• Dátum účinnosti

25/2019

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2019, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2015 č. 09467/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 431/2019 Z. z.)

Konsolidované znenie opatrenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 12 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2015 č. 09467/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov (oznámenie č. 53/2016 Z. z.) v znení opatrenia č. S07880-OL-2016 z 15. decembra 2016 (oznámenie č. 381/2016 Z. z.) a opatrenia č. S00923-2017-OL z 13. decembra 2017 (oznámenie č. 330/2017 Z. z.) sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 2 písm. b) štvrtý bod znie:

„4. ide o zdravotný výkon, ktorý sa podľa osobitného predpisu2) kóduje iba jedenkrát počas hospitalizácie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 388/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín.“.
2.
V § 5 ods. 8 písm. g) sa slová „transplantácii hematopoetických“ nahrádzajú slovami „transplantácii krvotvorných kmeňových ľudských“ a slová „hematopoetických kmeňových“ sa nahrádzajú slovami „krvotvorných kmeňových ľudských“.
3.
Príloha č. 2 sa vypúšťa.
4.
V prílohe č. 4 druhom riadku sa slová „5m310.0 až 5m312.11“ nahrádzajú slovami „8r22e.00 až 8r22f.11“.
5.
V prílohe č. 5 druhom riadku sa slová „5m310.0 až 5m312.11“ nahrádzajú slovami „8r22e.00 až 8r22f.11“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Andrea Kalavská, v.r.
ministerka