• Dátum účinnosti

4/2019

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

4
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 8. januára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu

(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 19/2019 Z. z.)

Konsolidované znenie opatrenia

Národná banka Slovenska podľa § 114b ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 213/2014 Z. z. a podľa § 160a ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 213/2014 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu (oznámenie č. 305/2017 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 znie:

㤠3
(1) Na účely vykonania národnej voľby podľa čl. 178 ods. 2 písm. d) osobitného predpisu1) prah závažnosti kreditného záväzku po termíne splatnosti pre retailové expozície pozostáva z týchto zložiek:
a) absolútna zložka3a) je 100 eur a
b) pomerná zložka3a) je 1 %.

(2) Na účely vykonania národnej voľby podľa čl. 178 ods. 2 písm. d) osobitného predpisu1) prah závažnosti kreditného záväzku po termíne splatnosti pre iné ako retailové expozície pozostáva z týchto zložiek:
a) absolútna zložka3b) je 500 eur a
b) pomerná zložka3b) je 1 %.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:
3a) Článok 1 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/171 z 19. októbra 2017 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa prahu závažnosti pre kreditné záväzky po termíne splatnosti (Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2018)
3b) Článok 2 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/171.“.

2.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

㤠6a
Na účely vykonania národnej voľby podľa čl. 24 ods. 4 osobitného predpisu5) sa suma stabilných retailových vkladov krytých systémom ochrany vkladov vynásobí oeficientom 0,03, ak po odôvodnenom oznámení predloženom Národnou bankou Slovenska podľa čl. 24 ods. 5 osobitného predpisu5) Európska komisia poskytla svoj predchádzajúci súhlas podľa čl. 24 ods. 5 osobitného predpisu,5) ktorým potvrdila, že všetky podmienky podľa čl. 24 ods. 4 osobitného predpisu5) boli splnené.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
5) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015).“.

Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2019 okrem prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 31. decembra 2020.
Jozef Makúch v. r.
guvernér