• Dátum účinnosti

24/2019

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

24
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 12. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní v znení opatrenia č. 1/2014
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 421/2019 Z. z.)

Konsolidované znenie opatrenia

Národná banka Slovenska podľa § 163 ods. 2 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. júla 2011 č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní (oznámenie č. 265/2011 Z. z.) v znení opatrenia č. 1/2014 (oznámenie č. 5/2014
Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písm. c) sa za slová „orgánov dohľadu“ vkladajú slová „a informácií o povoleniach udelených týmto zahraničným dohliadaným subjektom“.
2.
V § 1 ods. 3 písm. a) druhý bod a písm. b) druhý bod znejú:

„2. dokument obsahujúci údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov2a) žiadateľa a doklady na účely preverovania totožnosti žiadateľa a správnosti poskytnutých údajov podľa § 28 ods. 4 písm. f) alebo § 28a ods. 4 písm. g) zákona; ak ide o cudzinca,2) predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) § 10 ods. 4 písm. a) a § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
3.
V § 1 ods. 3 písm. b) piaty bod znie:
„5. informácia o druhu oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti; ak ide o cudzinca,2) výpis z registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zapísaný, nie starší ako tri mesiace,“.
4.
V § 1 ods. 3 písm. c) druhý bod znie:
„2. dokument obsahujúci údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov2a) členov štatutárneho orgánu žiadateľa a doklady na účely preverovania totožnosti členov štatutárneho orgánu žiadateľa a správnosti poskytnutých údajov podľa § 28 ods. 4 písm. f) alebo § 28a ods. 4 písm. g) zákona; ak ide o cudzinca,2) predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,“.
5.
V § 1 ods. 3 písm. c) piaty bod znie:
„5. výpis z obchodného registra alebo z inej obdobnej evidencie, nie starší ako tri mesiace, ak ide o zahraničnú právnickú osobu , ak sa takýto výpis vyžaduje podľa práva štátu, ktorým sa táto zahraničná právnická osoba spravuje,“.
6.
V § 1 ods. 4 písmeno b) znie:
„b) dokument obsahujúci údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov2a) členov štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti a doklady členov štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, ktoré sa poskytujú Národnej banke Slovenska podľa § 28 ods. 11 zákona; ak ide o cudzinca,2) predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,“.
7.
V § 3 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) dokument obsahujúci údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov2a) navrhovaných osôb a doklady na účely preverovania totožnosti navrhovaných osôb a správnosti poskytnutých údajov podľa § 28 ods. 4 písm. f) alebo § 28a ods. 4 písm. g) zákona ; ak ide o cudzinca,2) predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,“.
8.
§ 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4
Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. d) zákona

