36/2011-OL (oznámenie č. 195/2011 Z. z.), opatrenia z 20. septembra 2011 č. 07045-37/2011-OL (oznámenie č. 306/2011 Z. z.), opatrenia z 19. decembra 2011 č. 07045-38/2011-OL (oznámenie č. 527/2011 Z. z.), opatrenia z 30. januára 2012 č. 07045-39/2012-OL (oznámenie č. 27/2012 Z. z.), opatrenia z 22. februára 2012 č. 07045-40/2012-OL (oznámenie č. 83/2012 Z. z.), opatrenia z 25. marca 2013 č. 07045-41/2012-OL (oznámenie č. 66/2013 Z. z.), opatrenia z 27. októbra 2015 č. 07045-42/2015-OL (oznámenie č. 284/2015 Z. z.), opatrenia z 13. januára 2016 č. 07045-43/2016-OL (oznámenie č. 82/2016 Z. z.), opatrenia z 31. januára 2018 č. 07045-44/2018-OL (oznámenie č. 35/2018 Z. z.), opatrenia z 30. mája 2018 č. 07045-45/2018-OL (oznámenie č. 155/2018 Z. z.) a opatrenia z 21. novembra 2018 č. 07045-46/2018-OL (oznámenie č. 341/2018 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 2 sa vkladá § 3, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠3
Prechodné ustanovenia účinné od 1. februára 2019 do 30. apríla 2019

(1)Pevná cena za zdravotnú starostlivosť poskytovanú od 1. februára 2019 do 30. apríla 2019, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby14) v 24 hodinovej službe v stanici záchrannej zdravotnej služby, je 23 623 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci, 40 193 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci a 42 710 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky, ktoré sú v nepretržitej prevádzke.

(2) Pevná cena za neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú od 1. februára 2019 do 30. apríla 2019, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v 24 hodinovej službe, je 96 633 eur mesačne na jednu ambulanciu, ktorá je nasadená v príslušnom zásahovom území.

(3) Pevná cena za poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti od 1. februára 2019 do 30. apríla 2019, poskytovateľom, ktorý má povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice, ktorá má urgentný príjem 1. typu, je 52 827 eur mesačne.

(4) Pevná cena za poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti od 1. februára 2019 do 30. apríla 2019, poskytovateľom, ktorý má povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice,
a) ktorá má urgentný príjem 2. typu pre dospelých, je 148 448 eur mesačne,
b) ktorá má urgentný príjem 2. typu pre deti a dorast, je 161 248 eur mesačne
c) v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorá má urgentný príjem 2. typu, je 52 827 eur mesačne.“.
2.
V prílohe č. 4 časti A písmene a) úvodnej vete sa vypúšťa prvý bod.
Doterajší druhý bod až šiesty bod sa označuje ako prvý bod až piaty bod.
3.
V prílohe č. 4 časti A písmene a) úvodnej vete prvom bode sa slová „o zdravotnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o zdravotnej starostlivosti")“.
4.
V prílohe č. 4 časti A písmene b) úvodnej vete sa vypúšťajú slová „lekárskej služby prvej pomoci podľa § 49h zákona o zdravotnej starostlivosti,“.
5.
V prílohe č. 4 časti A sa vypúšťa položka 2. Lekárska služba prvej pomoci.
Doterajšie položky 3. až 6. sa označujú ako položky 2. až 5.
6.
V prílohe č. 4 časti A položke 2. Ambulantná pohotovostná služba a zubno-lekárska pohotovostná služba písmeno a) znie:
„a) Výkony ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast11) a zubno-lekárskej pohotovostnej služby12) poskytované v ambulantnej zdravotnej starostlivosti cudzincovi a výkony ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast11) a zubno-lekárskej pohotovostnej služby12) poskytované v ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktoré sú uhrádzané z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu15), okrem výkonov uhrádzaných zdravotnými poisťovňami podľa osobitného predpisu,13) sa ohodnocujú počtom bodov uvedených v časti C v zozname výkonov. Maximálna cena bodu za výkon je 0,04151 eura.“.
7.
V prílohe č. 4 časti A položke 3. Záchranná zdravotná služba písmeno a) znie:
„a) Pevná cena za zdravotnú starostlivosť poskytovanú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby14) v 24 hodinovej službe v stanici záchrannej zdravotnej služby, je 24 509 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci, 41 523 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci a 44 040 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky, ktoré sú v nepretržitej prevádzke.“.
8.
V prílohe č. 4 časti A položke 3. Záchranná zdravotná služba písmene d) sa suma „49,79 eura“ nahrádza sumou „63 eur“.
9.
V prílohe č. 4 časti A položke 3. Záchranná zdravotná služba písmeno f) znie:
„f) Pevná cena za neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v 24 hodinovej službe, je 97 963 eur mesačne na jednu ambulanciu, ktorá je nasadená v príslušnom zásahovom území.“.
10.
V prílohe č. 4 časti A položke 3. Záchranná zdravotná služba písmene i) sa suma „93,70 eura“ nahrádza sumou „101 eur“.
11.
V prílohe č. 4 časti A položka 4. Urgentná zdravotná starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu alebo 2. typu znie:

