• Dátum účinnosti

28/2019

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

28
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 13. decembra 2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom457/2019 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. decembra 2019 č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí 457/2019 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 96 ods. 1 písm. c) a h) a ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Výkazy predkladané platobnou inštitúciou sú tieto:
a)
Bilancia aktív a pasív PI (BIL) 01-12, ktorej vzor vrátane metodiky na jej vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 1,
b)
Výkaz ziskov a strát PI (BIL) 02-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 2,
c)
Hlásenie o vlastných zdrojoch PSEP (VZ) 01-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 3,
d)
Hlásenie o ekonomickej a finančnej situácii PSEP (EFS) 02-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 4,
e)
Hlásenie o bezpečných, likvidných a nízkorizikových aktívach PSEP (LIK) 03-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 5,
f)
Hlásenie o platobných operáciách PI (PO) 03-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 6,
g)
Hlásenie o podvodoch PSP (POD) 01-02, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 7.
(2)
Výkazy predkladané pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie sú tieto:
a)
Bilancia aktív a pasív PI (BIL) 01-12, ktorej vzor vrátane metodiky na jej vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 1,
b)
Výkaz ziskov a strát PI (BIL) 02-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 2,
c)
Hlásenie o ekonomickej a finančnej situácii PSEP (EFS) 02-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 4,
d)
Hlásenie o platobných operáciách PI (PO) 03-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 6,
e)
Hlásenie o podvodoch PSP (POD) 01-02, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 7.
(3)
Výkazy predkladané inštitúciou elektronických peňazí sú tieto:
a)
Bilancia aktív a pasív IEP (BIL) 01-12, ktorej vzor vrátane metodiky na jej vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 8,
b)
Výkaz ziskov a strát IEP (BIL) 02-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 9,
c)
Hlásenie o vlastných zdrojoch PSEP (VZ) 01-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 3,
d)
Hlásenie o ekonomickej a finančnej situácii PSEP (EFS) 02-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 4,
e)
Hlásenie o bezpečných, likvidných a nízkorizikových aktívach PSEP (LIK) 03-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 5,
f)
Hlásenie o platobných operáciách PI (PO) 03-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 6,
g)
Hlásenie o elektronických peniazoch IEP (EP) 03-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 10,
h)
Hlásenie o podvodoch PSP (POD) 01-02, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 7.
(4)
Výkazy predkladané pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí sú tieto:
a)
Bilancia aktív a pasív IEP (BIL) 01-12, ktorej vzor vrátane metodiky na jej vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 8,
b)
Výkaz ziskov a strát IEP (BIL) 02-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 9,
c)
Hlásenie o ekonomickej a finančnej situácii PSEP (EFS) 02-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 4,
d)
Hlásenie o platobných operáciách PI (PO) 03-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 6,
e)
Hlásenie o elektronických peniazoch IEP (EP) 03-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 10,
f)
Hlásenie o podvodoch PSP (POD) 01-02, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 7.
§ 2
(1)
Výkazy podľa § 1 s výnimkou výkazov podľa § 1 ods. 1 písm. g), ods. 2 písm. e), ods. 3 písm. h) a ods. 4 písm. f) sa vypracúvajú mesačne podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
(2)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. g), ods. 2 písm. e), ods. 3 písm. h) a ods. 4 písm. f) sa vypracúvajú polročne podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho polroka.
(3)
Ak sa použije ako účtovné obdobie hospodársky rok, ktoré je oproti účtovnému obdobiu, ktorým je kalendárny rok posunuté o určitý časový úsek, lehota na vypracúvanie výkazov ustanovená v odseku 1 sa predlžuje o tento časový úsek.
§ 3
(1)
Výkazy podľa § 1 sa predkladajú elektronicky. Elektronickým predkladaním výkazov sa rozumie predkladanie výkazov prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.
(2)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) až f), ods. 2 písm. a) až d), ods. 3 písm. a) až g) a ods. 4 písm. a) až e) sa predkladajú do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú, okrem výkazov vypracovaných podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka. Ak 25. kalendárny deň pripadá na sobotu, nedeľu alebo iný deň pracovného pokoja, výkazy podľa § 1 sa predkladajú najbližší nasledujúci pracovný deň.
(3)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) až f), ods. 2 písm. a) až d), ods. 3 písm. a) až g) a ods. 4 písm. a) až e) vypracované podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka, sa predkladajú takto:
a)
predbežné hlásenie na základe predbežných údajov, do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, zostavené podľa predbežných údajov, známych k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka, upravených o účtovné prípady účtované od 1. januára do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
b)
riadne hlásenie na základe údajov z riadnej účtovnej závierky, do 30 kalendárnych dní po overení ročnej účtovnej závierky audítorom,
c)
mimoriadne hlásenie na základe predĺženia lehoty na vypracovanie riadnej účtovnej závierky, do 25. apríla nasledujúceho kalendárneho roka, zostavené podľa údajov k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka, známych k 31. marcu nasledujúceho kalendárneho roka.
(4)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. g), ods. 2 písm. e), ods. 3 písm. h) a ods. 4 písm. f) sa predkladajú do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú.
(5)
Ak sa použije ako účtovné obdobie hospodársky rok, ktoré je oproti účtovnému obdobiu, ktorým je kalendárny rok posunuté o určitý časový úsek, lehoty na predkladanie výkazov ustanovené v odsekoch 2 a 3, sa predlžujú o tento časový úsek.
(6)
Ak sa platobnej inštitúcii, pobočke zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúcii elektronických peňazí alebo pobočke zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí ako daňovníkovi dane z príjmov predĺži lehota na podanie daňového priznania, Národnej banke Slovenska sa predkladá k 31. marcu príslušného kalendárneho roka informácia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.
§ 4
Toto opatrenie sa nevzťahuje na banku a pobočku zahraničnej banky, ktorá je poskytovateľom platobných služieb alebo vydavateľom elektronických peňazí.
§ 5
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2015 č. 18/2015 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí (oznámenie
č. 38/2016 Z. z.).
§ 6
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2019.
Peter Kažimír v. r.
guvernér