• Dátum účinnosti

27/2019

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 13. decembra 2019, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre štatutárny audit bánk a pobočiek zahraničných bánk
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 456/2019 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 40 ods. 1 písm. c) a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Osnova rozšírenej správy audítora (ďalej len „správa“), v ktorej štatutárny audítor1) (ďalej len „audítor“) zhodnotí skutočnosti zistené počas výkonu štatutárneho auditu2) (ďalej len „audit“) pre banku alebo pobočku zahraničnej banky, obsahuje tieto časti:
a)
identifikačné údaje podľa § 2,
b)
informácie audítora podľa § 3,
c)
prílohy podľa § 4.
§ 2
Správa v časti identifikačné údaje obsahuje
a)
názov správy,
b)
adresáta správy,
c)
obchodné meno a sídlo banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej audítor vykonáva audit,
d)
meno, priezvisko a číslo licencie audítora, alebo obchodné meno, sídlo audítorskej spoločnosti3) a číslo licencie audítorskej spoločnosti,
e)
mená, priezviská a podpisy zodpovedných audítorov, ktorí vypracovali správu a čísla ich licencií,
f)
obdobie, za ktoré sa správa vypracovala,
g)
dátum vypracovania správy.
§ 3
(1)
Správa predkladaná v časti informácie audítora obsahuje
a)
celkové zhodnotenie banky alebo pobočky zahraničnej banky s popisom rizík a ich vývoja v priebehu kalendárneho roka,
b)
celkové zhodnotenie banky alebo pobočky zahraničnej banky s ohľadom na jej vykonávanie činnosti, popis významných rizík, ktoré audítor považuje za významné z hľadiska nepretržitého vykonávania činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky,
c)
hlavné zistenia pri výkone auditu,
d)
identifikáciu a posúdenie rizík významných nesprávností banky alebo pobočky zahraničnej banky vypracovaných audítorom podľa medzinárodného audítorského štandardu v súlade s § 4 písm. d), pričom sa môže priložiť aj dokument s vlastným slovným hodnotením audítora,
e)
určenie významnosti podľa medzinárodného audítorského štandardu, ktorú audítor zohľadnil pri výkone auditu, pričom špecifikuje referenčné hodnoty, ktoré zohľadnil, spolu s vysvetlením spôsobu určenej hladiny významnosti pre účtovnú závierku banky alebo pobočky zahraničnej banky ako celku,
f)
súhrn nezaúčtovaných rozdielov podľa odseku 3,
g)
nezaúčtované rozdiely zistené audítorom vo vybranej vzorke úverov, ktorá bola predmetom overenia,
h)
ostatné dôležité zistenia audítora, napríklad významné bankové transakcie, významné témy, ktoré boli predmetom diskusií so štatutárnym orgánom banky alebo pobočky zahraničnej banky, ak nie sú uvedené v dodatočnej správe audítora predkladanej výboru pre audit podľa § 4 písm. a).
(2)
Na účely tohto opatrenia sa nezaúčtovanými rozdielmi audítora podľa odseku 1 písm. f) a g) rozumejú identifikované a nezaúčtované rozdiely v údajoch banky alebo pobočky zahraničnej banky a v údajoch zistených audítorom podľa jednotlivých položiek s dopadom na súvahu alebo na výkaz ziskov a strát.
§ 4
Správa v časti prílohy obsahuje
a)
dodatočnú správu audítora predkladanú výboru pre audit podľa osobitného predpisu,4) vypracovanú v súlade s metodikou určenou audítorom podľa osobitného predpisu,5)
b)
list audítora o odporúčaniach štatutárnemu orgánu banky alebo pobočky zahraničnej banky spolu s vyjadreniami banky alebo pobočky zahraničnej banky, vrátane popisu plnenia odporúčaní audítora z predchádzajúceho obdobia,
c)
vyhlásenie štatutárneho orgánu banky alebo pobočky zahraničnej banky k postupu účtovnej závierky banky alebo pobočky zahraničnej banky pri zostavovaní účtovnej závierky,
d)
identifikáciu a posúdenie rizík významných nesprávností banky alebo pobočky zahraničnej banky vypracovaných audítorom podľa vzoru uvedeného v prílohe, kde je uvedená aj metodika na jeho vypracovanie.
§ 5
Správa a prílohy podľa § 4 sa predkladajú elektronicky v informačnom systéme Štatistický zberový portál s označením BaP (RSA) 1-01.
§ 6
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 14/2004, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre audit bánk a pobočiek zahraničných bánk (oznámenie č. 674/2004 Z. z.).
§ 7
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2019.
Peter Kažimír v. r.
guvernér
1)
§ 2 ods. 2 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 ods. 1 a § 19 až 34 zákona č. 423/2015 Z. z.
3)
§ 2 ods. 3 zákona č. 423/2015 Z. z.
4)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES (Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014).
§ 34 zákona č. 423/2015 Z. z.
5)
Čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014.
Príloha k opatreniu č. 27/2019 R. o.