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie správcovskej spoločnosti s inou správcovskou spoločnosťou alebo so zahraničnou správcovskou spoločnosťou obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, s ktorou sa správcovská spoločnosť chce zlúčiť (ďalej len „nástupnícka správcovská spoločnosť“),
b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá má byť zrušená bez likvidácie zlúčením (ďalej len „zanikajúca správcovská spoločnosť“),
c) odôvodnenie zlúčenia správcovských spoločností alebo zlúčenia správcovskej spoločnosti so zahraničnou správcovskou spoločnosťou,
d) navrhovaný dátum zlúčenia správcovských spoločností alebo zlúčenia správcovskej spoločnosti so zahraničnou správcovskou spoločnosťou,
e) informáciu o zmenách v nástupníckej správcovskej spoločnosti, ku ktorým dôjde v súvislosti s plánovaným zlúčením správcovských spoločností v nadväznosti na splnenie podmienok podľa § 28 ods. 2 alebo § 28a ods. 2 zákona nástupníckou správcovskou spoločnosťou; to neplatí, ak sa zlučuje správcovská spoločnosť so zahraničnou správcovskou spoločnosťou.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a) zápisnice z rokovaní oprávnených orgánov správcovských spoločností alebo oprávnených orgánov správcovskej spoločnosti a zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. a) a b), ktorých predmetom boli návrhy na rozhodnutie valných zhromaždení alebo iných oprávnených orgánov o zlúčení správcovských spoločností alebo o zlúčení správcovskej spoločnosti so zahraničnou správcovskou spoločnosťou,
b) osvedčenie príslušného orgánu dohľadu zahraničnej správcovskej spoločnosti, že zahraničná správcovská spoločnosť, s ktorou sa chce zlúčiť správcovská spoločnosť, má udelené povolenie vydané orgánom dohľadu v domovskom členskom štáte v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim podniky kolektívneho investovania alebo v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov,
c) návrh zmluvy o zlúčení správcovských spoločností alebo o zlúčení správcovskej spoločnosti so zahraničnou správcovskou spoločnosťou,
d) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na zlúčenie správcovských spoločností alebo na zlúčenie správcovskej spoločnosti so zahraničnou správcovskou spoločnosťou,
e) doklady preukazujúce, že ku dňu podania žiadosti zanikajúca správcovská spoločnosť riadne previedla správu subjektov kolektívneho investovania, ňou spravované subjekty kolektívneho investovania zanikli zlúčením s inými subjektmi kolektívneho investovania alebo má vyrovnané všetky záväzky voči podielnikom vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zrušených subjektov kolektívneho investovania a zároveň už zanikajúca správcovská spoločnosť nevykonáva žiadne činnosti, ktorých výkon jej bol zverený alebo vyhlásenie zanikajúcej správcovskej spoločnosti o splnení týchto skutočností,
f) doklady preukazujúce, že zanikajúca správcovská spoločnosť má vyrovnané všetky záväzky voči klientom, pre ktorých boli vykonávané činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6 zákona, ak zanikajúca správcovská spoločnosť tieto činnosti vykonávala,
g) návrh organizačnej štruktúry nástupníckej správcovskej spoločnosti, ak sa zlučuje správcovská spoločnosť s inou správcovskou spoločnosťou,
h) doklady preukazujúce, že nástupnícka správcovská spoločnosť spĺňa podmienky podľa § 28 ods. 2 alebo § 28a ods. 2 zákona; to neplatí, ak nástupníckou spoločnosťou je zahraničná správcovská spoločnosť,