86.10.1 4. Urgentná zdravotná starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu alebo 2. typu
a) Pevná cena za poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti poskytovateľom, ktorý má povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice, ktorá má urgentný príjem 1. typu,16) je 55 380 eur mesačne

b) Pevná cena za poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti poskytovateľom, ktorý má povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice,
b1. ktorá má urgentný príjem 2. typu pre dospelých,16) je 157 629 eur mesačne
b2. ktorá má urgentný príjem 2. typu pre deti a dorast,16) je 168 429 eur mesačne,
b3. v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstva obrany Slovenskej republiky,16) ktorá má urgentný príjem 2. typu, je 55 380 eur mesačne

c) Podiel zdravotnej poisťovne na úhrade ceny podľa písmen a) a b) zodpovedá podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov

d) Základom pre výpočet ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti na expektačnom lôžku s kontinuálnym monitorovaním základných vitálnych funkcií trvajúcej minimálne 2 hodiny a menej ako 24 hodín poistencovi je súčin počtu ošetrených poistencov do dovŕšenia 19. roku veku a pevnej ceny 90 eur alebo súčin počtu ošetrených dospelých poistencov a pevnej ceny 40 eur. Cena zahŕňa
d1. náklady súvisiace s poskytovaním terapeutických výkonov (najmä infúzna liečba, inhalačná liečba, detoxikačná liečba, parenterálna liečba) okrem nákladov na lieky označené symbolom „A“ zaradené do zoznamu liekov podľa § 5 a § 8 zákona o úhrade liekov z verejného poistenia
d2. náklady súvisiace s poskytovaním podporných výkonov (polohovanie, aktívny ohrev, symptomatická liečba) a
d3. náklady na výkony sterilizácie zdravotníckych pomôcok

e) Základom pre výpočet ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za výkony na urgentnom príjme 1. typu a za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za výkony na urgentnom príjme 2. typu, okrem zdravotných výkonov poskytovaných na expektačnom lôžku podľa písmena d), je súčin bodového ohodnotenia zdravotného výkonu uvedený v časti C v zozname výkonov a ceny za jeden bod zdravotného výkonu (ďalej len „základ pre výpočet ceny“). Maximálna cena za jeden bod zdravotného výkonu je 0,04151 eura.

f) Ak je podiel zdravotnej poisťovne na pevnej cene podľa písmena a) alebo písmena b) nižší ako súčet základu pre výpočet ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti na expektačnom lôžku podľa písmena d) a základu pre výpočet ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za výkony podľa písmena e), k podielu zdravotnej poisťovne na pevnej cene podľa písmen a) a b) sa pripočítava rozdiel medzi súčtom základu pre výpočet ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti na expektačnom lôžku podľa písmena d) a základu pre výpočet ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za výkony podľa písmena e) a pevnou cenou podľa písmena a) alebo písmena b).

g) Pevná cena podľa písmen a), b), d) a e) zahŕňa všetky náklady súvisiace s poskytovaním urgentnej zdravotnej starostlivosti zabezpečovanej v súlade osobitným predpisom8) a náklady na prevádzku, okrem nákladov na lieky označené symbolom „A“ zaradené do zoznamu liekov podľa § 5 a § 8 zákona o úhrade liekov z verejného poistenia a okrem nákladov na spoločné a vyšetrovacie a liečebné zložky, ktoré sa vykazujú zdravotnej poisťovni poistenca na osobitnom zúčtovacom doklade.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2019, okrem čl. I bodov 7 a 9 a bodu 11 písm. a) a b), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2019.
Andrea Kalavská v. r.
ministerka