i) zoznam osôb, ktoré v dôsledku zlúčenia správcovských spoločností získajú kvalifikovanú účasť na nástupníckej správcovskej spoločnosti, doklady na posúdenie ich vhodnosti v súlade s § 28 ods. 13 a 14 zákona a grafické znázornenie štruktúry skupiny osôb s úzkymi väzbami; to neplatí, ak sa zlučuje správcovská spoločnosť so zahraničnou správcovskou spoločnosťou.“.
9.
V § 5, 9, 10, 12, 13, 15 až 19, 21, 27 a 28 sa pred slovom „fond“ vo všetkých tvaroch vypúšťa slovo „podielový“ vo všetkých tvaroch.
10.
V § 5 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) výpis z obchodného registra alebo z inej obdobnej evidencie právnickej osoby podľa odseku 1 písm. c), nie starší ako tri mesiace, ak ide o zahraničnú právnickú osobu, ak sa takýto výpis vyžaduje podľa práva štátu, ktorým sa táto zahraničná právnická osoba spravuje,“.
11.
V § 5 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) plán postupov správcovskej spoločnosti pre nepretržité hodnotenie riadenia investícií v štandardnom fonde a špeciálnom fonde právnickou osobou podľa odseku 1 písm. c),“.
12.
V § 5 ods. 2 písm. f) sa slovo „fondu“ nahrádza slovami „štandardného fondu a špeciálneho fondu“.
13.
V § 5 ods. 2 písm. g) sa slovo „portfólií“ nahrádza slovom „investícií“.
14.
V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) dokument poskytujúci informáciu o vecných, personálnych a organizačných predpokladoch právnickej osoby podľa odseku 1 písm. c) na riadenie investícií v štandardnom fonde a špeciálnom fonde.“.
15.
V § 6 ods. 2 písmeno e) znie:
„e) dokument obsahujúci údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov2a) osôb podľa odseku 1 písm. f) a doklady osôb podľa odseku 1 písm. f), ktoré sa poskytujú Národnej banke Slovenska podľa § 28 ods. 11 zákona; ak ide o cudzinca,2) predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,“.
16.
V § 6 ods. 2 písm. g) a § 12 ods. 2 písm. h) sa slová „podielových listov“ nahrádzajú slovami „ cenných papierov“.
17.
V § 7 ods. 2 písmeno e) znie:
„e) doklady preukazujúce, že ku dňu podania žiadosti správcovská spoločnosť riadne previedla správu subjektov kolektívneho investovania, ňou spravované subjekty kolektívneho investovania zanikli zlúčením s inými subjektmi kolektívneho investovania alebo má vyrovnané všetky záväzky voči podielnikom vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zrušených subjektov kolektívneho investovania a zároveň už správcovská spoločnosť nevykonáva žiadne činnosti, ktorých výkon jej bol zverený alebo vyhlásenie správcovskej spoločnosti o splnení týchto skutočností,“.
18.
V § 8 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo samosprávneho investičného fondu, ktorý chce vrátiť povolenie“.
19.
V § 8 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) doklady preukazujúce, že ku dňu podania žiadosti správcovská spoločnosť riadne previedla správu subjektov kolektívneho investovania, ňou spravované subjekty kolektívneho investovania zanikli zlúčením s inými subjektmi kolektívneho investovania alebo má vyrovnané všetky záväzky voči podielnikom vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zrušených subjektov kolektívneho investovania a zároveň už správcovská spoločnosť nevykonáva žiadne činnosti, ktorých výkon jej bol zverený alebo vyhlásenie správcovskej spoločnosti o splnení týchto skutočností,“.
20.
V § 8 odsek 3 znie:

„(3) Ak žiadosť podľa odseku 1 podáva samosprávny investičný fond, prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu samosprávneho investičného fondu, na ktorom sa rozhodlo o návrhu oprávneného orgánu samosprávneho investičného fondu na vrátenie povolenia,
b) zmluva o budúcej zmluve o správe subjektu kolektívneho investovania podľa § 26b zákona alebo doklad preukazujúci, že samosprávny investičný fond má vyrovnané všetky záväzky voči svojim podielnikom.“.

21.
V § 9 ods. 2 písm. e) a § 15 ods. 2 písm. e) sa slová „podielové listy“ nahrádzajú slovami „cenné papiere“.
22.
V § 9 ods. 4 písm. a) sa slovo „fondov“ nahrádza slovom „fondu“.
23.
V § 9 ods. 4 písmeno d) znie:
„d) dokument obsahujúci údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov2a) vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára pre prevádzaný fond, doklady na účely preverovania totožnosti vedúceho zamestnanca nového depozitára a správnosti poskytnutých údajov podľa § 84 ods. 7 písm. e), § 121 ods. 5 písm. e) alebo § 137 ods. 5 písm. d) zákona; ak ide o cudzinca,2) predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,“.
24.
V § 9 ods. 4 písm. e) sa slová „splnení podmienok“ nahrádzajú slovami „tom, že je dôveryhodnou osobou“.
25.
V § 10 ods. 2 písmeno e) znie:
„e) dokument obsahujúci údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov2a) vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára pre fond, doklady na účely preverovania totožnosti vedúceho zamestnanca nového depozitára a správnosti poskytnutých údajov podľa § 84 ods. 7 písm. e), § 121 ods. 5 písm. e) alebo § 137 ods. 5 písm. d) zákona; ak ide o cudzinca,2) predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,“.
26.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
27.
V § 11 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „jej“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „podľa odseku 1“.
28.
V § 11 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) dokument obsahujúci podrobné odôvodnenie navrhovaných zmien štatútu podielového fondu,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
29.
V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na vytvorenie fondu alebo povolenia na spravovanie fondu alebo na zrušenie podfondu strešného fondu alebo na zrušenie zberného fondu obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá chce vrátiť povolenie na vytvorenie fondu alebo povolenie na spravovanie fondu, zrušiť podfond strešného fondu alebo zrušiť zberný fond,
b) názov fondu, ktorého povolenie na vytvorenie alebo povolenie na spravovanie chce správcovská spoločnosť vrátiť, alebo názov podfondu strešného fondu alebo názov zberného fondu, ktoré chce zrušiť,
c) odôvodnenie vrátenia povolenia na vytvorenie fondu alebo povolenia na spravovanie fondu alebo zrušenia podfondu strešného fondu alebo zrušenia zberného fondu,
d) navrhovaný dátum vrátenia povolenia na vytvorenie fondu alebo povolenia na spravovanie fondu, zrušenia podfondu strešného fondu alebo zrušenia zberného fondu.“.
30.
V § 12 ods. 2 písm. a) sa slová „vytvorenie alebo“ nahrádzajú slovami „vytvorenie fondu alebo povolenie na“.
31.
V § 12 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) prehľad o majetku vo fonde, podfonde strešného fondu alebo zbernom fonde podľa odseku 1 písm. b), platný ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti podľa odseku 1, overený depozitárom,“.
32.
V § 12 ods. 2 písm. c) sa za slová „zberného fondu“ vkladajú slová „podľa odseku 1 písm.b)“.
33.
V § 13 ods. 1 písm. f) sa slová „otvorený podielový fond“ nahrádzajú slovami „strešný fond“.
34.
V § 13 ods. 2 písm. e) sa slová „otvorený podielový fond, ktorý vznikne premenou“ nahrádzajú slovami „strešný fond, ktorého nový podfond má premenou vzniknúť“.
35.
V § 16 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane odôvodnenia týchto zmien“.
36.
V § 17 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „ak nástupnícky fond nie je samospravovanou zahraničnou investičnou spoločnosťou,“.
37.
V § 17 ods. 2 písm. c) a ods. 3 písm. c) sa slová „§ 20 ods. 4 písm. a), f) a g)“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods.4 písm. a), f), g), i) a j)“.
38.
V § 17 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) zoznam všetkých hostiteľských členských štátov, v ktorých bol nástupnícky európsky štandardný fond notifikovaný.“.
39.
V § 17 ods. 4 sa za slová „text navrhovaných zmien štatútu nástupníckeho fondu“ vkladajú slová „vrátane odôvodnenia“ a za slová „správcovskej spoločnosti“ sa vkladajú slová „podľa odseku 1 písm. d)“.
40.
§ 17 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8) Ak žiadosť podľa odseku 1 podáva samosprávny investičný fond, ustanovenia odsekov 1 až 6 sa použijú primerane.
(9) Ak sa zlučuje samosprávny investičný fond so zahraničným samosprávnym investičným fondom, prílohou žiadosti je aj osvedčenie príslušného orgánu dohľadu zahraničného samosprávneho investičného fondu, že tento zahraničný samosprávny investičný fond má udelené orgánom dohľadu v domovskom členskom štáte povolenie vydané v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim podniky kolektívneho investovania.“.
41.
V § 19 ods. 1 písm. g) sa za slovami „hlavný fond“ vypúšťa čiarka a slová „ak hlavný fond nie je samospravovanou zahraničnou investičnou spoločnosťou“ sa nahrádzajú slovami „alebo hlavného fondu, ak je samosprávnym investičným fondom“.
42.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane, ak správcovská spoločnosť žiada o premenu špeciálneho fondu, ktorý nie je zberným fondom, na zberný špeciálny fond.“.
43.
V § 20 ods. 1 písm. h) sa za slovami „hlavný fond“ vypúšťa čiarka a slová „ak nový hlavný fond nie je samospravovanou zahraničnou investičnou spoločnosťou“ sa nahrádzajú slovami „ alebo nového hlavného fondu, ak je samosprávnym investičným fondom“.
44.
V § 23 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo alebo obdobný údaj správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo neeurópskej správcovskej spoločnosti, ktorá chce vrátiť povolenie udelené podľa § 148 zákona,“.
45.
V § 23 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „verejnou ponukou“.
46.
V § 23 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „zahraničného subjektu kolektívneho investovania“.
47.
V § 23 sa vypúšťa odsek 3.
48.
V § 28 ods. 2 sa slová „9 až 18“ nahrádzajú slovami „9 až 22“.
49.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ustanovenia § 12 a § 19 až 22 vzťahujúce sa na hlavný fond a zberný fond sa na hlavný špeciálny fond a zberný špeciálny fond použijú primerane.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Peter Kažimír v. r.
guvernér